Seznam 
Zápis
PDF 168kWORD 142k
Čtvrtek, 10. května 2007 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Texty smluv dodané Radou
 4.Převody prostředků
 5.Bydlení a regionální politika – Příspěvek budoucí regionální politiky ke schopnosti inovace EU (rozprava)
 6.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Zjednodušení právních předpisů Společenství (změna jednacího řádu) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Přeprava cestujících po železnici a silnici: povinnosti veřejných služeb ***II (hlasování)
  7.3.Pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení ***II (hlasování)
  7.4.Automobilový průmysl: schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů ***II (hlasování)
  7.5.Dodatečná montáž zpětných zrcátek na těžké nákladní automobily ***I (hlasování)
  7.6.Složení dočasného výboru pro změnu klimatu (hlasování)
  7.7.Schůzka na nejvyšší úrovni EU–Rusko (hlasování)
  7.8.Reformy v arabském světě: jaká má být strategie Evropské unie (hlasování)
  7.9.Roh Afriky: politické a regionální partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj (hlasování)
  7.10.Hodnocení Euratomu – 50 let evropské jaderné politiky (hlasování)
  7.11.Ochrana životního prostředí před zářením v důsledku zřícení vojenského letadla v Grónsku (petice č. 720/2002) (hlasování)
  7.12.Bydlení a regionální politika (hlasování)
  7.13.Příspěvek budoucí regionální politiky ke schopnosti inovace EU (hlasování)
  7.14.Posílit evropskou legislativu v oblasti informovanosti a konzultace pracovníků (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Žádost o ochranu parlamentní imunity
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 11/2007 - oddíl III - Komise (SEK(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- nařízení Rady o finančním nařízení použitelném pro Zásobovací agenturu Euratomu (KOM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, CONT

- Návrh na převod prostředků DEC 12/2007 - oddíl III - Komise (SEK(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 13/2007 - oddíl III - Komise (SEK(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- nařízení Komise (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

BUDG

- rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- směrnice Evropského parlamentu a Rady týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI


3. Texty smluv dodané Radou

Rada předala ověřenou kopii tohoto dokumentu:

- prohlášení u příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv.


4. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 10/2007 Evropské komise (C6-0107/2007 - SEK(2007)0370).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil částečný převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 12/2007 Evropské komise (C6-0121/2007 - SEK(2007)0558).

Výbor zamítl část týkající bodu 19 10 03: Spolupráce s rozvojovými zeměmi na východ od Jordánska.

Výbor schválil v souladu s čl. 24 odst. 4 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006 následující převod:

Původ prostředků:

Z kapitoly – 01 04 Finanční operace a nástroje

Článek 01.0401 – Bod 01 04 01 13 Rezerva na půjčky a záruky za půjčky nečlenským státům a v rámci těchto států

            - 65 000 000 eur položky závazků/položky plateb

Účel prostředků:

Do kapitoly – 19.08 Evropská politika sousedství a vztahy s Ruskem

Bod – 19 08 01 02 Evropská politika sousedství a partnerství –

Finanční pomoc Palestině, mírový proces a pomoc agentuře OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě

            65 000 000 eur položky závazků/položky plateb


5. Bydlení a regionální politika – Příspěvek budoucí regionální politiky ke schopnosti inovace EU (rozprava)

Zpráva o bydlení a regionální politice [ 2006/2108(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Zpráva o příspěvku budoucí regionální politiky ke schopnosti inovace EU [ 2006/2104(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria uvedl zprávu.

Mieczysław Edmund Janowski uvedl zprávu.

Vystoupila Danuta Hübner (členka Komise).

Vystoupili: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Carl Lang za skupinu ITS, Jana Bobošíková nezařazená, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain a Elisabeth Schroedter.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski a Danuta Hübner.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 10.05.2007 a bod 7.13 zápisu ze dne 10.05.2007.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

6. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Françoise Castex a Manuel Medina Ortega informovali předsednictvo, že byli přítomni na zasedání, jejich jména však nebyla uvedena na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


7.1. Zjednodušení právních předpisů Společenství (změna jednacího řádu) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu k přizpůsobení vnitřních postupů požadavkům na zjednodušení právních předpisů Společenství [ 2005/2238(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0173)


7.2. Přeprava cestujících po železnici a silnici: povinnosti veřejných služeb ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2007)0174)

K hlasování vystoupili:

- Mathieu Grosch, kterým je zastoupen Willi Piecyk, předložil ústní pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům 66 a 67, které nebyly vzaty v potaz, protože se proti jejich přijetí vyslovilo více než 40 poslanců (Mathieu Grosch oznámil, že je platné anglické znění pozměňovacích návrhů 66 a 67);

- Paolo Costa k ústnímu pozměňovacímu návrhu k pozměňovacímu návrhu 66;

- Erik Meijer, zpravodaj, k pozměňovacím návrhům 66 a 67.


7.3. Pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2007)0175)


7.4. Automobilový průmysl: schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla („rámcová směrnice“) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2007)0176)


7.5. Dodatečná montáž zpětných zrcátek na těžké nákladní automobily ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zpětnými zrcátky [KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0177)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0177)


7.6. Složení dočasného výboru pro změnu klimatu (hlasování)

Návrhy Konference předsedů týkající se složení dočasného výboru pro změnu klimatu

(viz příloha zápisu ze dne 9. 5. 2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRHY KONFERENCE PŘEDSEDŮ

přijat


7.7. Schůzka na nejvyšší úrovni EU–Rusko (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 a B6-0196/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0190/2007/rev.

(nahrazující B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 a B6-0196/2007):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen a Bogdan Klich za skupinu PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna a Panagiotis Beglitis za skupinu PSE,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis a Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN,

André Brie a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL

Skupina ALDE stáhla svůj podpis pod společným návrhem usnesení.

přijat (P6_TA(2007)0178)

(Návrh usnesení B6-0192/2007 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

- Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz;

- Daniel Cohn-Bendit předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců;

- Bart Staes předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 11, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců.


7.8. Reformy v arabském světě: jaká má být strategie Evropské unie (hlasování)

Zpráva o reformách v arabském světě: jaká má být strategie Evropské unie? [2006/2172(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0179)

K hlasování vystoupili:

- Marco Cappato předložil ústní pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu 19 a pozměňovacímu návrhu 14/rev. (oba ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz);

- Véronique De Keyser k pozměňovacímu návrhu 14/rev v pozměněném znění;

- Marco Cappato uvedl, že je platné francouzské znění pozměňovacího návrhu 20;

- Véronique De Keyser předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 21, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců;

- Antonio Tajani a Marco Cappato k ústnímu pozměňovacímu návrhu, který předložila Véronique De Keyser, a Véronique De Keyser, aby navrhla zamítnutí pozměňovacího návrhu 21.


7.9. Roh Afriky: politické a regionální partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj (hlasování)

Zpráva o sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro Afriku: politické a regionální partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj v Rohu Afriky [2006/2291(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0180)


7.10. Hodnocení Euratomu – 50 let evropské jaderné politiky (hlasování)

Zpráva o hodnocení Euratomu – 50 let evropské jaderné politiky [ 2006/2230(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0181)


7.11. Ochrana životního prostředí před zářením v důsledku zřícení vojenského letadla v Grónsku (petice č. 720/2002) (hlasování)

Zpráva o ochraně životního prostředí před zářením v důsledku zřícení vojenského letadla v Grónsku (petice č. 720/2002) [2006/2012(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0182)


7.12. Bydlení a regionální politika (hlasování)

Zpráva o bydlení a regionální politice [ 2006/2108(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0183)


7.13. Příspěvek budoucí regionální politiky ke schopnosti inovace EU (hlasování)

Zpráva o příspěvku budoucí regionální politiky ke schopnosti inovace EU [ 2006/2104(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0184)


7.14. Posílit evropskou legislativu v oblasti informovanosti a konzultace pracovníků (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 a B6-0198/2007

Rozprava se konala dne 25.4.2007 (bod 21 zápisu ze dne 25.04.2007).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0189/2007

(nahrazující B6-0189/2007, B6-0193/2007 a B6-0197/2007):

předložen těmito poslanci:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker a Magda Kósáné Kovács za skupinu PSE,

Bernard Lehideux a Jan Jerzy Kułakowski za skupinu ALDE,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter a Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE

přijat (P6_TA(2007)0185)

(Návrh usnesení B6-0198/2007 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

- Philip Bushill-Matthews, před hlasováním, k postoji skupiny PPE-DE.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Schůzka na nejvyšší úrovni EU–Rusko - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski a Mario Borghezio

Zpráva Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Zpráva Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke a Marco Cappato

Zpráva Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė a Paul Rübig


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Zpráva Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007: Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis a Nikolaos Sifunakis oznámili, že se z technických důvodů nemohli zúčastnit hlasování.

Schůzka na nejvyšší úrovni EU–Rusko (RC-B6-0190/2007/rev): Jacek Protasiewicz oznámil, že z technických důvodů nemohl hlasovat o pozměňovacím návrhu 5 ke společnému návrhu usnesení.

Zpráva Diana Wallis - A6-0156/2007: Renato Brunetta oznámil, že z technických důvodů nemohl hlasovat o pozměňovacím návrhu 5.


10. Žádost o ochranu parlamentní imunity

Ashley Mote předal předsednictví žádost o ochranu své parlamentní imunity v rámci soudního řízení probíhajícího ve Spojeném království.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


11. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


12. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 21.5.2007 do 24.5.2007.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 12:30.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Právní upozornění - Ochrana soukromí