Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 170kWORD 118k
Kolmapäev, 9. mai 2007 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)
 4.Päevakord
 5.Majanduslike huvide deklaratsioon
 6.Esitatud dokumendid
 7.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Euroopa õigusaktide täiustamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 12.Presidentuuri avaldus (Eesti)
 13.ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)
 14.Reformid araabia maailmas: milline on Euroopa Liidu strateegia? (arutelu)
 15.Raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamine ***I (arutelu)
 16.Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel ***II (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Kinnispakkides olevate toodete nimikogused ***II (arutelu)
 19.Mootorsõidukite ja nende haagiste ühtlustatud kinnitus ***II (arutelu)
 20.Somaali poolsaar: Euroopa Liidu piirkondlik poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks (arutelu)
 21.Hinnang Euratomile - 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat (arutelu)
 22.Keskkonna kaitse kiirguse eest pärast sõjalennuki allakukkumist Gröönimaal (petitsioon 720/2002) (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 16.30.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

Jan Jerzy Kułakowski teatas, et viibis 25.4.2007 ja 26.4.2007 istungitel, kuid tema nime ei olnud kohalolekunimekirja kantud.

°
° ° °

Sõna võtsid Paul Rübig esialgselt päevakorra punktis 76 ette nähtud raporti (rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes, A6-0155/2007) päevakorrast väljajätmise põhjuste kohta ning Brian Crowley Põhja-Iirimaa uue valitsuse moodustamise kohta eile (president teatas, et saatis õnnesoovid Põhja-Iirimaa peaministrile ja asepeaministrile).


3. Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)

Parlamendi president teatas, et on esimeeste konverentsilt saanud ettepanekud kliimamuutuste ajutise komisjoni liikmete ametissenimetamiseks. Need edastati parlamendiliikmetele elektronpostiga ja on ära toodud käesoleva protokolli lisas.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 9.5.2007 kell 18.00.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.6.


4. Päevakord

Kinnitati tööplaan (23.04.2007protokoll punkt 13) ja jagati laiali päevakorra parandatud versioon (PE 387.009/OJ/COR).

Päevakorra muutmise taotlused:

- fraktsiooni PPE-DE taotlus lükata järgmisele osaistungjärgule Elmar Broki raport ÜVJP 2005. aasta aruande kohta (A6-0130/2007).

Sõna võttis Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

- fraktsiooni PSE taotlus lükata järgmisele osaistungjärgule Astrid Lullingi raport alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (A6-0148/2007).

Sõna võtsid Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, kes põhjendas taotlust, Astrid Lulling (raportöör) ja Nils Lundgren.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (IND/DEM) (72 poolt, 64 vastu, 2 erapooletut).

Sellega päevakord kinnitati.


5. Majanduslike huvide deklaratsioon

Järgmised parlamendiliikmed ei ole kodukorra I lisa artikli 2 lõike 5 nõuete kohaselt uuendanud 2006. aasta finantshuvide deklaratsiooni:

Luis Herrero-Tejedor ja Michael Henry Nattrass.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendi komisjonid:

1.1) raportid

- Raport inimväärse töö tagamise kohta kõigi jaoks (2006/2240(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

- Raport ELi kaubandusabi kohta (2006/2236(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A6-0088/2007)

- Raport bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamise kohta 2010. aastaks (2006/2233(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

- Raport eluaseme- ja regionaalpoliitika kohta (2006/2108(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

- Raport tulevase regionaalpoliitika panuse kohta Euroopa Liidu innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse (2006/2104(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduses registreeritud raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta (COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0124/2007)

- Raport reformide kohta araabia maailmas: milline on Euroopa Liidu strateegia? (2006/2172(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Michel Rocard (A6-0127/2007)

- Raport hinnangu kohta Euratomile – 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat (2006/2230(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

- Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ÜVJP peamiste aspektide ja põhivalikute, sealhulgas nende rahalise mõju kohta Euroopa ühenduste üldeelarvele (6. mail 1999. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti H lõige 40) – 2005 (2006/2217(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A6-0130/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta seoses sisemenetluste kohandamisega ühenduse õigusaktide lihtsustamise nõuetega (2005/2238(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

- Raport Somaali poolsaare kohta: Euroopa Liidu piirkondlik poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks (2006/2291(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

- Raport struktuuripoliitika mõju ja tagajärgede kohta Euroopa Liidu ühtekuuluvusele (2006/2181(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A6-0155/2007)

- Raport 1968. aasta Thule lennuõnnetuse tagajärjede kohta rahvatervisele (petitsioon 720/2002) (2006/2012(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0156/2007)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühine seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Erik Meijer (A6-0131/2007)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühisee seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)


7. Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Järgmised parlamendiliikmed edastasid kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu ja Cristian Dumitrescu: Meetmed laste ja noorte vastase vägivalla vastu võitlemiseks haridusasutustes (46/2007);

- Georgs Andrejevs: Kõrge vererõhk (47/2007);

- Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel ja Henri Weber: Euroopa-väliste riikide kunstnike ja kultuurialal tegutsejate raskused Euroopa territooriumile sisenemisel (48/2007);

- Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo ja Francesco Enrico Speroni: Hiina sobimatu sekkumine Itaalia siseasjadesse ja Hiina maffia Euroopasse imbumise oht (49/2007);

- Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle ja Maria Carlshamre: Kahele naisele abielurikkumise eest kividega surnuksviskamise läbi surmanuhtluse määramine (50/2007);

- Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock ja Linda McAvan: Laste vaesus (51/2007).


8. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ja Paraguay Vabariigi vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping;

- ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll seoses Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisega partnerlus- ja koostöölepinguga;

- partnerlus- ja koostöölepingu, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel, protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga;

- Euroopa Ühenduse ja Ukraina, keda esindab Ukraina valitsus, vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega pikendatakse ja muudetakse Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist tekstiilitoodetega kauplemise lepingut.


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi 2007. aasta veebruari osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta (kiri SG G/1 JM/ak D(2007)3678, 24.4.2007 – dokument SP(2007)1040).

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi 2007. aasta veebruari osaistungjärgul vastu võetud õigusloomega mitteseotud resolutsioonile (B6-0067/2007 / P6.TA-PROV(2007)0045) järgneva tegevuse kohta (kiri SG G/1 JM/ak D(2007) 3510, 19.4.2007 - dokument SP(2007)1557).

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi 2007. aasta jaanuari I ja II osaistungjärkudel vastu võetud õigusloomega mitteseotud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta (kiri SG G/1 JM/ak D(2007) 3677, 24.4.2007 – dokument SP(2007)1426).


11. Euroopa õigusaktide täiustamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 25.04.2007 (25.04.2007protokoll punkt 21).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Jerzy Kułakowski ja Bernard Lehideux fraktsiooni ALDE nimel: Töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevate Euroopa õigusaktide tõhustamine (B6-0189/2007);

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter ja Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa õigusaktide tõhustamine töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise valdkonnas (B6-0193/2007);

- Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl ja Anne Van Lancker fraktsiooni PSE nimel: Euroopa õigusaktide tõhustamine töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise valdkonnas (B6-0197/2007);

- Gabriele Stauner ja Philip Bushill-Matthews fraktsiooni PPE-DE nimel: Euroopa õigusaktide tõhustamine töötajate teavitamise ja ärakuulamise valdkonnas (B6-0198/2007).

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.14.


12. Presidentuuri avaldus (Eesti)

Parlamendi president tegi avalduse olukorra kohta Eestis.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Bruno Gollnisch fraktsiooni ITS nimel.


13. ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Venemaa tippkohtumine

Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Marie Le Pen fraktsiooni ITS nimel, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere ja Bart Staes.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko ja Jan Tadeusz Masiel.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna ja Panagiotis Beglitis fraktsiooni PSE nimel: ELi–Venemaa tippkohtumine (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel: 18. mail 2007. aastal Samaras toimuva ELi ja Venemaa üheksanda tippkohtumise ettevalmistamine (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel: 18. mail 2007. aastal Samaras toimuva ELi ja Venemaa üheksanda tippkohtumise ettevalmistamine (B6-0192/2007);

- André Brie ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi–Venemaa tippkohtumine (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel: 18. mail 2007 Samaras toimuv ELi ja Venemaa tippkohtumine (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel: 18. mail 2007 Samaras toimuv ELi ja Venemaa tippkohtumine (B6-0196/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.7.


14. Reformid araabia maailmas: milline on Euroopa Liidu strateegia? (arutelu)

Raport reformide kohta araabia maailmas: milline on Euroopa Liidu strateegia? [2006/2172(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michel Rocard (A6-0127/2007)

Michel Rocard tutvustas raportit.

Sõna võtsid Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Antonio Tajani fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys fraktsiooni ITS nimel, Francisco José Millán Mon, Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Simon Busuttil, Libor Rouček, Pierre Schapira, Richard Howitt, Michel Rocard, Günter Gloser ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.8.


15. Raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduses registreeritud raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta [KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0124/2007)

Sõna võtsid Jacques Barrot (komisjoni asepresident) ja Engelbert Lütke Daldrup (nõukogu eesistuja).

Paolo Costa tutvustas raportit.

Sõna võtsid Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni PSE nimel, ja Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.5.


16. Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Erik Meijer (A6-0131/2007)

Erik Meijer tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Engelbert Lütke Daldrup (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mathieu Grosch fraktsiooni PPE-DE nimel, Brian Simpson fraktsiooni PSE nimel, Paolo Costa fraktsiooni ALDE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Georg Jarzembowski, Gilles Savary, Jeanine Hennis-Plasschaert, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Gabriele Albertini, Christine De Veyrac, Engelbert Lütke Daldrup ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.2.


17. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

György Schöpflin;

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská ja Czesław Adam Siekierski.


18. Kinnispakkides olevate toodete nimikogused ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

Jacques Toubon tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni PSE nimel, Janelly Fourtou fraktsiooni ALDE nimel, ja Charlotte Cederschiöld.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.3.


19. Mootorsõidukite ja nende haagiste ühtlustatud kinnitus ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

Malcolm Harbour tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Engelbert Lütke Daldrup (nõukogu eesistuja) ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Anja Weisgerber fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Evelyne Gebhardt fraktsiooni PSE nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.4.


20. Somaali poolsaar: Euroopa Liidu piirkondlik poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks (arutelu)

Raport Somaali poolsaare kohta: Euroopa Liidu piirkondlik poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks Aafrika Sarve piirkonnas [2006/2291(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

Filip Kaczmarek tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võttis Louis Michel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Glenys Kinnock fraktsiooni PSE nimel, Danutė Budreikaitė fraktsiooni ALDE nimel, Józef Pinior ja Louis Michel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.9.


21. Hinnang Euratomile - 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat (arutelu)

Raport hinnangu kohta Euratomile - 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat [ 2006/2230(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

Eugenijus Maldeikis tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Johannes Voggenhuber (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Romana Jordan Cizelj fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Atanas Paparizov, Teresa Riera Madurell ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.10.


22. Keskkonna kaitse kiirguse eest pärast sõjalennuki allakukkumist Gröönimaal (petitsioon 720/2002) (arutelu)

Raport 1968. aasta Thule lennuõnnetuse tagajärgede kohta rahvatervisele (petitsioon 720/2002) [2006/2012(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0156/2007)

Diana Wallis tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michael Cashman fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.05.2007protokoll punkt 7.11.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 387.009/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Christova, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Peillon, Pęk, Pflüger, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika