Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0205/2007

Συζήτηση :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/05/2007 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

18. Εσθονία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εσθονία

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν : οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Γεώργιος Τούσσας, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda και Andres Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την Εσθονία (B6-0205/2007

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία (B6-0214/2007

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich και Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία (B6-0215/2007

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη μετατόπιση του μνημείου για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ταλίν και τις σχέσεις μεταξύ της Εσθονίας και της Ρωσίας (B6-0216/2007

- Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία (B6-0217/2007

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen και Ashley Mote, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, σχετικά με τις βιαιότητες στην Εσθονία και τις σχέσεις μεταξύ Εσθονίας και Ρωσίας (B6-0218/2007

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė και Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Εσθονία (B6-0220/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου