Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2230(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0129/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0129/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 21
CRE 09/05/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0181

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

21. Ευρατόμ: 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της Ευρατόμ - 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας [ 2006/2230(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

Ο Eugenijus Maldeikis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Johannes Voggenhuber (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Atanas Paparizov, Teresa Riera Madurell και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου