Index 
Notulen
PDF 172kWORD 125k
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Huisvesting en regionaal beleid - Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (debat)
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Vereenvoudiging van de communautaire wetgeving (wijziging van het Reglement) (wijziging van het Reglement van het Europees Parlement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg ***II (stemming)
  
7.3.Vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten ***II (stemming)
  
7.4.Automobielindustrie: goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***II (stemming)
  
7.5.Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens ***I (stemming)
  
7.6.Samenstelling van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)
  
7.7.Top EU/Rusland (stemming)
  
7.8.De hervormingen in de Arabische wereld: welke strategie voor de Europese Unie? (stemming)
  
7.9.Hoorn van Afrika: een regionaal politiek EU-partnerschap voor vrede, veiligheid en ontwikkeling (stemming)
  
7.10.Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid (stemming)
  
7.11.Bescherming van het milieu tegen straling na het neerstorten van een militair vliegtuig in Groenland (verzoekschrift nr. 720/2002) (stemming)
  
7.12.Huisvesting en regionaal beleid (stemming)
  
7.13.Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (stemming)
  
7.14.Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 11/2007 - Afdeling III – Commissie (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengen-acquis die betrekking hebben op het Schengen-informatiesysteem in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Financieel Reglement van het Voorzieningsagentschap van Euratom (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE, CONT

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2007 - Afdeling III – Commissie (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 13/2007 - Afdeling III – Commissie (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerpverordening (EG) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1653/2004 houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI


3. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

- verklaring ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome.


4. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2007 van de Commissie (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan een deel van de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2007 van de Commissie (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558) behandeld.

Zij heeft het deel met betrekking tot artikel 19 10 03 (Samenwerking met ontwikkelingslanden ten oosten van Jordanië) verworpen.

Zij heeft, overeenkomstig het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006, een gunstig advies uitgebracht over de volgende verdeling:

Van:

Hoofdstuk – 01 04 Financiële verrichtingen en instrumenten

Post 01.0401 – 01 04 01 13 Reserve voor leningen en garantie van leningen ten behoeve van en in derde landen

            - 65 000 000 euro VK/BK

Naar:

Hoofdstuk – 19.08 Europees nabuurschapsbeleid en betrekkingen met Rusland

Post – 19 08 01 02 Europees beleid inzake nabuurschap en partnerschap (ENP) — Financiële steun aan Palestina en het vredesproces en de UNRWA

            65 000 000 euro VK/BK


5. Huisvesting en regionaal beleid - Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (debat)

Verslag over huisvesting en regionaal beleid [ 2006/2108(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Verslag over de bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de Europese Unie [ 2006/2104(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria leidt het verslag in.

Mieczysław Edmund Janowski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-DE-Fractie, Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Carl Lang, namens de ITS-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain en Elisabeth Schroedter.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski en Danuta Hübner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 10.05.2007 en punt 7.13 van de notulen van 10.05.2007.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

6. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Françoise Castex en Manuel Medina Ortega hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren, maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


7.1. Vereenvoudiging van de communautaire wetgeving (wijziging van het Reglement) (wijziging van het Reglement van het Europees Parlement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de wijziging van het Reglement van het Europees Parlement tot aanpassing van de interne procedures wegens vereisten in verband met de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving [ 2005/2238(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0173)


7.2. Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0174)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Mathieu Grosch, stelde, namens Willi Piecyk, mondelinge amendementen voor op de amendementen 66 en 67, die niet in aanmerking werden genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten (Mathieu Grosch wees er vervolgens op dat van de Engelse versie van de amendementen 66 en 67 diende te worden uitgegaan);

- Paolo Costa over het mondeling amendement op amendement 66;

- Erik Meijer, rapporteur, over de amendementen 66 en 67.


7.3. Vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0175)


7.4. Automobielindustrie: goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0176)


7.5. Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van spiegels op bestaande in de Gemeenschap geregistreerde vrachtwagens [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0177)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0177)


7.6. Samenstelling van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)

Voorstellen van de Conferentie van voorzitters betreffende de samenstelling van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering

(zie bijlage bij de Notulen van 09.05.2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTELLEN VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

Aangenomen


7.7. Top EU/Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 en B6-0196/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0190/2007/rev.

