Kazalo 
Zapisnik
PDF 163kWORD 142k
Četrtek, 10. maj 2007 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Stanovanjska in regionalna politika - Prihodnja regionalna politika in inovacije (razprava)
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Poenostavitev Poslovnika (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza ***II (glasovanje)
  
7.3.Nazivne količine predpakiranih proizvodov ***II (glasovanje)
  
7.4.Odobritev motornih in priklopnih vozil ***II (glasovanje)
  
7.5.Naknadna namestitev ogledal na težka tovorna vozila ***I (glasovanje)
  
7.6.Sestava začasnega odbora za podnebne spremembe (glasovanje)
  
7.7.Vrh EU/Rusija (glasovanje)
  
7.8.Reforme v arabskem svetu: kakšno strategijo potrebuje Evropska unija? (glasovanje)
  
7.9.Afriški rog: regionalno politično partnerstvo EU za mir, varnost in razvoj (glasovanje)
  
7.10.Ocena EURATOMA (glasovanje)
  
7.11.Zaščita okolja pred sevanjem po nesreči vojaškega letala na Grenlandiji (peticija 720/2002) (glasovanje)
  
7.12.Stanovanjska in regionalna politika (glasovanje)
  
7.13.Prihodnja regionalna politika in inovacije (glasovanje)
  
7.14.Uskladitev evropske zakonodaje na področjih informiranja in svetovanja samozaposlenim osebam (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Okvirnega sklepa Sveta o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0371 - C6-0117/2007 - 2007/2098(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Osnutek sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki (09032/2007 - C6-0119/2007 - 2007/0806(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog Uredbe Sveta o finančni uredbi, ki se uporablja za Agencijo za oskrbo Euratom (COM(2007)0108 - C6-0120/2007 - 2007/0042(CNS))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

ITRE, CONT

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0558 - C6-0121/2007 - 2007/2099(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 13/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0559 - C6-0122/2007 - 2007/2100(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Osnutek Uredbe Komisije (ES) o spremembi Uredbe (ES) št. 1653/2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

BUDG

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2007)0149 - C6-0124/2007 - 2007/2068(ACI))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (COM(2007)0138 - C6-0125/2007 - 2007/0048(CNS))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzvratnih ogledalih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (Kodificirana različica) (COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD))

posredovano

pristojni :

JURI


3. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjen prepis naslednje listine:

- Izjava ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb.


4. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0107/2007 - SEC(2007)0370) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 10/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25.6.2002, spremenjene 13.12.2006, prerazporeditev delno odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0121/2007 - SEC(2007)0558) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 12/2007.

Zavrnil je del, ki se nanaša na člen 19 10 03: Sodelovanje z državami v razvoju vzhodno od Jordanije.

V skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene dne 13.12.2006, je odobril naslednji prerazporeditvi:

Izvor odobritev:

Poglavje – 01 04 Finančni posli in instrumenti

Postavka 01.0401 – 01 04 01 13 Rezerva za posojila in jamstva za posojila za in v državah nečlanicah

            - 65 000 000 EUR OPO/OP

Namen odobritev:

Poglavje – 19.08 Evropska sosedska politika in odnosi z Rusijo

Postavka – 19 08 01 02 Evropsko sosedstvo in partnerstvo (ENP) — finančna pomoč za Palestino, mirovni proces in UNRWA

            65 000 000 EUR OPO/OP


5. Stanovanjska in regionalna politika - Prihodnja regionalna politika in inovacije (razprava)

Poročilo: Stanovanjska in regionalna politika [ 2006/2108(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

Poročilo: Prispevanje prihodnje regionalne politike k inovativni zmogljivosti Evropske Unije [ 2006/2104(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

Alfonso Andria je predstavil poročilo.

Mieczysław Edmund Janowski je predstavil poročilo.

Govorila je Danuta Hübner (članica Komisije).

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE-DE, Alain Hutchinson v imenu skupine PSE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Hélène Goudin v imenu skupine IND/DEM, Carl Lang v imenu skupine ITS, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain in Elisabeth Schroedter.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Graham Booth, Andreas Mölzer, Rolf Berend, Jamila Madeira, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Konstantinos Hatzidakis, Stavros Arnaoutakis, Hannu Takkula, Roberta Angelilli, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Margie Sudre, Gábor Harangozó, Sérgio Marques, Miloš Koterec, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Zita Pleštinská, Adam Gierek, Jan Olbrycht, Wolfgang Bulfon, Maria Badia i Cutchet, Alfonso Andria, Mieczysław Edmund Janowski in Danuta Hübner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 , Zapisnik z dne 10.05.2007 in točka 7.13 , Zapisnik z dne 10.05.2007.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

6. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Françoise Castex in Manuel Medina Ortega sta sporočila, da njuni imeni nista navedeni na seznamu, čeprav sta bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


7.1. Poenostavitev Poslovnika (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti [ 2005/2238(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0173)


7.2. Javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70 [13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Erik Meijer (A6-0131/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0174)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Mathieu Grosch je v imenu Willija Piecyka podal ustna predloga sprememb k predlogoma sprememb 66 in 67, ki nista bila upoštevana, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev (Mathieu Grosch je sporočil, da je merodajna angleška različica predlogov sprememb 66 in 67);

- Paolo Costa o ustnem predlogu spremembe k predlogu spremembe 66;

- Erik Meijer, poročevalec, o predlogih sprememb 66 in 67.


7.3. Nazivne količine predpakiranih proizvodov ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS [13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0175)


7.4. Odobritev motornih in priklopnih vozil ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ("Okvirna direktiva") [09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0176)


7.5. Naknadna namestitev ogledal na težka tovorna vozila ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o naknadnem opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0124/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0177)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0177)


7.6. Sestava začasnega odbora za podnebne spremembe (glasovanje)

Predlogi konference predsednikov o sestavi začasnega odbora o podnebnih spremembah

(glej prilogo Zapisnika z dne 09.05.2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOGI KONFERENCE PREDSEDNIKOV

Sprejeto


7.7. Vrh EU/Rusija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0192/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 in B6-0196/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0190/2007/rev.

(ki nadomešča B6-0190/2007, B6-0191/2007, B6-0194/2007, B6-0195/2007 in B6-0196/2007):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Atilla Béla Ladislau Kelemen in Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna in Panagiotis Beglitis v imenu skupine PSE,

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis in Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine UEN,

André Brie in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL

Skupina ALDE je umaknila svoj podpis s predloga skupne resolucije.

Sprejeto (P6_TA(2007)0178)

(Predlog resolucije B6-0192/2007 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe k odstavku 2, ki je bil upoštevan;

- Daniel Cohn-Bendit je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 11, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev;

- Bart Staes je podal ustni predlog spremembe k odstavku 11, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.


7.8. Reforme v arabskem svetu: kakšno strategijo potrebuje Evropska unija? (glasovanje)

Poročilo: Reforme v arabskem svetu: kakšno strategijo potrebuje Evropska unija? [2006/2172(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michel Rocard (A6-0127/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0179)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Marco Cappato je podal ustna predloga sprememb k predlogu spremembe 19 in predlogu spremembe 14/rev (oba predloga sprememb sta bila upoštevana);

- Véronique De Keyser o predlogu spremembe 14/rev, kot je bil spremenjen;

- Marco Cappato je sporočil, da je merodajna francoska različica predloga spremembe 20;

- Véronique De Keyser je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 21, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev;

- Antonio Tajani in Marco Cappato o ustnem predlogu spremembe, ki ga je podala Véronique De Keyser, in Véronique De Keyser, ki je predlagala zavrnitev predloga spremembe 21.


7.9. Afriški rog: regionalno politično partnerstvo EU za mir, varnost in razvoj (glasovanje)

Poročilo: Afriški rog: regionalno politično partnerstvo EU za mir, varnost in razvoj [2006/2291(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0180)


7.10. Ocena EURATOMA (glasovanje)

Poročilo: EURATOM - ocena 50 let politike za jedrsko energijo [ 2006/2230(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0181)


7.11. Zaščita okolja pred sevanjem po nesreči vojaškega letala na Grenlandiji (peticija 720/2002) (glasovanje)

Poročilo: Zaščita okolja pred sevanjem po nesreči vojaškega letala na Grenlandiji (peticija 720/2002) [2006/2012(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0156/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0182)


7.12. Stanovanjska in regionalna politika (glasovanje)

Poročilo: Stanovanjska in regionalna politika [ 2006/2108(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0183)


7.13. Prihodnja regionalna politika in inovacije (glasovanje)

Poročilo: Prispevanje prihodnje regionalne politike k inovativni zmogljivosti Evropske Unije [ 2006/2104(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0184)


7.14. Uskladitev evropske zakonodaje na področjih informiranja in svetovanja samozaposlenim osebam (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0189/2007, B6-0193/2007, B6-0197/2007 in B6-0198/2007

Razprava je potekala 25.4.2007 (točka 21 , Zapisnik z dne 25.04.2007).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0189/2007

(ki nadomešča B6-0189/2007, B6-0193/2007 in B6-0197/2007):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote, Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Anne Van Lancker in Magda Kósáné Kovács v imenu skupine PSE,

Bernard Lehideux in Jan Jerzy Kułakowski v imenu skupine ALDE,

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter in Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE

Sprejeto (P6_TA(2007)0185)

(Predlog resolucije B6-0198/2007 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Philip Bushill-Matthews pred glasovanjem o stališču skupne PPE-DE.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Vrh EU/Rusija - RC-B6-0190/2007/rev: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski in Mario Borghezio

Poročilo: Alfonso Andria - A6-0090/2007: John Attard-Montalto

Poročilo: Michel Rocard - A6-0127/2007: Frank Vanhecke in Marco Cappato

Poročilo: Eugenijus Maldeikis - A6-0129/2007: Danutė Budreikaitė in Paul Rübig


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Robert Atkins, Manuel Medina Ortega, Panagiotis Beglitis in Nikolaos Sifunakis so sporočili, da iz tehničnih razlogov niso glasovali o poročilu: Marie-Line Reynaud - A6-0143/2007

Jacek Protasiewicz je sporočil, da iz tehničnih razlogov ni glasoval o predlogu spremembe 5 k skupni resoluciji Vrh EU/Rusija (RC-B6-0190/2007/rev).

Renato Brunetta je sporočil, da iz tehničnih razlogov ni glasoval o predlogu spremembe 5 k poročilu: Diana Wallis - A6-0156/2007.


10. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Ashley Mote je na predsedstvo naslovila zahtevo za zaščito svoje poslanske imunitete v okviru sodnega postopka, ki poteka v Združenem kraljestvu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana odboru JURI.


11. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


12. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 21.5.2007 do 24.5.2007.


13. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.30.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Albertini, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Dover, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov