Index 
Protokoll
PDF 173kWORD 120k
Onsdagen den 9 maj 2007 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Sammansättning av det tillfälliga utskottet för klimatförändringar (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)
 4.Föredragningslista
 5.Uppgifter om ekonomiska intressen
 6.Inkomna dokument
 7.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 8.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (ingivna resolutionsförslag)
 12.Uttalande av talmannen (Estland)
 13.Toppmöte EU/Ryssland (debatt)
 14.Reformerna i arabvärlden: Vilken strategi för Europeiska unionen? (debatt)
 15.Montering i efterhand av backspeglar på tunga lastbilar ***I (debatt)
 16.Kollektivtrafik på järnväg och väg ***II (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder ***II (debatt)
 19.Godkännande av fordon och släpvagnar ***II (debatt)
 20.Afrikas horn: EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling (debatt)
 21.Utvärdering av Euratom (debatt)
 22.Skydd av miljön mot strålning till följd av en olycka med ett militärflygplan på Grönland (framställning nr 720/2002) (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 16.30.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Jan Jerzy Kułakowski hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdena den 25.4.2007 och 26.4.2007 men att hans namn inte förekom på närvarolistorna.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig yttrade sig om anledningen till att hans betänkande om roaming i allmänna mobilnät (A6-0155/2007) hade dragits tillbaka, vilket ursprungligen fanns med på föredragningslistan (punkt 76). Brian Crowley yttrade sig om bildandet av en ny regering i Nordirland på tisdagen (talmannen meddelade att han hade sänt ett gratulationsbrev till Nordirlands premiärminister och vice premiärminister).


3. Sammansättning av det tillfälliga utskottet för klimatförändringar (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)

Talmannen meddelade att han från talmanskonferensen hade mottagit förslag till utnämning av ledamöter till det tillfälliga utskottet för klimatförändringar. Dessa förslag hade sänts till ledamöterna per e-post och återfinns som bilaga till detta protokoll.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: den 9.5.2007, kl. 18.00.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 10.05.2007.


4. Föredragningslista

Talmannen meddelade att arbetsplanen hade fastställts (punkt 13 i protokollet av den 23.04.2007) och att en rättelse till föredragningslistan (PE 387.009/OJ/COR) hade delats ut.

Föreslagna ändringar av föredragningslistan:

- PPE-DE-gruppen begärde att betänkandet av Elmar Brok om gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (A6-0130/2007) skulle flyttas till påföljande sammanträdesperiod.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

- PSE-gruppen begärde att betänkandet av Astrid Lulling om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (A6-0148/2007) skulle flyttas till påföljande sammanträdesperiod.

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen, som motiverade begäran, samt Astrid Lulling (föredragande) och Nils Lundgren.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (IND/DEM) (72 ja-röster, 64 nej-röster, 2 nedlagda röster).

Föredragningslistan var därmed fastställd.


5. Uppgifter om ekonomiska intressen

Följande ledamöter har ännu inte lämnat uppgifter om ekonomiska intressen för år 2006, i enlighet med artikel 2 femte stycket i bilaga I till arbetsordningen:

Luis Herrero-Tejedor och Michael Henry Nattrass.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- Betänkande om anständigt arbete för alla (2006/2240(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

- Betänkande om EU:s handelsrelaterade bistånd (2006/2236(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A6-0088/2007)

- Betänkande om att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (2006/2233(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

- Betänkande om bostäder och regionalpolitik (2006/2108(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

- Betänkande om den framtida regionalpolitikens bidrag till Europeiska unionens innovativa kapacitet (2006/2104(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen (KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Paolo Costa (A6-0124/2007)

- Betänkande om reformer i arabvärlden: vilken strategi bör EU följa? (2006/2172(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Michel Rocard (A6-0127/2007)

- Betänkande om utvärdering av Euratom – femtio år av gemensam kärnkraftspolitik (2006/2230(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

- Betänkande om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (punkt H.40 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999) – 2005 (2006/2217(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A6-0130/2007)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

- Betänkande om ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att anpassa de interna förfarandena till kravet på en förenkling av gemenskapslagstiftningen (2005/2238(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

- Betänkande om Afrikas horn: EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling (2006/2291(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

- Betänkande om strukturpolitikens effekter på sammanhållningen i EU (2006/2181(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Paul Rübig (A6-0155/2007)

- Betänkande om konsekvenserna för folkhälsan av Thule-olyckan 1968 (framställning nr 720/2002) (2006/2012(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0156/2007)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Erik Meijer (A6-0131/2007)

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”ramdirektiv”) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)


7. Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Talmannen hade från följande ledamöter mottagit skriftliga förklaringar som skulle införas i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu och Cristian Dumitrescu om åtgärder för att bekämpa våld mot barn och ungdomar i skolor och utbildningsinstitut (46/2007),

- Georgs Andrejevs om högt blodtryck (47/2007),

- Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel och Henri Weber om icke-europeiska artisters och kulturarbetares svårigheter att få inresetillstånd till EU (48/2007),

- Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo och Francesco Enrico Speroni om Kinas oacceptabla inblandning i Italiens angelägenheter och om risken för att den kinesiska maffian infiltrerar Europa (49/2007),

- Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle och Maria Carlshamre om dödsdomen genom stening mot två kvinnor anklagade för äktenskapsbrott (50/2007),

- Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock och Linda McAvan om barnfattigdom (51/2007).


8. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Paraguay om vissa luftfartsaspekter

- Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete

- Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska Federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

- Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina, företrätt av Ukrainas regering, om förlängning och ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om handel med textilprodukter


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antagit under sammanträdesperioden i februari 2007 hade delats ut (skrivelse SG G/1 JM/ak D(2007)3678 av den 24.04.2007 – dokument SP(2007)1040).

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av de resolutioner som inte rör lagstiftning (B6-0067/2007 / P6_TA-PROV(2007)0045) som parlamentet antagit under sammanträdesperioden i februari 2007 hade delats ut (skrivelse SG G/1 JM/ak D(2007) 3510 av den 19.04.2007 – dokument SP(2007)1557).

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av de resolutioner som inte rör lagstiftning som parlamentet antagit under sammanträdesperioderna januari I och januari II 2007 hade delats ut (skrivelse SG G/1 JM/ak D(2007) 3677 av den 24.04.2007 – dokument SP(2007)1426).


11. Förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 25.04.2007 (punkt 21 i protokollet av den 25.04.2007).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Jan Jerzy Kułakowski och Bernard Lehideux för ALDE-gruppen, om förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0189/2007),

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter och Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, om förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0193/2007),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl och Anne Van Lancker för PSE-gruppen, om förbättring av EU:s lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0197/2007),

- Gabriele Stauner och Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, om förbättring av gemenskapens lagstiftning när det gäller information till och samråd med arbetstagare (B6-0198/2007).

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 10.05.2007.


12. Uttalande av talmannen (Estland)

Talmannen gjorde ett uttalande om situationen i Estland.

Talare: Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, och Bruno Gollnisch för ITS-gruppen.


13. Toppmöte EU/Ryssland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Toppmöte EU/Ryssland

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jean-Marie Le Pen för ITS-gruppen, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere och Bart Staes.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko och Jan Tadeusz Masiel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna och Panagiotis Beglitis för PSE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0190/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, om förberedelserna inför det nionde toppmötet EU–Ryssland i Samara den 18 maj 2007 (B6-0191/2007),

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om förberedelserna inför det nionde toppmötet mellan EU och Ryssland i Samara den 18 maj 2007 (B6-0192/2007),

- André Brie och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (B6-0194/2007),

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen , om toppmötet mellan EU och Ryssland som skall hållas i Samara den 18 maj 2007 (B6-0195/2007),

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland i Samara den18 maj 2007 (B6-0196/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 10.05.2007.


14. Reformerna i arabvärlden: Vilken strategi för Europeiska unionen? (debatt)

Betänkande om reformer i arabvärlden: vilken strategi bör EU följa? [2006/2172(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michel Rocard (A6-0127/2007)

Michel Rocard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Antonio Tajani för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Marco Cappato för ALDE-gruppen, Mario Borghezio för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Philip Claeys för ITS-gruppen, Francisco José Millán Mon, Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Simon Busuttil, Libor Rouček, Pierre Schapira, Richard Howitt, Michel Rocard, Günter Gloser och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 10.05.2007.


15. Montering i efterhand av backspeglar på tunga lastbilar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen [KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0124/2007)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) och Engelbert Lütke Daldrup (rådets tjänstgörande ordförande).

Paolo Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, och Marian Harkin för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 10.05.2007.


16. Kollektivtrafik på järnväg och väg ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Erik Meijer (A6-0131/2007)

Erik Meijer redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Engelbert Lütke Daldrup (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Mathieu Grosch för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Paolo Costa för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Georg Jarzembowski, Gilles Savary, Jeanine Hennis-Plasschaert, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Gabriele Albertini, Christine De Veyrac, Engelbert Lütke Daldrup och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 10.05.2007.


17. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt: György Schöpflin.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Proinsias De Rossa, Marco Pannella, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Jaroslav Zvěřina, Eugenijus Gentvilas, Malcolm Harbour, John Attard-Montalto, Marian Harkin, Antonio De Blasio, Marios Matsakis, Milan Gaľa, Zita Pleštinská och Czesław Adam Siekierski.


18. Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

Jacques Toubon redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Janelly Fourtou för ALDE-gruppen, och Charlotte Cederschiöld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 10.05.2007.


19. Godkännande av fordon och släpvagnar ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”ramdirektiv”) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

Malcolm Harbour redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Engelbert Lütke Daldrup (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Anja Weisgerber för PPE-DE-gruppen, och Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 10.05.2007.


20. Afrikas horn: EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling (debatt)

Betänkande om Afrikas horn: EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling [2006/2291(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

Filip Kaczmarek redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Glenys Kinnock för PSE-gruppen, Danutė Budreikaitė för ALDE-gruppen, Józef Pinior och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 10.05.2007.


21. Utvärdering av Euratom (debatt)

Betänkande om utvärdering av Euratom – femtio år av gemensam kärnkraftspolitik [ 2006/2230(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

Eugenijus Maldeikis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Johannes Voggenhuber (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Romana Jordan Cizelj för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Atanas Paparizov, Teresa Riera Madurell och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 10.05.2007.


22. Skydd av miljön mot strålning till följd av en olycka med ett militärflygplan på Grönland (framställning nr 720/2002) (debatt)

Betänkande om konsekvenserna för folkhälsan av Thule-olyckan 1968 (framställning nr 720/2002) [2006/2012(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Diana Wallis (A6-0156/2007)

Diana Wallis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Michael Cashman för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Marcin Libicki för UEN-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 10.05.2007.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 387.009/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Christova, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Peillon, Pęk, Pflüger, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy