Zoznam 
Zápisnica
PDF 216kWORD 177k
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Kalendár schôdzí
 3.Program schôdze
 4.Predložené dokumenty
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 6.Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (rozprava)
 7.Pomoc poskytovaná Európskou úniou v oblasti obchodu (rozprava)
 8.Dohody o hospodárskom partnerstve (rozprava)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Dohoda ES/Rusko o rybolove a ochrane zdrojov v Baltskom mori * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Finančný nástroj pre životné prostrednie (LIFE+) ***III (hlasovanie)
  
9.3.Daphne III: osobitný program „Potlačenie násilia“ ***II (hlasovanie)
  
9.4.Spolupráca výborov (zmena a doplnenie článku 47 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva ***I (hlasovanie)
  
9.6.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov *(záverečné hlasovanie)
  
9.7.Partnerstvo v sektore rybolovu medzi ES na jednej strane a Dánskom a Grónskom na strane druhej * (hlasovanie)
  
9.8.Stála delegácia EUROLAT (hlasovanie)
  
9.9.Praktické uplatnenie spolurozhodovacieho postupu (hlasovanie)
  
9.10.Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 (hlasovanie)
  
9.11.Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Situácia v Palestíne (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Zloženie Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 17.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 18.Estónsko (rozprava)
 19.Výročná správa o SZBP - 2005 (rozprava)
 20.Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (rozprava)
 21.Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***II (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Kalendár schôdzí

Konferencia predsedov rozhodla, že dňa 27. júna 2007 o 15.00 h sa uskutoční plenárna schôdza v Bruseli.

Rada pri tej príležitosti oboznámi Parlament s výsledkami stretnutia Európskej rady v Bruseli v dňoch 21. a 22. júna 2007 a predloží závery nemeckého predsedníctva.


3. Program schôdze

Správa Gargani A6-0179/2007 o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca pána Beniamina Donniciho je zaradená do programu schôdze v stredu 23. 5. 2007 o 9.00 h pred správou Gierek (A6-0159/2007).

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 23. 5. 2007 o 10.00 h.

Hlasovanie: 24.5.2007.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Carlos Carnero González so žiadosťou, aby sa predseda Parlamentu pripojil k výzve generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov na ukončenie násilia v Libanone (Predsedníčka mu odpovedala, že bude o žiadosti informovať predsedu Parlamentu).


4. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) poslancov

1.1) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o sledovaní mešít a dôveryhodnosti imámov (B6-0203/2007)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

FEMM, CULT

1.2) návrhy odporúčaní (článok 114 rokovacieho poriadku)

- Jelko Kacin, za skupinu ALDE. Návrh odporúčania pre Radu k vzťahom medzi Európskou úniou a Srbskom (B6-0202/2007)

pridelené

gestorský :

AFET

2) Zmierovacieho výboru

- Spoločný text schválený Zmierovacím výborom o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Prípad siete "Radio Caracas TV" vo Venezuele

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o Venezuele (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo a Athanasios Pafilis za skupinu GUE/NGL, o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o Venezuele (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni a Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele (B6-0231/2007);

II. Ľudské práva v Sýrii

- Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser za skupinu PSE, o situácii v Sýrii (B6-0212/2007);

- André Brie a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o ľudských právach v Sýrii (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis za skupinu ALDE o Sýrii (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o ľudských právach v Sýrii (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrii (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, o ľudských právach v Sýrii (B6-0232/2007);

III. Ľudské práva v Sudáne   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, o odsúdení na smrť ukameňovaním Amúny Abdallah Daldúmovej a Sadíe Idrís Fadúlovej (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o ľudských právach v Sudáne (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti a Glenys Kinnock za skupinu PSE, o ľudských právach v Sudáne (B6-0211/2007);

- Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o odsúdení na smrť ukameňovaním dvoch sudánskych žien obvinených z nevery (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, o ľudských právach v Sudáne (B6-0225/2007);

- Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o ľudských právach v Sudáne (B6-0228/2007);

IV. Kauza prezidenta Svetovej banky

- Miguel Portas a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Paulovi Wolfowitzovi (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano a Pervenche Berès za skupinu PSE, o kríze v Svetovej banke (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis za skupinu ALDE, o situácii Paula Wolfowitza, prezidenta Svetovej banky (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, o prípade «Prezident Svetovej banky» (B6-0230/2007).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


6. Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (rozprava)

Správa Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti [2006/2292(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Benoît Hamon (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Syed Kamall za skupinu PPE-DE, Elisa Ferreira za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Graham Booth za skupinu IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea za skupinu ITS, Roger Helmer nezávislý poslanec, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir a Jan Tadeusz Masiel.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford a Peter Mandelson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 22.05.2007.


7. Pomoc poskytovaná Európskou úniou v oblasti obchodu (rozprava)

Správa Pomoc poskytovaná Európskou úniou v oblasti obchodu [2006/2236(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca David Martin (A6-0088/2007)

David Martin uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Margrietus van den Berg (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Maria Martens za skupinu PPE-DE, Sajjad Karim za skupinu ALDE, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi a Peter Mandelson.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


8. Dohody o hospodárskom partnerstve (rozprava)

Správa Dohody o hospodárskom partnerstve [2005/2246(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE, Margrietus van den Berg za skupinu PSE, Sajjad Karim za skupinu ALDE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti a Peter Mandelson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


9.1. Dohoda ES/Rusko o rybolove a ochrane zdrojov v Baltskom mori * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti rybolovu a ochrany živých morských zdrojov v Baltskom mori [COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0186)


9.2. Finančný nástroj pre životné prostrednie (LIFE+) ***III (hlasovanie)

Správa: Spoločný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+), schválený zmierovacím výborom[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore - Spravodajkyňa Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Jednoduchá väčšina potrebná pre schválenie)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0187)


9.3. Daphne III: osobitný program „Potlačenie násilia“ ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 − 2013 ustanovuje osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a ohrozených skupín (Daphne III) ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť” [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P6_TA(2007)0188)


9.4. Spolupráca výborov (zmena a doplnenie článku 47 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Zmena a doplnenie článku 47 rokovacieho poriadku o spolupráci výborov [2007/2016(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

TEXT ROKOVACIEHO PORIADKU

Prijaté pozmeňujúce/doplňujúce návrhy (pozri prílohu «Výsledky hlasovania»)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2007)0189)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Johannes Voggenhuber podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3, ktorý podporil Richard Corbett (spravodajca) a ktorý bol prijatý.


9.5. Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva ***I (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES [COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0190)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0190)


9.6. Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov *(záverečné hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Rozprava sa konala 28.3.2007 (bod 16 zápisnice zo dňa 28.03.2007).

O návrhu Komisie sa hlasovalo 29. 3. 2007 (bod 8.8 zápisnice zo dňa 29.03.2007).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0191)

Vystúpili títo poslanci:

- Marie-Hélène Aubert (spravodajkyňa) pred hlasovaním.


9.7. Partnerstvo v sektore rybolovu medzi ES na jednej strane a Dánskom a Grónskom na strane druhej * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej [COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Joop Post (A6-0161/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0192)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0192)


9.8. Stála delegácia EUROLAT (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 188 rokovacieho poriadku predložila konferencia predsedov, o vytvorení a číselnom zložení stálej Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (B6-0204/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2007)0193)


9.9. Praktické uplatnenie spolurozhodovacieho postupu (hlasovanie)

Správa Prijatie spoločného vyhlásenia o praktickom uplatnení spolurozhodovacieho postupu [2005/2125(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2007)0194)

Vystúpili títo poslanci:

- Jo Leinen (spravodajca) pred hlasovaním.


9.10. Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 (hlasovanie)

Správa Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 [2006/2233(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Adamos Adamou (A6-0089/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0195)


9.11. Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (hlasovanie)

Správa Globálna Európa - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti [2006/2292(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0196)

Vystúpili títo poslanci:

- Ignasi Guardans Cambó podal ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 51 a k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 52, ktoré neboli prijaté, keďže proti bolo viac ako 40 poslancov.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Lissy Gröner - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Správa: Anne Laperrouze - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Správa: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Správa: Daniel Caspary - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Martine Roure a Dariusz Maciej Grabowski oznámili, že ich hlasovacie zariadenia nefungovali pri hlasovaní o správe Philippa Morillona - A6-0160/2007.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

12. Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)

Predseda vystúpil s krátkym úvodom k rozprave.

V rozprave vystúpil Romano Prodi, predseda talianskej vlády.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Jean-Marie Le Pen za skupinu ITS, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato a Genowefa Grabowska.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

James Nicholson informoval predsedníctvo, že bol prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Situácia v Palestíne (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Palestíne

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Philip Claeys za skupinu ITS, Jim Allister nezávislý poslanec, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula a Frieda Brepoels.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.


15. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0018/2007).

Prvá časť

Otázka č. 30 (David Martin): Negatívne dôsledky cieľov, ktoré si EÚ stanovila v oblasti biopalív.

Andris Piebalgs (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili David Martin, Danutė Budreikaitė a Reinhard Rack.

Otázka č. 31 (Danutė Budreikaitė): Dohoda v oblasti energetiky medzi členskými štátmi EÚ a Ruskom.

Andris Piebalgs odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Danutė Budreikaitė, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis.

Druhá časť

Otázka č. 33 (Claude Moraes): Internetové stránky podnecujúce k nenávisti.

Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes, Andreas Mölzer a Hubert Pirker.

Otázka č. 34 (Glenis Willmott): Horúca linka EÚ pre obete nútenej prostitúcie.

Franco Frattini odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Glenis Willmott, Richard Seeber a Justas Vincas Paleckis.

Otázky 35 až 37 budú zodpovedané písomne.

Otázka 38 prepadla pre neprítomnosť autora.

V rozprave vystúpila Arlene McCarthy k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 39 (Marco Cappato): Prístup postihnutých osôb ku komunikačným prostriedkom.

Viviane Reding (členka Komisie) odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Marco Cappato.

Otázka č. 40 (Georgios Papastamkos): Rozdelenie trhov elektronických komunikácií.

Viviane Reding odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Georgios Papastamkos.

Otázka č. 41 (Katerina Batzeli): Európsky rámec pre bezpečnejšie používanie mobilných telefónov mládežou a deťmi.

Viviane Reding odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položila Katerina Batzeli.

Otázka 42 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 43 (Bernd Posselt): Situácia vo Vojvodine.

Olli Rehn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Reinhard Rack a Zsolt László Becsey.

Otázka č. 44 (Dimitrios Papadimoulis): Uplatňovanie Dohovoru o morskom práve Tureckom.

Olli Rehn odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Dimitrios Papadimoulis.

Otázka č. 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politická kríza v Turecku a otázka pristúpenia Turecka.

Olli Rehn odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Konstantinos Hatzidakis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)


PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

16. Zloženie Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Predseda oznámil, že dostal od konferencie predsedov návrhy na menovanie členov do Delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení. Tieto návrhy boli zaslané elektronickou poštou poslancom a sú uvedené v prílohe k tejto zápisnici.

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 23. 5. 2007 o 9.00 h.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


17. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej januárovej schôdzi.


18. Estónsko (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Estónsko

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Toomas Savi za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda a Andres Tarand za skupinu PSE, o Estónsku (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o situácii v Estónsku (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich a Anna Ibrisagic za skupinu PPE-DE, o situácii v Estónsku (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, o presune pamätníka obetiam II. svetovej vojny v Tallinne a vzťahoch medzi Estónskom a Ruskom (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o situácii v Estónsku (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Ashley Mote za skupinu ITS, o násilnostiach v Estónsku a vzťahoch medzi Estónskom a Ruskom (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė a Georgs Andrejevs za skupinu ALDE, o Estónsku (B6-0220/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 24.05.2007.


19. Výročná správa o SZBP - 2005 (rozprava)

Správa Výročná správa Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných voľbách SZBP, vrátane ich finančných dôsledkov na všeobecný rozpočet Európskej únie - 2005 [2006/2217(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok uviedol správu.

V rozprave vystúpila Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antonis Samaras (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Bogdan Klich za skupinu PPE-DE, Helmut Kuhne za skupinu PSE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin, k priebehu rozpravy, Jamila Madeira a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


20. Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (rozprava)

Správa Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Astrid Lulling (A6-0148/2007)

V rozprave vystúpil László Kovács (člen Komisie).

Astrid Lulling uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez za skupinu ITS, Roger Helmer nezávislý poslanec, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, ktorá reagovala na vystúpenie, ktoré uskutočnil László Kovács (Predseda jej vzal slovo).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


21. Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Mario Mauro (A6-0169/2007)

Mario Mauro uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Herbert Bösch za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 23.05.2007.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 389.455/OJME).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 hod.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia