Показалец 
Протокол
PDF 188kWORD 151k
Четвъртък, 10 май 2007 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Политика за жилищно настаняване и регионална политика - Приносът на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за гласуване
  
7.1.Адаптиране на Правилника за дейността към изискванията за опростяване на общностното законодателство (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт ***II (гласуване)
  
7.3.Правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти ***II (гласуване)
  
7.4.Рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета ***II (гласуване)
  
7.5.Оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)
  
7.6.Състав на временната комисия по измененията на климата (гласуване)
  
7.7.Среща на върха ЕС/Русия (гласуване)
  
7.8.Реформи в арабския свят: каква стратегия да предприеме Европейският съюз (гласуване)
  
7.9.Страните от региона на Африканския рог: регионално политическо партньорство на ЕС за мир, сигурност и развитие (гласуване)
  
7.10.Оценка на Евратом (гласуване)
  
7.11.Защита на околната среда от радиация след катастрофата на военен самолет в Гренландия (петиция 720/2002) (гласуване)
  
7.12.Политика за жилищно настаняване и регионална политика (гласуване)
  
7.13.Приносът на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз (гласуване)
  
7.14.Укрепване на европейското законодателство в областта на информирането и консултирането на работниците (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Искане за защита на парламентарен имунитет
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за рамково решение на Съвета относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Република Полша, Словашката република, Република Словения, Република Унгария и Чешката република (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за Агенцията за доставки на Евратом (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE, CONT

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект на регламент (EO) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1653/2004 относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно огледалата за обратно виждане на колесни селскостопански или горски трактори (Кодифицирана версия) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI


3. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Декларация по повод петдесетата годишнина от подписването на Римските договори.


4. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2007 (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за частичен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2007 (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558) .

Тя отхвърли частта относно статия – 19 10 03: Сътрудничество с развиващите се страни източно от Йордания.

Тя даде благоприятно становище, съгласно член 24, параграф 4 от Финансовия регламент от 25.6.2002 г., изменен на 13.12.2006 г., относно следното разпределение:

Произход на бюджетните кредити:

От глава – 01 04 Финансови операции и инструменти

Позиция 01.0401 – 01 04 01 13 Резерв за заеми и гаранции по заеми за и в страни, които не са членки на ЕС

       - 65 000 000 евро БКПЗ/БКП

Предназначение на бюджетните кредити:

До глава – 19.08 Европейска политика на добросъседство и отношения с Русия

Позиция – 19 08 01 02 Европейско добросъседство и партньорство – Финансова помощ за Палестина, мирния процес и Организацията на обединените нации за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

       65 000 000 евро БКПЗ/БКП


5. Политика за жилищно настаняване и регионална политика - Приносът на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз (разискване)

Доклад относно политиката за жилищно настаняване и регионалната политика [ 2006/2108(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Доклад относно приноса на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз [ 2006/2104(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria представи доклада.

Mieczysław Edmund Janowski представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE-DE, Alain Hutchinson, от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Carl Lang, от името на групата ITS, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain и Elisabeth Schroedter.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski и Danuta Hübner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 10.05.2007 и точка 7.13 от протокола от 10.05.2007.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Françoise Castex и Manuel Medina Ortega уведомиха, че са присъствали, но техните имена не са отбелязани в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.


7.1. Адаптиране на Правилника за дейността към изискванията за опростяване на общностното законодателство (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно измененията, които следва да се внесат в Правилника за дейността на Европейския парламент с оглед адаптиране на вътрешните процедури към изискванията за опростяване на общностното законодателство [ 2005/2238(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0173)


7.2. Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене по общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и отменяща Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и № 1107/70 на Съвета [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0174)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Mathieu Grosch, от името на Willi Piecyk, направи устни предложения за изменения на изменения 66 и 67, които не бяха одобрени поради възражения на повече от 40 членове на ЕП срещу вземането им под внимание (Mathieu Grosch посочи, че автентична е английската версия на изменения 66 и 67);

- Paolo Costa относно устно предложение за изменение на изменение 66;

- Erik Meijer, докладчик, относно изменения 66 и 67.


7.3. Правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0175)


7.4. Рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета, създаваща рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства („Рамкова директива“) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0176)


7.5. Оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оборудването с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0177)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0177)


7.6. Състав на временната комисия по измененията на климата (гласуване)

Предложения на Председателския съвет относно състава на временната комисия по измененията на климата

(вж. приложението към протокола от 09.05.2007 г.)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

приема се


7.7. Среща на върха ЕС/Русия (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 и B6-0196/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0190/2007/рев.

(за замяна на B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 и B6-0196/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen и Bogdan Klich, от името на групата PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna и Panagiotis Beglitis, от името на групата PSE,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата UEN,

André Brie и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL

Групата ALDE оттегли своя подпис от предложението за обща резолюция.

приема се (P6_TA(2007)0178)

(Предложението за резолюция B6-0192/2007 отпада.)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Charles Tannock направи устно предложение за изменение на параграф 2, който бе одобрено;

- Daniel Cohn-Bendit направи устно предложение за изменение на изменение 11, което не бе одобрено поради възражения на повече от 40 членове на ЕП срещу вземането му под внимание;

- Bart Staes направи устно предложение за изменение на параграф 11, което не беше одобрено поради възражения на повече от 40 членове на ЕП срещу вземането му под внимание.


7.8. Реформи в арабския свят: каква стратегия да предприеме Европейският съюз (гласуване)

Доклад за реформите в арабския свят: каква стратегия да предприеме Европейският съюз [2006/2172(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0179)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Marco Cappato представи устни предложения за изменения на изменение 19 и изменение 14/ред. (двете устни изменения бяха одобрени);

- Véronique De Keyser относно изменение 14/ред. във вида, в който бе изменено;

- Marco Cappato отбележи, че автентична е френската версия на изменение 20;

- Véronique De Keyser представи устно предложение за изменение на изменение 21, което не беше одобрено поради възражения на повече от 40 членове на ЕП срещу вземането му под внимание;

- Antonio Tajani и Marco Cappato относно устното предложение за изменение на Véronique De Keyser и Véronique De Keyser, в което се предлага отхвърляне на изменение 21.


7.9. Страните от региона на Африканския рог: регионално политическо партньорство на ЕС за мир, сигурност и развитие (гласуване)

Доклад за страните от региона на Африканския рог: регионално политическо партньорство на ЕС за мир, сигурност и развитие [2006/2291(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0180)


7.10. Оценка на Евратом (гласуване)

Доклад за оценка на Евратом - 50 години европейска политика за атомна енергия [ 2006/2230(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0181)


7.11. Защита на околната среда от радиация след катастрофата на военен самолет в Гренландия (петиция 720/2002) (гласуване)

Доклад относно последствията за общественото здраве от катастрофата в Туле през 1968 г. (петиция 720/2002) [2006/2012(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0182)


7.12. Политика за жилищно настаняване и регионална политика (гласуване)

Доклад относно политиката за жилищно настаняване и регионалната политика [ 2006/2108(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0183)


7.13. Приносът на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно приноса на бъдещата регионална политика към иновационния капацитет на Европейския съюз [ 2006/2104(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0184)


7.14. Укрепване на европейското законодателство в областта на информирането и консултирането на работниците (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 и B6-0198/2007

Разискването се състоя на 25.04.2007 г. (точка 21 от протокола от 25.04.2007 г).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0189/2007

(за замяна на B6-0189/2007, B6-0193/2007 и B6-0197/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker и Magda Kósáné Kovács, от името на групата PSE,

Bernard Lehideux и Jan Jerzy Kułakowski, от името на групата ALDE,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter и Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE

приема се (P6_TA(2007)0185)

(Предложението за резолюция B6-0198/2007 отпада.)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Philip Bushill-Matthews, преди гласуването, относно позицията на групата PPE-DE.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Среща на върха ЕС/Русия - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski и Mario Borghezio

Доклад Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Доклад Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke и Marco Cappato

Доклад Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė и Paul Rübig


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis и Nikolaos Sifunakis съобщиха, че по технически причини не са могли да гласуват по Доклад Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz съобщи, че по технически причини не е могъл да гласува по изменение 5 към общата резолюция относно Среща на върха ЕС/Русия (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta съобщи, че по технически причини не е могъл да гласува по изменение 5 към Доклад Diana Wallis - A6-0156/2007.


10. Искане за защита на парламентарен имунитет

Ashley Mote отправи искане към председателството за защита на неговия парламентарен имунитет в рамките на текущо съдебно производство в Обединеното кралство.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.


11. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 172, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 21.05.2007 до 24.05.2007


13. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 12.30 ч.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Близнашки, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Мартин Димитров, Филип Димитров Димитров, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Първанова, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Шулева, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Правна информация - Политика за поверителност