Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

14. Κατάσταση στην Παλαιστίνη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Παλαιστίνη

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν : οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula και Frieda Brepoels.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν : Béatrice Patrie, Μάριος Ματσάκης, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου