Zoznam 
Zápisnica
PDF 170kWORD 153k
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Text zmlúv poskytnutých Radou
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Bývanie a regionálna politika - Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ (rozprava)
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Zjednodušenie právnych predpisov Spoločenstva (úpravy Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave ***II (hlasovanie)
  
7.3.Pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov ***II (hlasovanie)
  
7.4.Automobilový priemysel: typové schválenie motorových vozidiel, prípojných vozidiel a systémov ***II (hlasovanie)
  
7.5.Dodatočná montáž spätných zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá ***I (hlasovanie)
  
7.6.Zloženie dočasného výboru pre zmenu klímy (hlasovanie)
  
7.7.Samit EÚ/Rusko (hlasovanie)
  
7.8.Reformy v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie (hlasovanie)
  
7.9.Africký roh: regionálne politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj (hlasovanie)
  
7.10.Hodnotenie Euratomu - 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energetiky (hlasovanie)
  
7.11.Ochrana životného prostredia pred žiarením v dôsledku pádu vojenského lietadla v Grónsku (petícia č. 720/2002) (hlasovanie)
  
7.12.Bývanie a regionálna politika (hlasovanie)
  
7.13.Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ (hlasovanie)
  
7.14.Posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termín nasledujúcej schôdze
 13.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 11/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

- Návrh nariadenia Rady o rozpočtových pravidlách vzťahujúcich sa na Zásobovaciu agentúru Euratomu (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

ITRE, CONT

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 12/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 13/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Komisie (ES), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

pridelené

gestorský :

CONT

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady vzťahujúcej sa na spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

pridelené

gestorský :

JURI


3. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

— vyhlásenie pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv.


4. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 10/2007 Európskej komisie (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil čiastočný presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25.6.2002 v znení zmien a doplnení z 13.12.2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 12/2007 Európskej komisie (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558).

Výbor pre rozpočet zamietol časť týkajúcu sa článku 19 10 03: Spolupráca s rozvojovými krajinami na východ od Jordánska.

Výbor schválil v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25.6.2002 v znení zmien a doplnení z 13.12.2006 nasledujúci prevod:

Pôvod prostriedkov:

Z kapitoly – 01 04 Finančné operácie a nástroje

Článok 01 04 01 – Položka 01 04 01 13 Rezerva na pôžičky a záruky za pôžičky nečlenským krajinám

            - 65 000 000 EUR záväzky/platby

Pôvod prostriedkov:

Do kapitoly – 19 08 Európska susedská politika a vzťahy s Ruskom

Položka – 19 08 01 02 Finančná pomoc v rámci Európskeho susedstva a partnerstva (ENP) Palestíne, mierovému procesu a UNRWA

            65 000 000 EUR záväzky/platby


5. Bývanie a regionálna politika - Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ (rozprava)

Správa: Bývanie a regionálna politika [ 2006/2108(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Správa: Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ [ 2006/2104(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria uviedol správu.

Mieczysław Edmund Janowski uviedol správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Carl Lang za skupinu ITS, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain a Elisabeth Schroedter.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski a Danuta Hübner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 10.05.2007 a bod 7.13 zápisnice zo dňa 10.05.2007.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Françoise Castex a Manuel Medina Ortega informovali predsedníctvo, že boli prítomní, ale ich mená nie sú uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


7.1. Zjednodušenie právnych predpisov Spoločenstva (úpravy Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva [ 2005/2238(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0173)


7.2. Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Erik Meijer (A6-0131/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0174)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Mathieu Grosch, ktorým je zastúpený Willi Piecyk, podal ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 66 a 67, ktoré neboli prijaté, pretože sa proti ich prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov (Mathieu Grosch oznámil, že rozhodujúce je anglické znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 66 a 67);

- Paolo Costa k ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 66;

- Erik Meijer, spravodajca, k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 66 a 67.


7.3. Pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0175)


7.4. Automobilový priemysel: typové schválenie motorových vozidiel, prípojných vozidiel a systémov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“) [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0176)


7.5. Dodatočná montáž spätných zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve [KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0124/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0177)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0177)


7.6. Zloženie dočasného výboru pre zmenu klímy (hlasovanie)

Návrhy konferencie predsedov týkajúce sa zloženia dočasného výboru pre zmenu klímy

(pozri prílohu k zápisnici zo dňa 9.5.2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRHY KONFERENCIE PREDSEDOV

Prijatý


7.7. Samit EÚ/Rusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 a B6-0196/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0190/2007/rev

(nahrádzajúci B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 a B6-0196/2007):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen a Bogdan Klich za skupinu PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna a Panagiotis Beglitis za skupinu PSE,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis a Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN,

André Brie a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL

Skupina ALDE stiahla svoj podpis v súvislosti so spoločným návrhom uznesenia.

Prijatý (P6_TA(2007)0178)

(Návrh uznesenia B6-0192/2007 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Charles Tannock podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 2, ktorý bol prijatý;

- Daniel Cohn-Bendit podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 11, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov;

- Bart Staes podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 11, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.


7.8. Reformy v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie (hlasovanie)

Správa: Reformy v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie? [2006/2172(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Michel Rocard (A6-0127/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0179)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Marco Cappato podal ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 19 a k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 14/rev (oba ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté);

- Véronique De Keyser k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 14/rev v znení zmien a doplnení;

- Marco Cappato oznámil, že rozhodujúce je francúzske znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 20;

- Véronique De Keyser podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 21, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov;

- Antonio Tajani a Marco Cappato k ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý podala Véronique De Keyser, a Véronique De Keyser, aby navrhla zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21.


7.9. Africký roh: regionálne politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj (hlasovanie)

Správa: Africký roh: regionálne politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj [2006/2291(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0180)


7.10. Hodnotenie Euratomu - 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energetiky (hlasovanie)

Správa: Hodnotenie Euratomu - 50 rokov európskej politiky v oblasti jadrovej energetiky [ 2006/2230(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0181)


7.11. Ochrana životného prostredia pred žiarením v dôsledku pádu vojenského lietadla v Grónsku (petícia č. 720/2002) (hlasovanie)

Správa: Ochrana životného prostredia pred žiarením v dôsledku pádu vojenského lietadla v Grónsku (petícia č. 720/2002) [2006/2012(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0156/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0182)


7.12. Bývanie a regionálna politika (hlasovanie)

Správa: Bývanie a regionálna politika [ 2006/2108(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0183)


7.13. Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ (hlasovanie)

Správa: Prínos budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite EÚ [ 2006/2104(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0184)


7.14. Posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 a B6-0198/2007

Rozprava sa konala 25.4.2007 (bod 21 zápisnice zo dňa 25.04.2007).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0189/2007

(nahrádzajúci B6-0189/2007, B6-0193/2007 a B6-0197/2007):

podaný týmito poslancami:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker a Magda Kósáné Kovács za skupinu PSE,

Bernard Lehideux a Jan Jerzy Kułakowski za skupinu ALDE,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter a Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2007)0185)

(Návrh uznesenia B6-0198/2007 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Philip Bushill-Matthews, pred hlasovaním, o pozícii skupiny PPE-DE.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Samit EÚ/Rusko - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski a Mario Borghezio

Správa: Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Správa: Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke a Marco Cappato

Správa: Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė a Paul Rübig


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Správa: Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007: Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis a Nikolaos Sifunakis oznámili, že sa z technických príčin nemohli zúčastniť hlasovania.

Samit EÚ/Rusko (RC-B6-0190/2007/rev): Jacek Protasiewicz oznámil, že sa z technických príčin nemohol zúčastniť hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 5 k spoločnému návrhu uznesenia.

Správa: Diana Wallis - A6-0156/2007: Renato Brunetta oznámil, že sa z technických príčin nemohol zúčastniť hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 5.


10. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Ashley Mote odovzdal predsedníctvu žiadosť o ochranu svojej poslaneckej imunity v rámci súdneho konania prebiehajúceho v Spojenom kráľovstve.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.


11. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


12. Termín nasledujúcej schôdze

Nasledujúca schôdza sa bude konať od 21.5.2007 do 24.5.2007.


13. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.30 hod.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia