Rodyklė 
Protokolas
PDF 167kWORD 145k
Ketvirtadienis, 2007 m. gegužės 10 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 4.Asignavimų perkėlimas
 5.Būstas ir regioninė politika - Būsimosios regioninės politikos įnašas diegiant naujoves ES (diskusijos)
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Bendrijos teisės aktų supaprastinimas (Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Geležinkelių ir kelių transportas: viešųjų paslaugų įsipareigojimai ***II (balsavimas)
  
7.3.Taisyklės dėl fasuotų produktų vardinių kiekių ***II (balsavimas)
  
7.4.Automobilių pramonė: transporto priemonių, priekabų ir sistemų patvirtinimo pagrindai ***II (balsavimas)
  
7.5.Papildomas galinio vaizdo veidrodėlių montavimas krovininiuose automobiliuose ***I (balsavimas)
  
7.6.Laikinojo klimato kaitos komiteto sudėtis (balsavimas)
  
7.7.ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)
  
7.8.Reformos arabų pasaulyje: kokios strategijos turėtų laikytis Europos Sąjunga? (balsavimas)
  
7.9.Afrikos Kyšulys: ES regioninė politinė partnerystė vardan taikos, saugumo ir vystymosi (balsavimas)
  
7.10.Euratomo įvertinimas (balsavimas)
  
7.11.Aplinkos apsauga nuo radiacijos sudužus kariniam lėktuvui Grenlandijoje (Peticija 720/2002) (balsavimas)
  
7.12.Būstas ir regioninė politika (balsavimas)
  
7.13.Būsimosios regioninės politikos įnašas diegiant naujoves ES (balsavimas)
  
7.14.Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 11.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 12.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 13.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas perkelti DEC 11/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Tarybos sprendimo dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje projektas (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo tiekimo agentūrai taikomo Finansinio reglamento (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE, CONT

- Pasiūlymas perkelti DEC 12/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 13/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Komisijos reglamento (EB) projektas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžių (Kodifikuota redakcija) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI


3. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

- Deklaracija Romos sutarčių pasirašymo 50-mečio proga.


4. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 10/2007.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento, pakeisto 2006 m. gruodžio 13 d., 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 12/2007.

Jis atmetė su 19 10 03 straipsniu susijusią dalį: Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis į rytus nuo Jordanijos.

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento, pakeisto 2006 m. gruodžio 13 d., 24 straipsnio 4 dalimi, jis leido taip paskirstyti asignavimus:

Iš:

01 04 skyriaus – Finansinės operacijos ir instrumentai

01.0401 – 01 04 01 13 punkto – Rezervas paskoloms ir paskolų garantijoms, suteiktoms ES nepriklausančioms šalims ir ES nepriklausančiose šalyse

            - 65 000 000 eurų AĮ/AM

Į:

19.08 skyrių – Europos kaimynystės politika ir santykiai su Rusija

19 08 01 02 punktą – Finansinė parama Palestinai, taikos procesui ir Jungtinių Tautų paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) pagal Europos kaimynystės ir partnerystės politiką

            65 000 000 eurų AĮ/AM


5. Būstas ir regioninė politika - Būsimosios regioninės politikos įnašas diegiant naujoves ES (diskusijos)

Pranešimas dėl būsto ir regioninės politikos [ 2006/2108(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Pranešimas dėl būsimosios regioninės politikos įnašo diegiant naujoves Europos Sąjungoje [ 2006/2104(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria pristatė pranešimą.

Mieczysław Edmund Janowski pristatė pranešimą.

Kalbėjo Danuta Hübner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE-DE frakcijos vardu, Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu, Jean Marie Beaupuy ALDE frakcijos vardu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN frakcijos vardu, Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, Carl Lang ITS frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain ir Elisabeth Schroedter.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski ir Danuta Hübner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.12 protokolo 10.05.2007 ir punktas 7.13 protokolo 10.05.2007.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

6. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Françoise Castex ir Manuel Medina Ortega pranešė, kad jie dalyvavo, bet jų pavardės neįrašytos į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


7.1. Bendrijos teisės aktų supaprastinimas (Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriais siekiama pritaikyti Parlamento vidaus procedūras prie Bendrijos teisės aktų supaprastinimo reikalavimų [ 2005/2238(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0173)


7.2. Geležinkelių ir kelių transportas: viešųjų paslaugų įsipareigojimai ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinanti Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2007)0174)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Mathieu Grosch, Willi Piecyk vardu pateikė 66 ir 67 pakeitimų žodinius pakeitimus, kurie buvo atmesti, nes daugiau kaip 40 narių atsisakė į juos atsižvelgti (Mathieu Grosch pažymėjo, kad 66 ir 67 pakeitimų tekstas anglų kalba yra autentiškas);

- Paolo Costa dėl 66 pakeitimo žodinio pakeitimo;

- Erik Meijer, pranešėjas, dėl 66 ir 67 pakeitimų.


7.3. Taisyklės dėl fasuotų produktų vardinių kiekių ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinančią Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 76/211/EEB [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2007)0175)


7.4. Automobilių pramonė: transporto priemonių, priekabų ir sistemų patvirtinimo pagrindai ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus („pagrindų direktyva“) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2007)0176)


7.5. Papildomas galinio vaizdo veidrodėlių montavimas krovininiuose automobiliuose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0177)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0177)


7.6. Laikinojo klimato kaitos komiteto sudėtis (balsavimas)

Pirmininkų sueigos pasiūlymas dėl laikinojo klimato kaitos komiteto sudėties

(žr. 2007 5 9 protokolo priedą)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PIRMININKŲ SUEIGOS PASIŪLYMAI

Priimta


7.7. ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 ir B6-0196/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0190/2007/rev

(keičiama B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 ir B6-0196/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen ir Bogdan Klich PPE-DE frakcijos vardu,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna ir Panagiotis Beglitis PSE frakcijos vardu,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis ir Michał Tomasz Kamiński UEN frakcijos vardu,

André Brie ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu

ALDE frakcija atsiėmė savo parašą iš pasiūlymo dėl bendrosios rezoliucijos.

Priimta (P6_TA(2007)0178)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0192/2007 yra anuliuojamas.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Charles Tannock pateikė 2 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas;

- Daniel Cohn-Bendit pateikė 11 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau negu 40 narių atsisakė į jį atsižvelgti;

- Bart Staes pateikė 11 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau negu 40 narių atsisakė į jį atsižvelgti.


7.8. Reformos arabų pasaulyje: kokios strategijos turėtų laikytis Europos Sąjunga? (balsavimas)

Pranešimas dėl reformos arabų pasaulyje: kokios strategijos turėtų laikytis Europos Sąjunga? [2006/2172(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0179)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Marco Cappato pateikė 19 pakeitimo ir 14/rev pakeitimo žodinius pakeitimus (abu žodiniai pakeitimai buvo priimt);

- Véronique De Keyser dėl 14/rev pakeitimo su pakeitimais;

- Marco Cappato pažymėjo, kad 20 pakeitimo tekstas prancūzų kalba yra autentiškas;

- Véronique De Keyser pateikė 21 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau negu 40 narių atsisakė į jį atsižvelgti;

- Antonio Tajani ir Marco Cappato dėl žodinio Véronique De Keyser pakeitimo ir Véronique De Keyser siūlydama atmesti 21 pakeitimą.


7.9. Afrikos Kyšulys: ES regioninė politinė partnerystė vardan taikos, saugumo ir vystymosi (balsavimas)

Pranešimas dėl Afrikos Kyšulio: ES regioninė politinė partnerystė vardan taikos, saugumo ir vystymosi [2006/2291(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0180)


7.10. Euratomo įvertinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo: Europos atominės energijos politikai – 50 metų [ 2006/2230(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0181)


7.11. Aplinkos apsauga nuo radiacijos sudužus kariniam lėktuvui Grenlandijoje (Peticija 720/2002) (balsavimas)

Pranešimas dėl aplinkos apsaugos nuo radiacijos sudužus kariniam lėktuvui Tulyje (Peticija 720/2002) [2006/2012(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0182)


7.12. Būstas ir regioninė politika (balsavimas)

Pranešimas dėl būsto ir regioninės politikos [ 2006/2108(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0183)


7.13. Būsimosios regioninės politikos įnašas diegiant naujoves ES (balsavimas)

Pranešimas dėl būsimosios regioninės politikos įnašo diegiant naujoves Europos Sąjungoje [ 2006/2104(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0184)


7.14. Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 ir B6-0198/2007

Diskusijos buvo surengtos 2007 04 25 (punktas 21 protokolo 25.04.2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0189/2007

(keičiama B6-0189/2007, B6-0193/2007 ir B6-0197/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker ir Magda Kósáné Kovács PSE frakcijos vardu,

Bernard Lehideux ir Jan Jerzy Kułakowski ALDE frakcijos vardu,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter ir Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2007)0185)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0198/2007 yra anuliuojamas.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Philip Bushill-Matthews, prieš balsavimą, dėl PPE-DE frakcijos pozicijos.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski ir Mario Borghezio

Pranešimas: Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Pranešimas: Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke ir Marco Cappato

Pranešimas: Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė ir Paul Rübig


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis ir Nikolaos Sifunakis pranešė, kad dėl techninių kliūčių negalėjo balsuoti dėl Pranešimas: Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz pranešė, kad jis negalėjo balsuoti dėl techninių kliūčių dėl bendrosios rezoliucijos 5 pakeitimo, pateikto rezoliucijoje ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta pranešė, kad jis negalėjo balsuoti dėl techninių kliūčių dėl 5 pakeitimo, pateikto Pranešimas: Diana Wallis - A6-0156/2007.


10. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Ashley Mote pateikė Pirmininkui prašymą ginti jo Parlamento nario imunitetą Jungtinės Karalystės teisme vykstančio teismo proceso metu.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


11. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


12. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2007 05 21 iki 2007 05 24.


13. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 12.30 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Teisinė informacija - Privatumo politika