(ter vervanging van B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 en B6-0196/2007):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen en Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna en Panagiotis Beglitis, namens de PSE-Fractie,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis en Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie,

André Brie en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

De ALDE-Fractie is niet langer medeondertekenaar van de gezamenlijke ontwerpresolutie.

Aangenomen (P6_TA(2007)0178)

(Ontwerpresolutie B6-0192/2007 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Charles Tannock diende een mondeling amendement in op paragraaf 2, dat in aanmerking werd genomen;

- Daniel Cohn-Bendit diende een mondeling amendement in op amendement 11, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

- Bart Staes diende een mondeling amendement in op paragraaf 11, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


7.8. De hervormingen in de Arabische wereld: welke strategie voor de Europese Unie? (stemming)

Verslag over de hervormingen in de Arabische wereld: welke strategie voor de Europese Unie? [2006/2172(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0179)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Marco Cappato diende mondelinge amendementen in op de amendementen 19 en 14/rev. (beide mondelinge amendementen werden in aanmerking genomen);

- Véronique De Keyser over amendement 14/rev als gewijzigd;

- Marco Cappato deelde mede dat van de Franse versie van amendement 20 diende te worden uitgegaan;

- Véronique De Keyser diende een mondeling amendement in op amendement 21, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

- Antonio Tajani en Marco Cappato over het mondeling amendement van Véronique De Keyser, en Véronique De Keyser om verwerping van amendement 21 aan te bevelen.


7.9. Hoorn van Afrika: een regionaal politiek EU-partnerschap voor vrede, veiligheid en ontwikkeling (stemming)

Verslag over de Hoorn van Afrika: een regionaal politiek EU-partnerschap voor vrede, veiligheid en ontwikkeling [2006/2291(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0180)


7.10. Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid (stemming)

Verslag over de evaluatie van Euratom: 50 jaar Europees kernenergiebeleid [ 2006/2230(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0181)


7.11. Bescherming van het milieu tegen straling na het neerstorten van een militair vliegtuig in Groenland (verzoekschrift nr. 720/2002) (stemming)

Verslag over de bescherming van het milieu tegen straling na het neerstorten van een militair vliegtuig in Groenland (verzoekschrift nr. 720/2002) [2006/2012(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0182)


7.12. Huisvesting en regionaal beleid (stemming)

Verslag over huisvesting en regionaal beleid [ 2006/2108(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0183)


7.13. Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU (stemming)

Verslag over de bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de Europese Unie [ 2006/2104(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0184)


7.14. Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 en B6-0198/2007

Het debat heeft op 25.04.2007 plaatsgevonden (punt 21 van de notulen van 25.04.2007).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0189/2007

(ter vervanging van B6-0189/2007, B6-0193/2007 en B6-0197/2007):

ingediend door de volgende leden:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker en Magda Kósáné Kovács, namens de PSE-Fractie,

Bernard Lehideux en Jan Jerzy Kułakowski, namens de ALDE-Fractie,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter en Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0185)

(Ontwerpresolutie B6-0198/2007 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Philip Bushill-Matthews, vóór de stemming, over het standpunt van de PPE-DE-Fractie.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Top EU/Rusland - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski en Mario Borghezio

Verslag Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Verslag Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke en Marco Cappato

Verslag Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė en Paul Rübig


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis en Nikolaos Sifunakis hebben medegedeeld dat zij om technische redenen niet hadden kunnen stemmen over het Verslag Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz heeft medegedeeld dat hij om technische redenen niet had kunnen stemmen over amendement 5 op de gezamenlijke resolutie over de Top EU/Rusland (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta heeft medegedeeld dat hij hij om technische redenen niet had kunnen stemmen over amendement 5 op het Verslag Diana Wallis - A6-0156/2007.


10. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Ashley Mote heeft de Voorzitter een verzoek om verdediging van zijn immuniteit doen toekomen in het kader van een in het Verenigd Koninkrijk lopende gerechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


12. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 21.05.2007 t/m 24.05.2007.


13. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Juridische mededeling - Privacybeleid