Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 3.Ημερήσια διάταξη
 4.Κατάθεση εγγράφωv
 5.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (συζήτηση)
 7.Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο (συζήτηση)
 8.Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Συμφωνία ΕΚ/Ρωσίας για την αλιεία και την προστασία των θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III (ψηφοφορία)
  
9.3.«Δάφνη IIΙ»: ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας ***II (ψηφοφορία)
  
9.4.Αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  
9.5.Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***I (ψηφοφορία)
  
9.6.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *(τελική ψηφοφορία)
  
9.7.Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανία και Γροιλανδία * (ψηφοφορία)
  
9.8.Μόνιμη αντιπροσωπεία EUROLAT (ψηφοφορία)
  
9.9.Εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (ψηφοφορία)
  
9.10.Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (ψηφοφορία)
  
9.11.Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Κατάσταση στην Παλαιστίνη (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 17.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 18.Εσθονία (συζήτηση)
 19.Ετήσια έκθεση για την ΚΕΠΠΑ για το 2005 (συζήτηση)
 20.Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη * (συζήτηση)
 21.Κοινοτική οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας ***II (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (190 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)          
 
Συνοπτικά πρακτικά (187 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (379 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1010 kb) Παράρτημα 1 (45 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (220 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (162 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (344 kb) Παράρτημα 1 (82 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου