Zoznam 
Zápisnica
PDF 189kWORD 163k
Pondelok, 21. mája 2007 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 5.Vytvorenie ekologického vodíkového hospodárstva a naštartovanie tretej priemyselnej revolúcie v Európe (písomné vyhlásenie)
 6.Predložené dokumenty
 7.Text zmlúv poskytnutých Radou
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 10.Petície
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Vyhlásenie o finančných záujmoch
 13.Program práce
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Vplyv a dôsledky vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu (rozprava)
 16.Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 (rozprava)
 17.Finančný nástroj pre životné prostrednie (LIFE+) ***III (rozprava)
 18.Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva ***I (rozprava)
 19.Daphne III: osobitný program „Potlačenie násilia“ ***II (rozprava)
 20.Vplyv a dôsledky štrukturálnych politík na súdržnosť EÚ (rozprava)
 21.Partnerstvo v sektore rybolovu medzi ES na jednej strane a Dánskom a Grónskom na strane druhej * (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Othmar Karas informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 10.5.2007, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Zloženie Parlamentu

Roselyne Bachelot-Narquin bola vymenovaná za členku francúzskej vlády s účinnosťou od 18. mája 2007.

Parlament to vzal na vedomie v súlade s článkom 3 ods. 2 druhý pododsek rokovacieho poriadku a v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 18. mája 2007.


4. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v stredu podpíše tieto akty prijaté v spolurozhodovacom postupe:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) (3611/2/2007 - C6-0141/2007 - 2004/0218(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 2013) (3679/5/2006 - C6-0138/2007 - 2006/0075(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov”, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (3690/2/2006 - C6-0134/2007 - 2005/0046(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“ (3691/1/2006 - C6-0135/2007 - 2005/0047(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“ (3692/1/2006 - C6-0136/2007 - 2005/0049(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/2/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu (3601/1/2007 - C6-0137/2007 - 2006/0117(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 71/304/EHS o zrušení obmedzení slobody poskytovania služieb pri verejnom obstarávaní prác a o uzatváraní verejných zmlúv na zhotovenie prác so zhotoviteľmi pôsobiacimi prostredníctvom agentúr alebo pobočiek (3606/1/2007 - C6-0139/2007 - 2006/0249(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (3671/3/2006 - C6-0140/2007 – 2005/0194(COD)).


5. Vytvorenie ekologického vodíkového hospodárstva a naštartovanie tretej priemyselnej revolúcie v Európe (písomné vyhlásenie)

Vyhlásenie 16/2007 o vytvorení ekologického vodíkového hospodárstva a naštartovaní tretej priemyselnej revolúcie v Európe na základe partnerstva so zainteresovanými regiónmi a mestami, MSP a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré predložili poslanci Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni a Claude Turmes, podpísala väčšina všetkých poslancov Parlamentu. Toto vyhlásenie sa následne v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku postúpi adresátom a s uvedením mien podpísaných poslancov uverejní v prijatých textoch zo schôdze z 22.5.2007.


6. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o dohodách o hospodárskom partnerstve (2005/2246(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES (COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

- Správa o zmene článku 47 Rokovacieho poriadku „Rozšírená spolupráca výborov“ (2007/2016(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Richard Corbett (A6-0139/2007)

- * Správa k návrhu nariadenia Rady, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)) - výbor AGRI - Spravodajca: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

- Správa o prijatí Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (2005/2125(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Jo Leinen (A6-0142/2007)

- Správa o globálnej Európe – vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (2006/2292(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

- Správa obsahujúca návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o pokroku v rokovaniach o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (2007/2067(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Martine Roure (A6-0151/2007)

- Správa obsahujúca návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o vypracovaní strategického plánu boja proti organizovanej trestnej činnosti (2006/2094(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm (COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach (COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho (COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

- Správa o Kašmíre: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti (2005/2242(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Baroness Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

- Správa o uvedení poznatkov do praxe: všeobecná inovačná stratégia pre EÚ (2006/2274(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Adam Gierek (A6-0159/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti rybolovu a ochrany živých morských zdrojov v Baltskom mori (COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)) - výbor PECH - Spravodajca: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)) - výbor PECH - Spravodajca: Joop Post (A6-0161/2007)

- * Správa o návrhu smernice Rady o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) (COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh (kodifikované znenie) (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o kontrole transakcií tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu vykonávanej členskými štátmi (kodifikované znenie) (COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre niektoré poľnohospodárske výrobky (COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)) - výbor AGRI - Spravodajca: Niels Busk (A6-0171/2007)

- Správa o vplyvoch a dôsledkoch vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu (2006/2275(INI)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 − 2013 ustanovuje osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a ohrozených skupín (Daphne III) ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť (16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Mario Mauro (A6-0169/2007)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 108 rokovacieho poriadku) (B6-0018/2007)

pre Komisiu:

- Martin David, Budreikaitė Danutė, Ryan Eoin, Moraes Claude, Willmott Glenis, McCarthy Arlene, Pafilis Athanasios, Vakalis Nikolaos, Tarabella Marc, Cappato Marco, Papastamkos Georgios, Batzeli Katerina, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Hatzidakis Konstantinos, Demetriou Panayiotis, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Guardans Cambó Ignasi, Badia i Cutchet Maria, Davies Chris, Ludford Sarah, Bushill-Matthews Philip, Vanhecke Frank, Mavrommatis Manolis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Evans Robert, Paleckis Justas Vincas, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Karatzaferis Georgios, Van Hecke Johan, Doyle Avril, El Khadraoui Saïd, Podkański Zdzisław Zbigniew, Mitchell Gay, De Vits Mia, Arnaoutakis Stavros, Mato Adrover Ana, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija

pre Radu:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Davies Chris, Toussas Georgios, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Isler Béguin Marie Anne, Moraes Claude, Guerreiro Pedro, Willmott Glenis, Budreikaitė Danutė, Papadimoulis Dimitrios, Evans Robert, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto, Andrikienė Laima Liucija, Karatzaferis Georgios, Mitchell Gay, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Pafilis Athanasios

3) Delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore

- ***III Správa o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) schválený Zmierovacím výborom (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD)) - výbor CODE - Spravodajkyňa: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007).


7. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- dohoda medzi Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom o readmisii;

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie.


8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0018/2007) Miroslav Ouzký, za výbor ENVI, pre Radu: Hlavné ciele konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v Haagu v dňoch 3. - 15. júna 2007 (B6-0020/2007);

- (O-0019/2007) Miroslav Ouzký, za výbor ENVI, pre Komisiu: Hlavné ciele konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v Haagu v dňoch 3. - 15. júna 2007 (B6-0121/2007);

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin a Adamos Adamou, o potrebe komplexnej stratégie na kontrolu rakoviny (0052/2007);

- Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet a Helga Trüpel, o ochrane zdrojov informácií (0053/2007);

- Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean a Corina Creţu, o potrebe prijať opatrenia na ochranu ohrozenej historickej pamiatky rímsko-katolíckej katedrály svätého Jozefa (Sfântul Iosif) v Bukurešti (Rumunsko) (0054/2007);

- Jacky Henin, o valorizácii a ochrane európskych nožiarskych výrobkov na základe označenia pôvodu (0055/2007);

- Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi a Giorgio Carollo, o ochrane sektora chovu zvierat v regióne Kampánia (0056/2007).


9. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20/2007 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


10. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 9.5.2007

Günter Weißmantel (č. 195/2007) ;

Jordan Stamenov Lazov (Non-governmental organization for saving nature in the Rila valley of river Jerman) (č. 196/2007) ;

Viola Benesch (č. 197/2007) ;

Nicole Banderitsch (s 3 podpismi) (č. 198/2007) ;

Helmut Zugowski (s 2 podpismi) (č. 199/2007) ;

Gabriele Österreicher (č. 200/2007) ;

Walter Prießnitz (s 2 podpismi) (č. 201/2007) ;

Marcus Popp (č. 202/2007) ;

Daniel Nestmann (CBG) (č. 203/2007) ;

Mark Garavan (č. 204/2007) ;

Stephen Cusworth (č. 205/2007) ;

David Rogers (č. 206/2007) ;

Paris I. Konstantinos (s 2 podpismi) (č. 207/2007) ;

Maybelle Wallis (č. 208/2007) ;

The Metropolitan Pavlos of Kyrenia (The Holy Diocese of Kyrenia) (č. 209/2007) ;

Robert Pocock (VOICE of Irish Concern for the Environment) (č. 210/2007) ;

Walter Graham (Councils of Northern Ireland Against Fluoridation) (č. 211/2007) ;

Unai Fuente Gómez (č. 212/2007) ;

Marina Soledad Perera Perez (s 2 podpismi) (č. 213/2007) ;

Sonia Ortiga (Los Verdes Europa) (č. 214/2007) ;

Sonia Ortiga (Los Verdes Europa) (č. 215/2007) ;

Federico Arrizabalaga Moreno (As. Residentes Mont S. José-Oropesa) (č. 216/2007) ;

Javier Sanchis Marco (č. 217/2007) ;

(meno je utajené) (č. 218/2007) ;

José Antonio Albert Monferrer (Plataforma Ciutadana No a la Contaminacio) (č. 219/2007) ;

Jean Raymond Lecha (Fédération Départementale des Chasseurs des Landes) (a 2091 podpisov) (č. 220/2007) ;

Lucien Orsane (č. 221/2007) ;

Marcel Gendry (č. 222/2007) ;

Maria Martins Rodrigues (so 4 podpismi) (č. 223/2007) ;

Cristina Ballesio (Coordinamento Emergenza Guinea) (č. 224/2007) ;

Dea Buccilli (M.I.N.E.R.V.E.) (so 492 podpismi) (č. 225/2007) ;

Hannes Kell (Serbska Ludowa Strona - Wendische Volkspartei) (s 3 podpismi) (č. 226/2007) ;

Jan Józef Lange (č. 227/2007) ;

Marek Smolarkiewicz (Polski Klub Ekologiczny Koło przy X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu) (so 793 podpismi) (č. 228/2007) ;

Eugen Dan Neagu (č. 229/2007) ;

Dňa 10.5.2007

Dimitar Kyosev (č. 230/2007) ;

Ingo Alberti (č. 231/2007) ;

Nikolos Panayotopoulos (č. 232/2007) ;

Yves Babin (č. 233/2007) ;

(meno je utajené) (s 2 podpismi) (č. 234/2007) ;

(meno je utajené) (č. 235/2007) ;

Ali Uzunoglu (č. 236/2007) ;

Marcos Ballesteros Galera (č. 237/2007) ;

Niels Weyhe (č. 238/2007) ;

(meno je utajené) (č. 239/2007).


11. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 11/2007 Európskej komisie (C6-0117/2007 - SEC(2007)0371 final).

Výbor schválil čiastočný presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.


12. Vyhlásenie o finančných záujmoch

Títo poslanci doteraz neaktualizovali svoje vyhlásenia o finančných záujmoch za rok 2006 podľa prílohy I článku 2 odseku 5 rokovacieho poriadku:

Luis Herrero-Tejedor a Michael Henry Nattrass.


13. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej májovej a prvej júnovej schôdze a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 21.5.2007 až 24.5.2007

v pondelok

- bez návrhov na zmenu

v utorok

- žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bolo záverečné hlasovanie o správe Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007) o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov presunuté na júnovú schôdzu v Štrasburgu (bod 16 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, ktorá odôvodnila žiadosť, a Struan Stevenson za skupinu PPE-DE.

Parlament žiadosť zamietol.

- žiadosť skupiny PPE-DE a PSE, aby rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie k situácii v Palestíne (bod 62 PDOJ) nebola ukončená predložením návrhov uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL.

Parlament žiadosť schválil.

v stredu

- bez návrhov na zmenu

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Rokovania 6.6.2007 a 7.6.2007

- bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.


14. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Edit Bauer, Gary Titley, Toomas Savi, Leopold Józef Rutowicz, Milan Horáček, Thomas Mann, Manuel Medina Ortega, Péter Olajos, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Ryszard Czarnecki, Monica Frassoni, Georgios Karatzaferis, Dimitar Stoyanov a László Surján.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Georgios Papastamkos, Marc Tarabella, Marie Anne Isler Béguin, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Pedro Guerreiro, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Csaba Sándor Tabajdi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Monica Maria Iacob-Ridzi, Willy Meyer Pleite, Tunne Kelam, Petr Duchoň, Vladimír Maňka a Gerard Batten.


15. Vplyv a dôsledky vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu (rozprava)

Správa Vplyv a dôsledky vylúčenia zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu [2006/2275(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

Bernadette Vergnaud uviedla správu.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie)

V rozprave vystúpil Harald Ettl (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jules Maaten (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Charlotte Cederschiöld za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Toine Manders za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Marianne Thyssen, Robert Goebbels, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Jeffrey Titford, Malcolm Harbour, Harlem Désir, Eva-Britt Svensson, Othmar Karas, Edit Herczog, Dimitrios Papadimoulis, Zuzana Roithová, Barbara Weiler, Milan Gaľa, Maria Matsouka, Markos Kyprianou a Robert Goebbels.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


16. Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 (rozprava)

Správa Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 [2006/2233(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Adamos Adamou (A6-0089/2007)

Adamos Adamou uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thijs Berman (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Ioannis Gklavakis (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), John Bowis za skupinu PPE-DE, Anne Ferreira za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Justas Vincas Paleckis a Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 22.05.2007.


17. Finančný nástroj pre životné prostrednie (LIFE+) ***III (rozprava)

Správa Spoločný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+), schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)]. Spravodajkyňa Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

Marie Anne Isler Béguin uviedla správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann za skupinu PSE, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Edite Estrela a Leopold Józef Rutowicz.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Karin Scheele.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 22.05.2007.


18. Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva ***I (rozprava)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Anne Laperrouze uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Marie-Noëlle Lienemann za skupinu PSE, Henrik Lax za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Péter Olajos, Kathy Sinnott, Christa Klaß, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik, Bernadette Bourzai (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko) a Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 22.05.2007.


19. Daphne III: osobitný program „Potlačenie násilia“ ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 − 2013 ustanovuje osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a ohrozených skupín (Daphne III) ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť” [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Lissy Gröner (A6-0147/2007)

Lissy Gröner uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marie Panayotopoulos-Cassiotou za skupinu PPE-DE, Christa Prets za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE a Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Lydia Schenardi za skupinu ITS, Edit Bauer, Teresa Riera Madurell, Inger Segelström a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 22.05.2007.


20. Vplyv a dôsledky štrukturálnych politík na súdržnosť EÚ (rozprava)

Správa Vplyv a dôsledky štrukturálnych politík na súdržnosť EÚ [2006/2181(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

Francisca Pleguezuelos Aguilar uviedla správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Griesbeck (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ambroise Guellec za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Jan Olbrycht, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


21. Partnerstvo v sektore rybolovu medzi ES na jednej strane a Dánskom a Grónskom na strane druhej * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Joop Post (A6-0161/2007)

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Joop Post uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Elspeth Attwooll za skupinu ALDE, Catherine Stihler a Joe Borg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 22.05.2007.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 389.455/OJMA).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.10 hod.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropulou

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Ali, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia