Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 191kWORD 147k
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 4.Ημερήσια διάταξη
 5.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 8.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών προς τους εργαζομένους (προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν)
 12.Δήλωση της Προεδρίας (Εσθονία)
 13.Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (συζήτηση)
 14.Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (συζήτηση)
 15.Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων ***I (συζήτηση)
 16.Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών ***II (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα ***II (συζήτηση)
 19.Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων ***II (συζήτηση)
 20.Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη (συζήτηση)
 21.Ευρατόμ: 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (συζήτηση)
 22.Συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στη Γροιλανδία (αναφορά 720/2002)(συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 4.30 μ.μ.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Ο Jan Jerzy Kułakowski γνωστοποιεί ότι ήταν παρών στις συνεδριάσεις στις 25.04.2007 και 26.04.2007 αλλά ότι το όνομά του δεν εμφαίνεται στις καταστάσεις παρόντων.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Paul Rübig σχετικά με τους λόγους απόσυρσης από την ημερήσια διάταξη της εκθέσεώς του για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών (A6-0155/2007), που προβλεπόταν αρχικά στην ημερήσια διάταξη (σημείο 76) και ο Brian Crowley, σχετικά με την συγκρότηση μιας νέας κυβερνήσεως στην Βόρεια Ιρλανδία (Ο Πρόεδρος αναγγέλλει ότι απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Πρωθυπουργό και στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως της Βορείου Ιρλανδίας).


3. Σύνθεση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από την Διάσκεψη των Προέδρων τις προτάσεις ορισμού στην προσωρινή επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους βουλευτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εμφαίνονται συνημμένως στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά.

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9.05.2007 στις 6 μ.μ.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


4. Ημερήσια διάταξη

Η ημερήσια διάταξη των εργασιών καθορίστηκε ( σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.04.2007) και διανεμήθηκε ένα διορθωτικό στην ημερήσια διάταξη(PE 387.009/OJ/COR).

Αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης:

- αίτημα, εκ μέρους της Ομάδας PPE-DE, με σκοπό να αναβληθεί για την προσεχή περίοδο συνόδου η έκθεση Elmar Brok σχετικά με την ετήσια έκθεση 2005 όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ (A6-0130/2007).

Παρεμβαίνει ο Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα αυτό.

- αίτημα, εκ μέρους της Ομάδας PSE με σκοπό να αναβληθεί για την προσεχή περίοδο συνόδου η έκθεση Astrid Lulling όσον αφορά την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη (A6-0148/2007).

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Astrid Lulling (εισηγήτρια) και Nils Lundgren.

Το Σώμα εγκρίνει, με ονομαστική κλήση (IND/DEM) (72 υπέρ, 64 κατά, 2 αποχές), το αίτημα.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


5. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Οι ακόλουθοι βουλευτές δεν έχουν ακόμη ενημερώσει τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων τους για το έτος 2006, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, άρθρο 2, παράγραφο 5 του Κανονισμού:

Luis Herrero-Tejedor και Michael Henry Nattrass.


6. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ´Εκθεση σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (2006/2240(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τη Βοήθεια της ΕΕ για το Εμπόριο (2006/2236(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A6-0088/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (2006/2233(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τη στέγαση και την περιφερειακή πολιτική (2006/2108(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τη συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/2104(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων (COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0124/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (2006/2172(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Michel Rocard (A6-0127/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της Ευρατόμ - 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (2006/2230(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παράγραφος 40, σημείο Η, της Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999) – 2005 (2006/2217(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0130/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, με σκοπό να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να προσαρμοστούν οι εσωτερικές διαδικασίες στις απαιτήσεις της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας (2005/2238(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη (2006/2291(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/2181(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Paul Rübig (A6-0155/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τις συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στο Thule το 1968 (Αναφορά 720/2002) (2006/2012(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0156/2007)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Erik Meijer (A6-0131/2007)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά («Οδηγία-πλαίσιο») (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)


7. Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Οι ακόλουθοι βουλευτές υπέβαλαν γραπτές δηλώσεις για καταχώρηση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

- Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu και Cristian Dumitrescu σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση της βίας όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (46/2007)·

- Georgs Andrejevs σχετικά με την υπέρταση (47/2007)·

- Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel και Henri Weber σχετικά με τις δυσκολίες εισόδου στην ευρωπαϊκή επικράτεια μη ευρωπαίων καλλιτεχνών και πολιτιστικών παραγόντων (48/2007)·

- Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo και Francesco Enrico Speroni σχετικά με την απαράδεκτη παρέμβαση της Κίνας στα εσωτερικά θέματα της Ιταλίας και τον κίνδυνο διείσδυσης της κινεζικής μαφίας στην Ευρώπη (49/2007)·

- Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle και Maria Carlshamre σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο δια λιθοβολισμού δύο γυναικών λόγω μοιχείας (50/2007)·

- Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock και Linda McAvan σχετικά με την παιδική φτώχεια (51/2007).


8. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών·

- Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ΣΕΣΣ ·

- Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας, εκπροσωπούμενης από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, σχετικά με την παράταση και την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.


10. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2007 έχει διανεμηθεί (Επιστολή SG G/1 JM/ak D(2007)3678 της 24ης Απριλίου 2007 – Έγγραφο SP(2007)1040).

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μη κοινοβουλευτικό ψήφισμα (Β6-0067/2007 / Ρ6-TA-PROV(2007)0045) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2007 έχει διανεμηθεί (Επιστολή SG G/1 JM/ak D(2007)3510 της 19ης Απριλίου 2007 – Έγγραφο SP(2007)1557).

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Ιανουαρίου I και II του 2007 έχει διανεμηθεί (Επιστολή SG G/1 JM/ak D(2007)3677 της 24ης Απριλίου 2007 – Έγγραφο SP(2007)1426).


11. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών προς τους εργαζομένους (προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν)

Η συζήτηση έγινε στις 25.04.2007 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Jerzy Kułakowski και Bernard Lehideux, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους (B6-0189/2007

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter και Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων (B6-0193/2007

- Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl και Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους (B6-0197/2007

- Gabriele Stauner και Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στους τομείς της ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων (B6-0198/2007).

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


12. Δήλωση της Προεδρίας (Εσθονία)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία .

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS.


13. Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere και Bart Staes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Vladimír Remek, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko και Jan Tadeusz Masiel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna και Παναγιώτη Μπεγλίτη, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την προετοιμασία της 9ης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Σαμάρα τη 18η Μαΐου 2007 (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προετοιμασίες για την 9η Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Σαμάρα στις 18 Μαΐου 2007 (B6-0192/2007);

- André Brie και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στη Σαμάρα στις 18 Μαΐου 2007 (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στη Σαμάρα στις 18 Μαΐου 2007 (B6-0196/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


14. Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση; [2006/2172(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michel Rocard (A6-0127/2007)

Ο Michel Rocard παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οιAntonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Francisco José Millán Mon, Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Simon Busuttil, Libor Rouček, Pierre Schapira, Richard Howitt, Michel Rocard, Günter Gloser και Jacques Barrot.(Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


15. Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0124/2007)

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Engelbert Lütke Daldrup (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Ο Paolo Costa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


16. Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Erik Meijer (A6-0131/2007)

Ο Erik Meijer παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Engelbert Lütke Daldrup (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paolo Costa, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Georg Jarzembowski, Gilles Savary, Jeanine Hennis-Plasschaert, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Gabriele Albertini, Christine De Veyrac, Engelbert Lütke Daldrup και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


17. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

György Schöpflin·

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Μάριος Ματσάκης, Milan Gaľa, Zita Pleštinská και Czesław Adam Siekierski.


18. Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

Ο Jacques Toubon παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janelly Fourtou, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Charlotte Cederschiöld.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


19. Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά («Οδηγία-πλαίσιο») [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

Ο Malcolm Harbour παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Engelbert Lütke Daldrup (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anja Weisgerber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


20. Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: μια περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη [2006/2291(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

Ο Filip Kaczmarek παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Józef Pinior και Louis Michel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


21. Ευρατόμ: 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της Ευρατόμ - 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας [ 2006/2230(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

Ο Eugenijus Maldeikis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Johannes Voggenhuber (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Atanas Paparizov, Teresa Riera Madurell και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


22. Συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στη Γροιλανδία (αναφορά 720/2002)(συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στο Thule το 1968 (αναφορά 720/2002) [2006/2012(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0156/2007)

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 387.009/OJJE).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.25 μ.μ.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Christova, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Paşcu, Peillon, Pęk, Pflüger, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου