Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2292(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0149/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0149/2007

Συζήτηση :

PV 22/05/2007 - 6
CRE 22/05/2007 - 6

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.11
CRE 22/05/2007 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0196

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

6. Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές ανταγωνιστικότητας [2006/2292(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Ο Daniel Caspary παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει : ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : οι Benoît Hamon (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Παπαστάμκος, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir και Jan Tadeusz Masiel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν : οι Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford και Peter Mandelson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου