Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 5.Καθιέρωση μιας πράσινης οικονομίας υδρογόνου και μία τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μέσω μιας εταιρικής σχέσης με περιφέρειες και πόλεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναλάβει δέσμευση προς τούτο (γραπτή δήλωση)
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 10.Αναφορές
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 15.Αντίκτυπος και συνέπειες του αποκλεισμού των υπηρεσιών υγείας από την οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 16.Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (συζήτηση)
 17.Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III (συζήτηση)
 18.Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***I (συζήτηση)
 19.«Δάφνη IIΙ»: ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας ***II (συζήτηση)
 20.Ο αντίκτυπος και οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών στη συνοχή της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανία και Γροιλανδία * (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (147 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (162 kb) Κατάσταση παρόντων (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου