Index 
Notulen
PDF 207kWORD 158k
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Rooster van de vergaderperioden
 3.Agenda
 4.Ingekomen stukken
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 6.Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen (debat)
 7.Handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie (debat)
 8.Economische partnerschapsovereenkomsten (debat)
 9.Stemmingen
  9.1.Overeenkomst EG-Rusland inzake samenwerking op visserijgebied en de instandhouding van de levende rijkdommen in de Oostzee * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) ***III (stemming)
  9.3.Daphne III-programma: specifiek programma ter bestrijding van geweld ***II (stemming)
  9.4.Samenwerking tussen commissies (Wijziging van artikel 47 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid ***I (stemming)
  9.6.Biologische productie en de etikettering van biologische producten *(eindstemming)
  9.7.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG-Denemarken/Groenland * (stemming)
  9.8.Delegatie EUROLAT (stemming)
  9.9.Wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (stemming)
  9.10.Tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 (stemming)
  9.11.Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Debat over de toekomst van Europa (debat)
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Situatie in Palestina (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Samenstelling van de Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 18.Estland (debat)
 19.Jaarverslag 2005 over het GBVB (debat)
 20.Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (debat)
 21.Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***II (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Rooster van de vergaderperioden

De Conferentie van voorzitters heeft besloten op 27.06.2007 om 15.00 uur in Brussel een plenaire vergadering te houden.

Bij die gelegenheid zal de Raad het Parlement op de hoogte brengen van de resultaten van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 juni 2007 te Brussel en de conclusies presenteren van het Duitse voorzitterschap.


3. Agenda

Het verslag-Gargani A6-0179/2007 over het onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici wordt ingeschreven op de agenda van morgen, woensdag 23.05.2007, om 21.00 uur, vóór het verslag-Gierek (A6-0159/2007).

Termijn voor de indiening van amendementen: 23.05.2007, 10.00 uur

Stemming: 24.05.2007.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Carlos Carnero González, die de Voorzitter van het Parlement verzoekt zich bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan te sluiten en aan te dringen op beëindiging van het geweld in Libanon (de Voorzitter antwoordt dat zijn verzoek aan de Voorzitter van het Parlement zal worden overgebracht).


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de leden

1.1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over het toezicht op de moskeeën en de betrouwbaarheid van de imams (B6-0203/2007)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, CULT

1.2) ontwerpaanbevelingen (artikel 114 van het Reglement):

- Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië (B6-0202/2007)

verwezen naar

ten principale :

AFET

2) van het bemiddelingscomité

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over Venezuela (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo en Athanasios Pafilis, namens de GUE/NGL-Fractie, over het geval “Radio Caracas TV” in Venezuela (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Venezuela (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni en Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, over het geval “Radio Caracas TV” in Venezuela (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over het geval “Radio Caracas TV” in Venezuela (B6-0231/2007);

II. Mensenrechten in Syrië

- Pasqualina Napoletano en Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie, over de situatie en Syrië (B6-0212/2007);

- André Brie en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechten in Syrië (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Syrië (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de mensenrechten in Syrië (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Syrië (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, over de mensenrechten in Syrië (B6-0232/2007);

III. Mensenrechten in Sudan   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, over de terdoodveroordeling in Sudan van mevrouw Amouna Abdallah Daldoum en mevrouw Sadia Idries Fadul (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de mensenrechten in Sudan (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti en Glenys Kinnock, namens de PSE-Fractie, over de mensenrechten in Sudan (B6-0211/2007);

- Fiona Hall en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de steniging van twee van overspel beschuldigde Sudanese vrouwen (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de mensenrechten in Sudan (B6-0225/2007);

- Margrete Auken en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechten in Sudan (B6-0228/2007);

IV. Zaak "Voorzitter van de Wereldbank"

- Miguel Portas en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Paul Wolfowitz (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano en Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie, over de crisis bij de Wereldbank (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van Paul Wolfowitz, voorzitter van de Wereldbank (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak “Voorzitter van de Wereldbank” (B6-0230/2007).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


6. Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen (debat)

Verslag over Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen [2006/2292(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Peter Mandelson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Benoît Hamon (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Syed Kamall, namens de PPE-DE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, namens de ITS-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir en Jan Tadeusz Masiel.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford en Peter Mandelson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 22.05.2007.


7. Handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie (debat)

Verslag over de handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie [2006/2236(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A6-0088/2007)

David Martin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Peter Mandelson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Margrietus van den Berg (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ALDE-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi en Peter Mandelson.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 23.05.2007.


8. Economische partnerschapsovereenkomsten (debat)

Verslag over economische partnerschapsovereenkomsten [2005/2246(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Peter Mandelson (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, namens de PPE-DE-Fractie, Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ALDE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti en Peter Mandelson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 23.05.2007.


VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


9.1. Overeenkomst EG-Rusland inzake samenwerking op visserijgebied en de instandhouding van de levende rijkdommen in de Oostzee * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie inzake samenwerking op visserijgebied en de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee in de Oostzee [COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0186)


9.2. Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+)[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Gewone meerderheid voor goedkeuring ervan)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0187)


9.3. Daphne III-programma: specifiek programma ter bestrijding van geweld ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een specifiek programma ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen voor de periode 2007-2013 (het Daphne III-programma) als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie" [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2007)0188)


9.4. Samenwerking tussen commissies (Wijziging van artikel 47 van het Reglement) (stemming)

Verslag tot wijziging van artikel 47 van het Reglement van het Europees Parlement "Nauwere samenwerking tussen commissies" [2007/2016(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen amendementen (zie bijlage “Stemmingsuitslagen”)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2007)0189)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Johannes Voggenhuber diende een mondeling amendement in op amendement 3, dat door Richard Corbett (rapporteur) werd gesteund, en dat in aanmerking werd genomen.


9.5. Milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0190)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0190)


9.6. Biologische productie en de etikettering van biologische producten *(eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Het debat heeft op 28.03.2007 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 28.03.2007).

De stemming over het voorstel van de Commissie heeft op 29.03.2007 plaatsgevonden (punt 8.8 van de notulen van 29.03.2007).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0191)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Marie-Hélène Aubert (rapporteur) vóór de stemming.


9.7. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG-Denemarken/Groenland * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Joop Post (A6-0161/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0192)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0192)


9.8. Delegatie EUROLAT (stemming)

Ontwerpbesluit, ingediend overeenkomstig artikel 188 van het Reglement, door de Conferentie van voorzitters, betreffende ledental en samenstelling van de delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (B6-0204/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2007)0193)


9.9. Wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (stemming)

Verslag over de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure [2005/2125(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2007)0194)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jo Leinen (rapporteur) vóór de stemming.


9.10. Tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 (stemming)

Verslag over het tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 [2006/2233(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0195)


9.11. Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen (stemming)

Verslag over Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen [2006/2292(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0196)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Ignasi Guardans Cambó diende mondelinge amendementen in op de amendementen 51 en 52, die niet aan aanmerking werden genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Lissy Gröner - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Verslag Anne Laperrouze - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Verslag Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Verslag Daniel Caspary - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Martine Roure en Dariusz Maciej Grabowski hebben laten weten dat hun stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag-Philippe Morillon - A6-0160/2007.


(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

12. Debat over de toekomst van Europa (debat)

De Voorzitter legt een korte verklaring af tot inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Romano Prodi, eerste minister van Italië.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Marie Le Pen, namens de ITS-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato en Genowefa Grabowska.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter


13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

James Nicholson heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Situatie in Palestina (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Palestina

Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Marie Coûteaux, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula en Frieda Brepoels.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.


15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0018/2007).

Eerste deel

Vraag 30 (David Martin): Negatieve gevolgen van de EU-doelstellingen op het gebied van biobrandstoffen.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin, Danutė Budreikaitė en Reinhard Rack.

Vraag 31 (Danutė Budreikaitė): Energie-overeenkomst tussen de lidstaten van de EU en Rusland.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Danutė Budreikaitė, Paul Rübig en Justas Vincas Paleckis.

Tweede deel

Vraag 33 (Claude Moraes): Haat-websites.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes, Andreas Mölzer en Hubert Pirker.

Vraag 34 (Glenis Willmott): EU-dekkend telefonisch alarmnummer voor de slachtoffers van gedwongen prostitutie.

Franco Frattini beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Glenis Willmott, Richard Seeber en Justas Vincas Paleckis.

De vragen 35 t/m 37 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 38 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Het woord wordt gevoerd door Arlene McCarthy over het verloop van het vragenuur.

Vraag 39 (Marco Cappato): Toegang tot de communicatiemedia voor gehandicapten.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marco Cappato.

Vraag 40 (Georgios Papastamkos): Opsplitsing op de telecommunicatiemarkten.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papastamkos.

Vraag 41 (Katerina Batzeli): Het Europees Kader voor het veiliger gebruik van mobiele telefoons door adolescenten en kinderen.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Katerina Batzeli.

Vraag 42 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 43 (Bernd Posselt): Situatie in Vojvodina.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Reinhard Rack en Zsolt László Becsey.

Vraag 44 (Dimitrios Papadimoulis): Toepassing van het Zeerechtverdrag door Turkije.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Dimitrios Papadimoulis.

Vraag 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politieke crisis in Turkije en vooruitzichten op toetreding.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Konstantinos Hatzidakis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 20.05 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

16. Samenstelling van de Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

De Voorzitter deelt mede van de Conferentie van voorzitters de voorstellen betreffende de benoemingen in de Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering te hebben ontvangen, die per e-mail aan de leden zijn toegezonden en als bijlage bij deze notulen gaan

Termijn voor de indiening van amendementen: 23.05.2007, 9.00 uur

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 23.05.2007.


17. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van januari I en II door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is rondgedeeld.


18. Estland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Estland

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda en Andres Tarand, namens de PSE-Fractie, over Estland (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Estland (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich en Anna Ibrisagic, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Estland (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, over de verplaatsing van het Tweede-Wereldoorlogmonument in Tallinn en de betrekkingen tussen Estland en Rusland (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Estland (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen en Ashley Mote, namens de ITS-Fractie, over de gewelddadige gebeurtenissen in Estland en de betrekkingen tussen Estland en Rusland (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė en Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie, over Estland (B6-0220/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 24.05.2007.


19. Jaarverslag 2005 over het GBVB (debat)

Verslag over het jaarlijkse verslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzes van het GBVB, met inbegrip van de financiële gevolgen ervan voor de algemene begroting van de Europese Unie - 2005 [2006/2217(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Antonis Samaras (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie, Helmut Kuhne, namens de PSE-Fractie, Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin, over het verloop van het debat, Jamila Madeira en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.10 van de notulen van 23.05.2007.


20. Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie)

Astrid Lulling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie, Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Claude Martinez, namens de ITS-Fractie, Roger Helmer, niet-ingeschrevene, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, deze laatste om László Kovács te antwoorden (de Voorzitter ontneemt haar het woord).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 23.05.2007.


21. Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Mario Mauro (A6-0169/2007)

Mario Mauro licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Herbert Bösch, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 23.05.2007.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 389.455/OJME).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid