Zoznam 
Zápisnica
PDF 175kWORD 147k
Streda, 9. mája 2007 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie dočasného výboru pre zmenu klímy (termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 4.Program schôdze
 5.Vyhlásenie o finančných záujmoch
 6.Predložené dokumenty
 7.Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 8.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 9.Text zmlúv poskytnutých Radou
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (predložené návrhy uznesení)
 12.Vyhlásenie predsedníctva (Estónsko)
 13.Samit EÚ/Rusko (rozprava)
 14.Reformy v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie (rozprava)
 15.Dodatočná montáž spätných zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá ***I (rozprava)
 16.Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave ***II (rozprava)
 17.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 18.Pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov ***II (rozprava)
 19.Automobilový priemysel: typové schválenie motorových vozidiel, prípojných vozidiel a systémov ***II (rozprava)
 20.Africký roh: regionálne politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj (rozprava)
 21.Hodnotenie Euratomu - 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energetiky (rozprava)
 22.Ochrana životného prostredia pred žiarením v dôsledku pádu vojenského lietadla v Grónsku (petícia č. 720/2002) (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 16.30 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Jan Jerzy Kułakowski oznámil, že bol prítomný na rokovaniach dňa 25.4.2007 a 26.4.2007, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčných listinách.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig, aby odôvodnil, prečo stiahol z programu rokovania svoju správu o roamingu vo verejných mobilných sieťach (A6-0155/2007), ktorá bola do programu rokovania pôvodne zahrnutá (bod 76), a Brian Crowley, aby pripomenul, že včera bola v Severnom Írsku vytvorená nová vláda (Predseda oznámil, že zaslal blahoprajný list predsedovi a podpredsedovi vlády Severného Írska).


3. Zloženie dočasného výboru pre zmenu klímy (termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Predseda oznámil, že od konferencie predsedov dostal návrhy na menovanie členov dočasného výboru pre zmenu klímy a že tieto návrhy boli zaslané poslancom elektronickou poštou a sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 09.05.2007 o 18.00 h

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


4. Program schôdze

Bol stanovený program práce (bod 13 zápisnice zo dňa 23.04.2007) a k programu schôdze bola rozdaná oprava (PE 387.009/OJ/COR).

Žiadosti o zmeny programu schôdze:

— žiadosť skupiny PPE-DE, aby bola na nasledujúcu schôdzu odložená správa, ktorú predkladá Elmar Brok o výročnej správe o SZBP za rok 2005 (A6-0130/2007).

V rozprave vystúpil Joseph Daul za skupinu PPE-DE, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť schválil.

— žiadosť skupiny PSE, aby bola na nasledujúcu schôdzu odložená správa, ktorú predkladá Astrid Lulling o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (A6-0148/2007).

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE, ktorý odôvodnil žiadosť, Astrid Lulling (spravodajkyňa) a Nils Lundgren.

Parlament žiadosť schválil hlasovaním podľa mien (IND/DEM) (72 za, 64 proti, 2 sa zdržali).

Týmto bol stanovený program schôdze.


5. Vyhlásenie o finančných záujmoch

Títo poslanci doteraz neaktualizovali svoje vyhlásenia o finančných záujmoch za rok 2006 podľa prílohy I článku 2 odseku 5 rokovacieho poriadku:

Luis Herrero-Tejedor a Michael Henry Nattrass.


6. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o podpore dôstojnej práce pre všetkých (2006/2240(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

- Správa o pomoci EÚ pre obchod (2006/2236(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A6-0088/2007)

- Správa o zastavení straty biodiverzity do roku 2010 (2006/2233(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

- Správa o bývaní a regionálnej politike (2006/2108(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

- Návrh správy o prínose budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite Európskej únie (2006/2104(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve (COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Paolo Costa (A6-0124/2007)

- Správa o reformách v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie? (2006/2172(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Michel Rocard (A6-0127/2007)

- Správa o hodnotení Euratomu – 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energetiky (2006/2230(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

- Správa o výročnej správe Rady Európskemu parlamentu o hlavných aspektoch a základných možnostiach Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) vrátane finančných dôsledkov pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (bod H ods. 40 Medziinštitucionálnej dohody zo 6.mája 1999) – 2005 (2006/2217(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Elmar Brok (A6-0130/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými mexickými štátmi na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

- Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva (2005/2238(REG)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

- Správa o Africkom rohu: Regionálne politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj (2006/2291(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

- Správa o vplyve a dôsledkoch štrukturálnych politík na súdržnosť Európskej únie (2006/2181(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Paul Rübig (A6-0155/2007)

- Správa o následkoch havárie v Thule v roku 1968 na verejné zdravie (petícia 720/2002) (2006/2012(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0156/2007)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Erik Meijer (A6-0131/2007)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)


7. Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Písomné vyhlásenia na zapísanie do registra predložili títo poslanci (článok 116 rokovacieho poriadku):

- Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu a Cristian Dumitrescu o opatreniach na boj proti násiliu voči deťom a mládeži vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách (46/2007);

- Georgs Andrejevs o vysokom krvnom tlaku (47/2007);

- Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel a Henri Weber o ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú mimoeurópski umelci a zástupcovia kultúrnych zariadení pri vstupe na európske územie (48/2007);

- Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo a Francesco Enrico Speroni o neprijateľnom zasahovaní Číny do vnútorných vecí Talianska a o riziku preniknutia čínskej mafie do Európy (49/2007);

- Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle a Maria Carlshamre o odsúdení dvoch žien obvinených z cudzoložstva na smrť ukameňovaním (50/2007);

- Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock a Linda McAvan o detskej chudobe (51/2007).


8. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


9. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

— dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb;

— protokol k dohode o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k DPS;

— protokol k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii;

— dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou, zastúpenou vládou Ukrajiny, týkajúca sa predĺženia platnosti a zmeny a doplnenia dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o obchode s textilnými výrobkami.


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi vo februári 2007 (list SG G/1 JM/ak D(2007)3678 zo dňa 24.4.2007 – dokument SP(2007)1040).

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých Európskou komisiou na základe nelegislatívneho uznesenia (B6-0067/2007 / P6.TA-PROV(2007)0045) prijatého Európskym parlamentom na schôdzi vo februári 2007 (list SG G/1 JM/ak D(2007) 3510 zo dňa 19.4.2007 – dokument SP(2007)1557).

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých Európskou komisiou na základe nelegislatívnych uznesení prijatých Európskym parlamentom na prvej a druhej januárovej schôdzi v roku 2007 (list SG G/1 JM/ak D(2007) 3677 zo dňa 24.4.2007 – dokument SP(2007)1426).


11. Posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 25.4.2007 (bod 21 zápisnice zo dňa 25.04.2007).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Jerzy Kułakowski a Bernard Lehideux za skupinu ALDE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (B6-0189/2007);

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter a Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (B6-0193/2007);

- Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl a Anne Van Lancker za skupinu PSE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (B6-0197/2007);

- Gabriele Stauner a Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania pracovníkov a konzultácií s nimi (B6-0198/2007).

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


12. Vyhlásenie predsedníctva (Estónsko)

Predseda predniesol vyhlásenie o situácii v Estónsku.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nils Lundgren za skupinu IND/DEM a Bruno Gollnisch za skupinu ITS.


13. Samit EÚ/Rusko (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Samit EÚ/Rusko

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Jean-Marie Le Pen za skupinu ITS, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere a Bart Staes.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko a Jan Tadeusz Masiel.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna a Panagiotis Beglitis za skupinu PSE, o samite EÚ – Rusko (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, o prípravách na 9. samit EÚ - Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, o prípravách na 9. samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0192/2007);

- André Brie a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, o samite EÚ – Rusko (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE , o samite EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, o samite EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare (B6-0196/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


14. Reformy v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie (rozprava)

Správa: Reformy v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie? [2006/2172(INI)] – Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Michel Rocard (A6-0127/2007)

Michel Rocard uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Mario Borghezio za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys za skupinu ITS, Francisco José Millán Mon, Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Simon Busuttil, Libor Rouček, Pierre Schapira, Richard Howitt, Michel Rocard, Günter Gloser a Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


15. Dodatočná montáž spätných zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá ***I (rozprava)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve [KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0124/2007)

Vystúpili títo poslanci: Jacques Barrot (podpredseda Komisie) a Engelbert Lütke Daldrup (úradujúci predseda Rady).

Paolo Costa uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE a Marian Harkin za skupinu ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


16. Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Erik Meijer (A6-0131/2007)

Erik Meijer uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Vystúpili títo poslanci: Engelbert Lütke Daldrup (úradujúci predseda Rady) a Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Paolo Costa za skupinu ALDE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Georg Jarzembowski, Gilles Savary, Jeanine Hennis-Plasschaert, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Gabriele Albertini, Christine De Veyrac, Engelbert Lütke Daldrup a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


17. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci: György Schöpflin;

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská a Czesław Adam Siekierski.


18. Pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Jacques Toubon (A6-0144/2007)

Jacques Toubon uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Janelly Fourtou za skupinu ALDE a Charlotte Cederschiöld.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


19. Automobilový priemysel: typové schválenie motorových vozidiel, prípojných vozidiel a systémov ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

Malcolm Harbour uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Vystúpili títo poslanci: Engelbert Lütke Daldrup (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anja Weisgerber za skupinu PPE-DE a Evelyne Gebhardt za skupinu PSE.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


20. Africký roh: regionálne politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj (rozprava)

Správa: Africký roh: regionálne politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj [2006/2291(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

Filip Kaczmarek uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Glenys Kinnock za skupinu PSE, Danutė Budreikaitė za skupinu ALDE, Józef Pinior a Louis Michel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


21. Hodnotenie Euratomu - 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energetiky (rozprava)

Správa: Hodnotenie Euratomu - 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energetiky [ 2006/2230(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

Eugenijus Maldeikis uviedol správu.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Johannes Voggenhuber (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Romana Jordan Cizelj za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Atanas Paparizov, Teresa Riera Madurell a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


22. Ochrana životného prostredia pred žiarením v dôsledku pádu vojenského lietadla v Grónsku (petícia č. 720/2002) (rozprava)

Správa: Ochrana životného prostredia pred žiarením v dôsledku pádu vojenského lietadla v Grónsku (petícia č. 720/2002) [2006/2012(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0156/2007)

Diana Wallis uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Cashman za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 387.009/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 hod.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Christova, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Peillon, Pęk, Pflüger, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia