Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0018/2007).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 30 (David Martin): Οι αρνητικές επιπτώσεις των στόχων της ΕΕ για βιοκαύσιμα.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των David Martin, Danutė Budreikaitė και Reinhard Rack.

Ερώτηση 31 (Danutė Budreikaitė): Συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Danutė Budreikaitė, Paul Rübig και Justas Vincas Paleckis.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 33 (Claude Moraes): Ιστοσελίδες μίσους.

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes, Andreas Mölzer και Hubert Pirker.

Ερώτηση 34 (Glenis Willmott): Γραμμή hotline της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θύματα αναγκαστικής πορνείας.

Ο Franco Frattini απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Glenis Willmott, Richard Seeber και Justas Vincas Paleckis.

Στις ερωτήσεις 35 έως 37 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Η ερώτηση 38 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Παρεμβαίνει η Arlene McCarthy σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 39 (Marco Cappato): Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα επικοινωνίας.

Η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Marco Cappato.

Ερώτηση 40 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Διαχωρισμός στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γεωργίου Παπαστάμκου.

Ερώτηση 41 (Κατερίνας Μπατζελή): Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Κατερίνας Μπατζελή.

Στην ερώτηση 42 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 43 (Bernd Posselt): Η κατάσταση στην Βοϊβοντίνα.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Reinhard Rack και Zsolt László Becsey.

Ερώτηση 44 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από την Τουρκία.

Ο Olli Rehn απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Δημητρίου Παπαδημούλη.

Ερώτηση 45 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Πολιτική κρίση στην Τουρκία και προοπτικές ένταξης.

Ο Olli Rehn απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Κωνσταντίνου Χατζηδάκη.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου