Indeks 
Protokol
PDF 169kWORD 124k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Boliger og regionalpolitik - Regionalpolitik og innovationskapacitet (forhandling)
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Afstemningstid
  
7.1.Forenkling af fællesskabsretten (ændring af forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej ***II (afstemning)
  
7.3.Nominelle mængder for færdigpakkede produkter ***II (afstemning)
  
7.4.Godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***II (afstemning)
  
7.5.Eftermontering af spejle på lastvogne ***I (afstemning)
  
7.6.Nedsættelse af et midlertidigt udvalg om klimaændringer (afstemning)
  
7.7.Topmøde EU/Rusland (afstemning)
  
7.8.Reformerne i den arabiske verden (afstemning)
  
7.9.Afrikas Horn (afstemning)
  
7.10.Evaluering af Euratom (afstemning)
  
7.11.Beskyttelse af miljøet mod stråling efter flystyrt i Grønland (andragende 720/2002) (afstemning)
  
7.12.Boliger og regionalpolitik (afstemning)
  
7.13.Regionalpolitik og innovationskapacitet (afstemning)
  
7.14.Styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 11.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 12.Tidspunkt for næste møde
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 11/2007 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af Schengen-reglernes bestemmelser om Schengen-informationssystemet i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets forordning om finansforordningen for Euratoms Forsyningsagentur (KOM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE, CONT

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 12/2007 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 13/2007 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Udkast til Kommissionens forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 1653/2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerspejle til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI


3. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- erklæring i anledning af 50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne.


4. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 10/2007 (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25.6.2002, som ændret den 13.12.2006, delvist godkendt den foreslåede overførsel.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 12/2007 (C6-0121/2007 - SEK(2007)0558).

Udvalget havde forkastet delen vedrørende artikel 19 10 03: Samarbejde med udviklingslande øst for Jordan.

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk 4, i finansforordningen af 25.6.2002, som ændret den 13.12.2006, afgivet en positiv udtalelse vedrørende følgende fordeling:

Fra:

Kapitel – 01 04 Finansielle transaktioner og instrumenter

Konto 01.0401 – 01 04 01 13 Reserve til lån og sikkerhedsstillelse for lån til tredjelande

- 65 000 000 EUR FB/BB

Til:

Kapitel – 19.08 Den europæiske naboskabspolitik og forbindelserne med Rusland

Konto – 19 08 01 02 Finansiel støtte til Palæstina, fredsprocessen og UNRWA inden for det europæiske naboskab og partnerskab (ENP)

- 65 000 000 EUR FB/BB


5. Boliger og regionalpolitik - Regionalpolitik og innovationskapacitet (forhandling)

Betænkning: Boliger og regionalpolitik [ 2006/2108(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Betænkning: Den fremtidige regionalpolitiks bidrag til EU's innovationskapacitet [ 2006/2104(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria forelagde sin betænkning.

Mieczysław Edmund Janowski forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen)tog ordet.

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-DE-Gruppen, Alain Hutchinson for PSE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Carl Lang for ITS-Gruppen, Jana Bobošíková, løsgænger, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain og Elisabeth Schroedter.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski og Danuta Hübner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 10.05.2007 og punkt 7.13 i protokollen af 10.05.2007.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

6. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Françoise Castex og Manuel Medina Ortega havde meddelt, at de havde været til stede, men at deres navne ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


7.1. Forenkling af fællesskabsretten (ændring af forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden med henblik på at tilpasse de interne procedurer til kravene i forbindelse med forenklingen af fællesskabslovgivningen [ 2005/2238(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0173)


7.2. Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0174)

Indlæg til afstemningen:

- Mathieu Grosch havde for Willi Piecyk stillet mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 66 og 67, der ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at de blev taget under behandling, (Mathieu Grosch havde gjort opmærksom på, at det var den engelske udgave af ændringsforslag 66 og 67, der var gældende)

- Paolo Costa om det mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 66

- Erik Meijer, ordfører, om ændringsforslag 66 og 67.


7.3. Nominelle mængder for færdigpakkede produkter ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0175)


7.4. Godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ("rammedirektiv") [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0176)


7.5. Eftermontering af spejle på lastvogne ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet [KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0177)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0177)


7.6. Nedsættelse af et midlertidigt udvalg om klimaændringer (afstemning)

Formandskonferencens forslag til sammensætningen af Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer

(se bilag til protokollen af 09.05.2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Vedtaget


7.7. Topmøde EU/Rusland (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 og B6-0196/2007

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0190/2007/rev.

(erstatter B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 og B6-0196/2007):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen og Bogdan Klich for PPE-DE-Gruppen,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna og Panagiotis Beglitis for PSE-Gruppen,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis og Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen,

André Brie og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen

ALDE-Gruppen havde trukket sin underskrift på det fælles beslutningsforslag tilbage.

Vedtaget (P6_TA(2007)0178)

(Forslag til beslutning B6-0192/2007 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

- Charles Tannock havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 2, hvilket var blevet godtaget

- Daniel Cohn-Bendit havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 11, der ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling

- Bart Staes havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 11, der ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling .


7.8. Reformerne i den arabiske verden (afstemning)

Betænkning: Reformerne i den arabiske verden: Hvilken strategi skal EU følge? [2006/2172(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0179)

Indlæg til afstemningen:

- Marco Cappato havde stillet mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 19 og 14/rev (begge mundtlige ændringsforslag var blevet godtaget)

- Véronique De Keyser om ændringsforslag 14/rev som ændret

- Marco Cappato gjorde opmærksom på, at det for ændringsforslag 20 var den franske udgave, der var gældende

- Véronique De Keyser havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 21, der ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at de blev taget under behandling

- Antonio Tajani og Marco Cappato om Véronique De Keysers mundtlige ændringsforslag og Véronique De Keyser, der foreslog, at ændringsforslag 21 blev forkastet.


7.9. Afrikas Horn (afstemning)

Betænkning: Afrikas Horn: Et regionalt politisk EU-partnerskab til fremme af fred, sikkerhed og udvikling [2006/2291(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0180)


7.10. Evaluering af Euratom (afstemning)

Betænkning: Evaluering af Euratom - 50 års europæisk atomenergipolitik [ 2006/2230(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0181)


7.11. Beskyttelse af miljøet mod stråling efter flystyrt i Grønland (andragende 720/2002) (afstemning)

Betænkning: Beskyttelse af miljøet mod stråling efter nedstyrtning af militærfly i Grønland (andragende 720/2002) [2006/2012(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0182)


7.12. Boliger og regionalpolitik (afstemning)

Betænkning: Boliger og regionalpolitik [ 2006/2108(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0183)


7.13. Regionalpolitik og innovationskapacitet (afstemning)

Betænkning: Den fremtidige regionalpolitiks bidrag til EU's innovationskapacitet [ 2006/2104(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0184)


7.14. Styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 og B6-0198/2007

Forhandlingen havde fundet sted den 25.04.2007 (punkt 21 i protokollen af 25.04.2007).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0189/2007

(erstatter B6-0189/2007, B6-0193/2007 og B6-0197/2007):

stillet af:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker og Magda Kósáné Kovács for PSE-Gruppen,

Bernard Lehideux og Jan Jerzy Kułakowski for ALDE-Gruppen,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter og Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2007)0185)

(Forslag til beslutning B6-0198/2007 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

- Philip Bushill-Matthews inden afstemningen om PPE-DE-Gruppens holdning.


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Topmøde EU/Rusland - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski og Mario Borghezio

Betænkning: Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Betænkning: Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke og Marco Cappato

Betænkning: Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė og Paul Rübig


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis og Nikolaos Sifunakis havde gjort opmærksom på, at de på grund af tekniske problemer ikke havde kunnet deltage i afstemningen om betænkning af Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz havde gjort opmærksom på, at han på grund af tekniske problemer ikke havde kunnet deltage i afstemningen om ændringsforslag 5 til det fælles beslutningsforslag om topmødet EU/Rusland (RC-B6-0190/2007/rev)

Renato Brunetta havde gjort opmærksom på, at han på grund af tekniske problemer ikke havde kunnet deltage i afstemningen om ændringsforslag 5 til betænkning af Diana Wallis - A6-0156/2007.


10. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Ashley Mote havde sendt formanden en anmodning om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende sag i Det Forenede Kongerige.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


11. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 21.05.2007 - 24.05.2007.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.30.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik