Indeks 
Protokół
PDF 175kWORD 145k
Czwartek, 10 maja 2007 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 4.Przesunięcie środków
 5.Polityka mieszkaniowa i polityka regionalna - Wkład przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną UE (debata)
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Głosowanie
  
7.1.Uproszczenie prawa wspólnotowego (zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ***II (głosowanie)
  
7.3.Zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych ***II (głosowanie)
  
7.4.Homologacja pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnychzespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (wersja przekształcona) ***II (głosowanie)
  
7.5.Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I (głosowanie)
  
7.6.Skład tymczasowej komisji do spraw zmian klimatycznych (głosowanie)
  
7.7.Szczyt UE/Rosja (głosowanie)
  
7.8.Reformy w świecie arabskim: jaka strategia dla Unii Europejskiej? (głosowanie)
  
7.9.Róg Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju (głosowanie)
  
7.10.Euratom - bilans 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej (głosowanie)
  
7.11.Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem w następstwie katastrofy samolotu wojskowego na Grenlandii (petycja 720/2002) (głosowanie)
  
7.12.Polityka mieszkaniowa i polityka regionalna (głosowanie)
  
7.13.Wkład przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną UE (głosowanie)
  
7.14.Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2007 - Sekcja III - Komisja (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej. (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Agencji Dostaw Euratomu (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE, CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC12/2007 - Sekcja III - Komisja (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2007 - Sekcja III - Komisja (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

BUDG

- Wniosek decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt. 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Wersja skodyfikowana) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI


3. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

- deklaracja z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.


4. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370) w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady zezwoliła na częściowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25.6.2002 w wersji poprawionej dnia 13.12.2006.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558) w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2007.

Odrzuciła część wniosku dotyczącą art. 19 10 03: Współpraca z krajami rozwijającymi się położonymi na wschód od Jordanii.

Wyraziła zgodę, zgodni z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego z dnia 25.6.2002 w wersji poprawionej dnia 13.12.2006, w sprawie następującego rozdziału:

Pochodzenie środków:

Z rozdziału – 01 04 Operacje i instrumenty finansowe

Pozycja 01.0401 – 01 04 01 13 Rezerwa na pożyczki i gwarancje na rzecz krajów trzecich i w krajach trzecich

            - 65 000 000 euro CE/CP

Przeznaczenie środków:

Do rozdziału – 19.08 Europejska polityka sąsiedztwa i stosunki z Rosją

Pozycja – 19 08 01 02 Europejska polityka sąsiedztwa i partnerstwa – Pomoc finansowa dla Palestyny, na rzecz pokojowego i

Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

            65 000 000 euro CE/CP


5. Polityka mieszkaniowa i polityka regionalna - Wkład przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie polityki mieszkaniowej i polityki regionalnej [ 2006/2108(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Sprawozdanie w sprawie wkładu przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną Unii Europejskiej [ 2006/2104(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria przedstawił sprawozdanie.

Mieczysław Edmund Janowski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Danuta Hübner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Carl Lang w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková niezrzeszona, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain i Elisabeth Schroedter.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski i Danuta Hübner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 10.05.2007 i pkt 7.13 protokołu z dnia 10.05.2007.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Françoise Castex i Manuel Medina Ortega poinformowali, iż byli obecni, ale ich nazwiska nie figurują na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


7.1. Uproszczenie prawa wspólnotowego (zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmian, które należy wprowadzić do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu dostosowania procedur wewnętrznych do wymogu uproszczenia prawa wspólnotowego [ 2005/2238(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0173)


7.2. Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz
uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0174)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Mathieu Grosch, w imieniu Willi Piecyka, przedstawił poprawki ostne do poprawek 66 i 67, które nie zostały przyjęte, gdyż ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu ich pod uwagę (Mathieu Grosch poinformował wówczas, że wersja angielska poprawek 66 i 67 jest wiążąca);

- Paolo Costa w sprawie poprawki ustnej do poprawki 66;

- Erik Meijer, sprawozdawca, w sprawie poprawek 66 i 67.


7.3. Zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0175)


7.4. Homologacja pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych
zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (wersja przekształcona) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa
ramowa”) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0176)


7.5. Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażania samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0177)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0177)


7.6. Skład tymczasowej komisji do spraw zmian klimatycznych (głosowanie)

Propozycja Konferencji Przewodniczących w sprawie składu komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych

(voir annexe au PV du 09.05.2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROPOZYCJA KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH

Przyjęto


7.7. Szczyt UE/Rosja (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 i B6-0196/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0190/2007/rév.

(zastępujący B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 i B6-0196/2007):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen i Bogdan Klich w imieniu grupy PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN,

André Brie i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL

Grupa ALDE wycofała swoje poparcie dla projektu wspólnej rezolucji.

Przyjęto (P6_TA(2007)0178)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0192/2007 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Charles Tannock złożył poprawkę ustną do ust. 2, która została przyjęta;

- Daniel Cohn-Bendit złożył poprawkę ustną do poprawki 11, która nie została przyjęta, gdyż ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę;

- Bart Staes złożył poprawkę ustną do ust. 11, która nie została przyjęta, gdyż ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę.


7.8. Reformy w świecie arabskim: jaka strategia dla Unii Europejskiej? (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie reform w świecie arabskim: jaka strategia dla Unii Europejskiej? [2006/2172(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0179)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Marco Cappato złożył poprawki ustne do poprawek 19 i 14/rev (obie poprawki zostały przyjęte);

- Véronique De Keyser w sprawie poprawki 14/rev po wprowadzeniu poprawek;

- Marco Cappato poinformował, że wersja francuska poprawki 20 jest wiążąca;

- Véronique De Keyser złożyła poprawkę ustną do poprawki 21, która nie została przyjęta, gdyż ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę;

- Antonio Tajani i Marco Cappato w sprawie poprawki ustnej Véronique De Keyser, oraz Véronique De Keyser, aby zaproponować odrzucenie poprawki 21.


7.9. Róg Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie „Róg Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju” [2006/2291(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0180)


7.10. Euratom - bilans 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Euratom - bilans 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej [ 2006/2230(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0181)


7.11. Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem w następstwie katastrofy samolotu wojskowego na Grenlandii (petycja 720/2002) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie konsekwencji katastrofy lotniczej w Thule w 1968 r. dla zdrowia ludności (petycja 720/2002) [2006/2012(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0182)


7.12. Polityka mieszkaniowa i polityka regionalna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki mieszkaniowej i polityki regionalnej [ 2006/2108(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0183)


7.13. Wkład przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wkładu przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną Unii Europejskiej [ 2006/2104(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0184)


7.14. Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 i B6-0198/2007

Debata odbyła się dnia 25.04.2007 (pkt 21 protokołu z dnia 25.04.2007).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0189/2007

(zastępujący B6-0189/2007, B6-0193/2007 i B6-0197/2007):

złożony przez następujących posłów:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker i Magda Kósáné Kovács w imieniu grupy PSE,

Bernard Lehideux i Jan Jerzy Kułakowski w imieniu grupy ALDE,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter i Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2007)0185)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0198/2007 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Philip Bushill-Matthews, przed głosowaniem, w sprawie stanowiska grupy PPE-DE.


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Szczyt UE/Rosja - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski i Mario Borghezio

Sprawozdanie Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Sprawozdanie Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke i Marco Cappato

Sprawozdanie Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė i Paul Rübig


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis i Nikolaos Sifunakis poinformowali, że z powodów technicznych nie mogli głosować nad sprawozdaniem sprawozdaniem Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz poinformował, że z powodów technicznych nie mógł głosować nad poprawką 5 do wspólnej rezolucji w sprawie szczytu UE/Rosja (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta poinformował, że z powodów technicznych nie mógł głosować nad poprawką 5 do sprawozdania Diany Wallis - A6-0156/2007.


10. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Ashley Mote przedłożył Biuru Przewodniczącego wniosek o obronę swojego immunitetu parlamentarnego w ramach trwającej w Wielkiej Brytanii procedury sądowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).


11. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 21.05.2007 do 24.05.2007.


13. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12:30.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności