Indekss 
Protokols
PDF 172kWORD 146k
Ceturtdiena, 2007. gada 10. maijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Mājokļu un reģionālā politika - Turpmākās reģionālās politikas devums ES inovācijas iespējām (debates)
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Kopienas likumdošanas vienkāršošana (grozījumi Reglamentā) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.Zemes transports, dzelzceļš un autoceļi: sabiedrisko pakalpojumu pienākumi ***II (balsošana)
  
7.3.Noteikumi par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem ***II (balsošana)
  
7.4.Autorūpniecība: mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un sistēmu saskaņota apstiprināšana (direktīvas grozīšana) ***II (balsošana)
  
7.5.Kopienā reģistrēto smago kravas transportlīdzekļu spoguļu modernizēšana ***I (balsošana)
  
7.6.Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas sastāvs (balsošana)
  
7.7.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)
  
7.8.Reformas arābu pasaulē: kādu stratēģiju Eiropas Savienībai izvēlēties? (balsošana)
  
7.9.Somālijas pussala: ES reģionālā politiskā partnerība mieram, drošībai un attīstībai (balsošana)
  
7.10."Euratom" novērtēšana - Eiropas atomenerģijas politikas 50 gadi (balsošana)
  
7.11.Vides aizsardzība pret radiāciju pēc militārās lidmašīnas katastrofas Grenlandē (Lūgumraksts Nr. 720/2002) (balsošana)
  
7.12.Mājokļu un reģionālā politika (balsošana)
  
7.13.Turpmākās reģionālās politikas devums ES inovācijas iespējām (balsošana)
  
7.14.Eiropas tiesību aktu nostiprināšana darbinieku informēšanas un uzklausīšanas jomā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes Pamatlēmumam par tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (07315/2007 - C6-0115/2007 – 2005/0202(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 11/2007 - III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 – 2007/2098(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Projekts Padomes Lēmumam par to Šengenas acquis noteikumu piemērošanu, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu, Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Ungārijas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā, Slovēnijas Republikā un Slovākijas Republikā (09032/2007 - C6-0119/2007 – 2007/0806(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes regulai par Finanšu regulu, ko piemēro Euratom Apgādes aģentūrai (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 – 2007/0042(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE, CONT

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 12/2007 - III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 – 2007/2099(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 13/2007 - III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 – 2007/2100(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Projekts Komisijas regulai (EK), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 – 2007/2068(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, Protokola noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 – 2007/0048(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem (kodificēta versija) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 – 2007/0081(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI


3. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

- Romas līgumu parakstīšanas 50. gadskārtas deklarācija.


4. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370) par apropriāciju pārvietojumu DEC 10/2007.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atbilstīgi 2006. gada 13. decembra grozījumiem atļāva veikt pārvietojumu daļēji.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558) par apropriāciju pārvietojumu DEC 12/2007.

Tā noraidīja priekšlikuma daļu, kas attiecas uz 19 10 03. pantu “Sadarbība ar jaunattīstības valstīm uz austrumiem no Jordānas”.

Saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 4. punktu tā atbilstīgi 2006. gada 13. decembra grozījumiem piekrita šādam sadalījumam:

Apropriāciju avots

01 04. nodaļa “Finanšu operācijas un instrumenti”

01 04 01 – 01 04 01 13. postenis “Rezerves aizdevumiem un aizdevumu garantijām ārpuskopienas valstīm un šajās valstīs”

            - EUR 65 000 000 CE/CP

Apropriāciju mērķis

19 08. nodaļa “Eiropas kaimiņattiecību politika un attiecības ar Krieviju”

19 08 01 02. postenis “Eiropas kaimiņattiecības un partnerība (ENP), finansiālā palīdzība Palestīnai, miera procesam un ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos(UNRWA)”

            EUR 65 000 000 CE/CP


5. Mājokļu un reģionālā politika - Turpmākās reģionālās politikas devums ES inovācijas iespējām (debates)

Ziņojums par mājokļu un reģionālo politiku [ 2006/2108(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Alfonso Andria (A6-0090/2007).

Ziņojums par turpmāko reģionālās politikas devumu Eiropas Savienības inovācijas iespējām [ 2006/2104(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007).

Alfonso Andria iepazīstināja ar ziņojumu.

Mieczysław Edmund Janowski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Uzstājās: Lambert van Nistelrooij PPE-DE grupas vārdā, Alain Hutchinson PSE grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Carl Lang ITS grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain un Elisabeth Schroedter.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski un Danuta Hübner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 10. maija protokola 7.12. punkts un 2007. gada 10. maija protokola 7.13. punkts.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Françoise Castex un Manuel Medina Ortega informēja, ka viņi bija klāt, bet viņu vārdu apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


7.1. Kopienas likumdošanas vienkāršošana (grozījumi Reglamentā) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par grozījumiem Eiropas Parlamenta Reglamentā, lai pielāgotu iekšējās procedūras
prasībām vienkāršot Kopienas tiesību aktus [ 2005/2238(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0173).


7.2. Zemes transports, dzelzceļš un autoceļi: sabiedrisko pakalpojumu pienākumi ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Erik Meijer (A6-0131/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0174).

Par balsojumu uzstājās:

- Willi Piecyk vārdā Mathieu Grosch ierosināja mutiskus grozījumus grozījumiem Nr. 66 un 67, tomēr tos neiekļāva, jo pret ierosināto grozījumu iekļaušanu iebilda vairāk nekā 40 deputāti (Mathieu Grosch norādīja, ka grozījumiem Nr. 66 un 67 oriģinālā ir angļu valodas versija);

- Paolo Costa par mutisko grozījumu grozījumam Nr. 66;

- referents Erik Meijer par grozījumiem Nr. 66 un 67.


7.3. Noteikumi par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvu 75/106/EEK un Padomes Direktīvu 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jacques Toubon (A6-0144/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0175).


7.4. Autorūpniecība: mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un sistēmu saskaņota apstiprināšana (direktīvas grozīšana) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai ("pamatdirektīva") [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Malcolm Harbour (A6-0145/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0176).


7.5. Kopienā reģistrēto smago kravas transportlīdzekļu spoguļu modernizēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienā reģistrētu smago kravas transportlīdzekļu modernizēšanu, aprīkojot tos ar spoguļiem [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0124/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0177).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0177).


7.6. Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas sastāvs (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikumi izveidot Pagaidu komiteju par klimata izmaiņām.

(Skatīt 2007. gada 9. maija protokola pielikumu)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCES PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts.


7.7. ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 un B6-0196/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0190/2007/rev.

(aizstāj B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 un B6-0196/2007).

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen un Bogdan Klich PPE-DE grupas vārdā,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna un Panagiotis Beglitis PSE grupas vārdā,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis un Michał Tomasz Kamiński UEN grupas vārdā,

André Brie un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā.

ALDE grupa atsauca savu parakstu zem kopīgās rezolūcijas priekšlikuma.

Pieņemts (P6_TA(2007)0178).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0192/2007 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- Charles Tannock ierosināja mutisku grozījumu 2. punktam, un to iekļāva;

- Daniel Cohn-Bendit ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 11, tomēr to neiekļāva, jo pret ierosinātā grozījuma iekļaušanu iebilda vairāk nekā 40 deputāti;

- Bart Staes ierosināja mutisku grozījumu 11. punktam, tomēr to neiekļāva, jo pret ierosinātā grozījuma iekļaušanu iebilda vairāk nekā 40 deputāti.


7.8. Reformas arābu pasaulē: kādu stratēģiju Eiropas Savienībai izvēlēties? (balsošana)

Ziņojums par reformām arābu pasaulē: kādu stratēģiju Eiropas Savienībai izvēlēties? [2006/2172(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michel Rocard (A6-0127/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0179).

Par balsojumu uzstājās:

- Marco Cappato iepazīstināja ar mutiskiem grozījumiem grozījumam Nr. 19 un grozījumam Nr. 14/rev. (abus mutiskos grozījumus iekļāva);

- Véronique De Keyser par grozīto grozījumu Nr. 14/rev.;

- Marco Cappato norādīja, ka grozījumam Nr. 20 oriģinālā ir franču valodas versija;

- Véronique De Keyser iepazīstināja ar mutiskiem grozījumiem grozījumam Nr. 21, tomēr to neiekļāva, jo pret ierosināto grozījumu iekļaušanu iebilda vairāk nekā 40 deputāti;

- Antonio Tajani un Marco Cappato par Véronique De Keyser ierosināto mutisko grozījumu un Véronique De Keyser, lai ierosinātu noraidīt grozījumu Nr. 21.


7.9. Somālijas pussala: ES reģionālā politiskā partnerība mieram, drošībai un attīstībai (balsošana)

Ziņojums par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam "Āfrikas stratēģija: Eiropas Savienības reģionālā politiskā partnerība mieram, drošībai un attīstībai Āfrikas Ragā" [2006/2291(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0180).


7.10. "Euratom" novērtēšana - Eiropas atomenerģijas politikas 50 gadi (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Atomenerģijas kopienas darbības novērtēšanu – Eiropas kodolenerģētikas politikas 50 gadi [ 2006/2230(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0181).


7.11. Vides aizsardzība pret radiāciju pēc militārās lidmašīnas katastrofas Grenlandē (Lūgumraksts Nr. 720/2002) (balsošana)

Ziņojums par 1968. gada Tules katastrofas sekām sabiedrības veselībai (lūgumraksts Nr. 720/2002) [2006/2012(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0156/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0182).


7.12. Mājokļu un reģionālā politika (balsošana)

Ziņojums par mājokļu un reģionālo politiku [ 2006/2108(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Alfonso Andria (A6-0090/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0183).


7.13. Turpmākās reģionālās politikas devums ES inovācijas iespējām (balsošana)

Ziņojums par turpmāko reģionālās politikas devumu Eiropas Savienības inovācijas iespējām [ 2006/2104(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0184).


7.14. Eiropas tiesību aktu nostiprināšana darbinieku informēšanas un uzklausīšanas jomā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 un B6-0198/2007.

Debates notika 2007. gada 25. aprīlī (2007. gada 25. aprīļa protokola 21. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0189/2007

((aizstāj B6-0189/2007, B6-0193/2007 un B6-0197/2007).

Iesnieguši šādi deputāti:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker un Magda Kósáné Kovács PSE grupas vārdā,

Bernard Lehideux un Jan Jerzy Kułakowski ALDE grupas vārdā,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter un Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2007)0185).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0198/2007 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- pirms balsošanas Philip Bushill-Matthews par grupas PPE-DE nostāju.


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme - RC-B6-0190/2007/rev.: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski un Mario Borghezio.

Alfonso Andria ziņojums - A6-0090/2007: John Attard-Montalto.

Michel Rocard ziņojums - A6-0127/2007: Frank Vanhecke un Marco Cappato.

Eugenijus Maldeikis ziņojums - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė un Paul Rübig.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis un Nikolaos Sifunakis norādīja, ka tehnisku iemeslu dēļ viņi nevarēja balsot par Marie-Line Reynaud ziņojumu (A6-0143/2007).

Jacek Protasiewicz norādīja, ka tehnisku iemeslu dēļ viņš nevarēja balsot par grozījumu Nr. 5 Kopīgajai rezolūcijai attiecībā uz ES un Krievijas augstākā līmeņa tikšanos (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta norādīja, ka tehnisku iemeslu dēļ viņš nevarēja balsot par grozījumu Nr. 5 Diana Wallis ziņojumam (A6-0156/2007).


10. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Ashley Mote ir nosūtījis Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu aizstāvēt viņa kā deputāta imunitāti Apvienotās Karalistes tiesā notiekošajā tiesas procesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


11. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 21.05.2007. līdz 24.05.2007.


13. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.30.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Juridisks paziņojums - Privātuma politika