Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski και Mario Borghezio

Έκθεση Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Έκθεση Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke και Marco Cappato

Έκθεση Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė και Paul Rübig

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου