Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0165(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0148/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0148/2007

Συζήτηση :

PV 22/05/2007 - 20
CRE 22/05/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.4
CRE 23/05/2007 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/07/2007 - 8.36
CRE 10/07/2007 - 8.36
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0324

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

20. Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Παρεμβαίνει : ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής)

Η Astrid Lulling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν : οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, για να απαντήσει στον László Kovács (Ο Πρόεδρος της αφαιρεί τον λόγο).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου