Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 май 2007 г. - Страсбург

5. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Случаят „Radio Caracas TV“ във Венецуела

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно Венецуела (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo и Athanasios Pafilis, от името на групата GUE/NGL, относно случая „Radio Caracass TV“ във Венецуела (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно Венецуела (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni и Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE, относно случая „Radio Caracass TV“ във Венецуела (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно случая „Radio Caracass TV“ във Венецуела. (B6-0231/2007);

II. Права на човека в Сирия

- Pasqualina Napoletano и Véronique De Keyser, от името на групата PSE, относно положението в Сирия (B6-0212/2007);

- André Brie и Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно правата на човека в Сирия (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis, от името на групата ALDE относно Сирия (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно правата на човека в Сирия (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE, относно състоянието на правата на човека в Сирия (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN, относно правата на човека в Сирия (B6-0232/2007);

III. Права на човека в Судан   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, относно осъждането на смърт в Судан на г-жа Amouna Abdallah Daldoum и г-жа Sadia Idries Fadul (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно правата на човека в Судан (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti и Glenys Kinnock, от името на групата PSE, относно правата на човека в Судан (B6-0211/2007);

- Fiona Hall и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно пребиването до смърт с камъни на две судански жени, обвинени в прелюбодеяние (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, относно правата на човека в Судан (B6-0225/2007);

- Margrete Auken и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно правата на човека в Судан (B6-0228/2007);

IV. Аферата „ Президент на Световната банка“

- Miguel Portas и Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно Paul Wolfowitz (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano и Pervenche Berès, от името на групата PSE, относно кризата в Световната банка (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно положението на Paul Wolfowitz, президент на Световната банка (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно аферата „Президент на Световната банка“ (B6-0230/2007).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност