Index 
Protokoll
PDF 202kWORD 154k
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanträdeskalendern
 3.Föredragningslista
 4.Inkomna dokument
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 6.EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (debatt)
 7.EU:s handelsrelaterade bistånd (debatt)
 8.Avtal om ekonomiskt partnerskap (debatt)
 9.Omröstning
  
9.1.Avtal EG/Ryssland om fisket och bevarande av tillgångarna i Östersjön * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Det finansiella instrumentet för miljön (Life+) ***III (omröstning)
  
9.3.Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld ***II (omröstning)
  
9.4.Samarbete mellan utskott (ändring av artikel 47 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område ***I (omröstning)
  
9.6.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *(slutomröstning)
  
9.7.Partnerskapsavtal om fiske mellan EG, å ena sidan, och Danmark och Grönland, å andra sidan * (omröstning)
  
9.8.Ständig delegation till EUROLAT (omröstning)
  
9.9.Praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (omröstning)
  
9.10.Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (omröstning)
  
9.11.EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Debatt om Europas framtid (debatt)
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Situationen i Palestina (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Sammansättning av delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 18.Estland (debatt)
 19.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (debatt)
 20.Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (debatt)
 21.Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet ***II (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Sammanträdeskalendern

Talmanskonferensen har beslutat att ett plenarsammanträde skall hållas i Bryssel den 27 juni 2007 kl. 15.00.

Vid detta plenarsammanträde skall rådet informera parlamentet om resultaten av Europeiska rådets möte i Bryssel den 21-22 juni 2007 och lägga fram slutsatserna av det tyska ordförandeskapet.


3. Föredragningslista

Betänkande Giuseppe Gargani A6-0179/2007 om valprövning av Beniamino Donnici hade förts upp på föredragningslistan för onsdagen den 23 maj 2007 kl. 21.00, före betänkande Gierek (A6-0159/2007).

Tidsfrist för inlämning av ändringsförslag: 23.05.2007 kl. 10.00

Omröstning: 24.05.2007.

°
° ° °

Talare: Carlos Carnero González som uppmanade Europaparlamentets talman att i likhet med FN:s generalsekreterare kräva ett slut på våldet i Libanon (tjänstgörande talman svarade att uppmaningen skulle vidarebefordras till parlamentets talman).


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från ledamöterna

1.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om övervakning av moskéer och imamernas trovärdighet (B6-0203/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM, CULT

1.2) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Jelko Kacin, för ALDE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (B6-0202/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

2) från förlikningskommittén

- Gemensamt utkast som godkänts av förlikningskommittén om Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (Life+) (03611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. TV-kanalen "Radio Caracas Televisión" i Venezuela

- Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om Venezuela (B6-0206/2007);

- Willy Meyer Pleite, Giusto Catania, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo och Athanasios Pafilis för GUE/NGL-gruppen, om tv-kanalen RCTV i Venezuela (B6-0207/2007);

- Sarah Ludford, Jean-Marie Cavada och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om Venezuela (B6-0223/2007);

- Monica Frassoni och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, om tv-kanalen RCTV i Venezuela (B6-0227/2007);

- Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om tv-kanalen RCTV i Venezuela. (B6-0231/2007);

II. Mänskliga rättigheter i Syrien

- Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser för PSE-gruppen, om situationen i Syrien (B6-0212/2007);

- André Brie och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0219/2007);

- Marios Matsakis för ALDE-gruppen om Syrien (B6-0224/2007);

- Charles Tannock, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0226/2007);

- Hélène Flautre och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0229/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Syrien (B6-0232/2007);

III. Mänskliga rättigheter i Sudan   

- Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om dödsdomarna i Sudan mot Amouna Abdallah Daldoum och Sadia Idries Fadul (B6-0208/2007);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0210/2007);

- Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti och Glenys Kinnock för PSE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0211/2007);

- Fiona Hall och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om steningen av två sudanesiska kvinnor som anklagas för äktenskapsbrott (B6-0221/2007);

- Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0225/2007);

- Margrete Auken och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Sudan (B6-0228/2007);

IV. Affären med Världsbankschefen

- Miguel Portas och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om Paul Wolfowitz (B6-0209/2007);

- Pasqualina Napoletano och Pervenche Berès för PSE-gruppen, om krisen som skakar Världsbanken (B6-0213/2007);

- Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om turerna kring Världsbankens chef Paul Wolfowitz (B6-0222/2007);

- Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Caroline Lucas och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om affären med Världsbankschefen (B6-0230/2007).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


6. EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (debatt)

Betänkande om EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter [2006/2292(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

Daniel Caspary redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Benoît Hamon (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Syed Kamall för PPE-DE-gruppen, Elisa Ferreira för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, Graham Booth för IND/DEM-gruppen, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea för ITS-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Georgios Papastamkos, Erika Mann, Gianluca Susta, Seán Ó Neachtain, Jacky Henin, Bastiaan Belder, Jean-Marie Le Pen, Alessandro Battilocchio, Christofer Fjellner, Harlem Désir och Jan Tadeusz Masiel.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alexander Stubb, Kader Arif, Glyn Ford och Peter Mandelson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 22.05.2007.


7. EU:s handelsrelaterade bistånd (debatt)

Betänkande om EU:s handelsrelaterade bistånd [2006/2236(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A6-0088/2007)

David Martin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Margrietus van den Berg (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Sajjad Karim för ALDE-gruppen, Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Zaleski, Gianluca Susta, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Arūnas Degutis, Tokia Saïfi och Peter Mandelson.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 23.05.2007.


8. Avtal om ekonomiskt partnerskap (debatt)

Betänkande om avtal om ekonomiskt partnerskap [2005/2246(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

Robert Sturdy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen)

Talare: Jean-Pierre Audy för PPE-DE-gruppen, Margrietus van den Berg för PSE-gruppen, Sajjad Karim för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Jerzy Buzek, Kader Arif, Johan Van Hecke, Carl Schlyter, Gabriele Zimmer, David Martin, Fiona Hall, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti och Peter Mandelson

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 23.05.2007.


ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


9.1. Avtal EG/Ryssland om fisket och bevarande av tillgångarna i Östersjön * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering om samarbete om fisket och om bevarande av marina levande tillgångar i Östersjön [KOM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0160/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0186)


9.2. Det finansiella instrumentet för miljön (Life+) ***III (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (Life+)[PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)] Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Marie Anne Isler Béguin (A6-0180/2007)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0187)


9.3. Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande för perioden 2007–2013 av ett särskilt program för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt för att skydda våldsoffer och riskgrupper (Daphne III) som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” [16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Lissy Gröner (A6-0147/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P6_TA(2007)0188)


9.4. Samarbete mellan utskott (ändring av artikel 47 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att ändra artikel 47 i Europaparlamentets arbetsordning beträffande samarbete mellan utskott [2007/2016(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A6-0139/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag. (se bilaga Omröstningsresultat)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0189)

Inlägg om omröstningen:

- Johannes Voggenhuber lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3, vilket Richard Corbett (föredragande) ställde sig bakom, och som beaktades.


9.5. Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiv 2000/60/EG [KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Anne Laperrouze (A6-0125/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0190)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0190)


9.6. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *(slutomröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Debatten hölls den 28.03.2007 (punkt 16 i protokollet av den 28.03.2007).

Omröstningen om kommissionens förslag hölls den 29.03.2007 (punkt 8.8 i protokollet av den 29.03.2007).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0191)

Inlägg om omröstningen:

- Marie-Hélène Aubert (föredragande) före omröstningen.


9.7. Partnerskapsavtal om fiske mellan EG, å ena sidan, och Danmark och Grönland, å andra sidan * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan [KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Joop Post (A6-0161/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0192)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0192)


9.8. Ständig delegation till EUROLAT (omröstning)

Förslag till beslut, från talmanskonferensen i enlighet med artikel 188 i arbetsordningen, om tillsättning av den stående delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika och antalet ledamöter i delegationen (B6-0204/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0193)


9.9. Praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (omröstning)

Betänkande om ingående av en gemensam förklaring om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet [2005/2125(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0142/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0194)

Inlägg om omröstningen:

- Jo Leinen (föredragande) före omröstningen.


9.10. Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 (omröstning)

Betänkande om att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 [2006/2233(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0195)


9.11. EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter (omröstning)

Betänkande om EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter [2006/2292(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0149/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0196)

Inlägg om omröstningen:

- Ignasi Guardans Cambó lade fram muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 51 och ändringsförslag 52 vilka inte beaktades eftersom mer än 40 ledamöter var emot att de skulle behandlas.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Lissy Gröner - A6-0147/2007:

- Hubert Pirker, Andreas Mölzer

Betänkande Anne Laperrouze - A6-0125/2007:

- Andreas Mölzer

Betänkande Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007:

- Agnes Schierhuber

Betänkande Daniel Caspary - A6-0149/2007:

- Czesław Adam Siekierski.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Martine Roure och Dariusz Maciej Grabowski meddelade att deras röstknappar inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet Philippe Morillon - A6-0160/2007.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

12. Debatt om Europas framtid (debatt)

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Romano Prodi, Italiens premiärminister.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Jean-Marie Le Pen för ITS-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Romano Prodi, Antonio Tajani, Gianni Pittella, Bronisław Geremek, Roberta Angelilli, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Paul Marie Coûteaux, Koenraad Dillen, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Umberto Guidoni, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Marco Cappato och Genowefa Grabowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

James Nicholson hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte förekom på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Situationen i Palestina (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Palestina

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Paul Marie Coûteaux för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys för ITS-gruppen, Jim Allister, grupplös, Edward McMillan-Scott, Véronique De Keyser, Alexander Lambsdorff, Jan Tadeusz Masiel, Johannes Voggenhuber, Luisa Morgantini, Georgios Karatzaferis, Jean-Claude Martinez, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Vittorio Prodi, Paul van Buitenen, Bastiaan Belder, Günter Gloser, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Hannu Takkula och Frieda Brepoels.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Filip Kaczmarek, David Martin, Sarah Ludford, John Bowis, Libor Rouček och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0018/2007).

Första delen

Fråga 30 (David Martin): Skadan av EU:s biobränslemål.

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från David Martin, Danutė Budreikaitė och Reinhard Rack.

Fråga 31 (Danutė Budreikaitė): Energiavtal mellan EU:s medlemsstater och Ryssland.

Andris Piebalgs besvarade frågan samt följdfrågor från Danutė Budreikaitė, Paul Rübig och Justas Vincas Paleckis.

Andra delen

Fråga 33 (Claude Moraes): Hatsidor.

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Andreas Mölzer och Hubert Pirker.

Fråga 34 (Glenis Willmott): EU-omfattande telefonjour för offren för tvångsprostitution.

Franco Frattini besvarade frågan samt följdfrågor från Glenis Willmott, Richard Seeber och Justas Vincas Paleckis.

Frågorna 35-37 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 38 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Talare: Arlene McCarthy om frågestunden .

Fråga 39 (Marco Cappato): Tillgång till kommunikationer för funktionshindrade personer.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Marco Cappato.

Fråga 40 (Georgios Papastamkos): Åtskillnad på marknaderna för elektronisk kommunikation.

Viviane Reding besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

Fråga 41 (Katerina Batzeli): Europeisk ram för säkrare mobilanvändning bland barn och ungdomar.

Viviane Reding besvarade frågan samt en följdfråga från Katerina Batzeli.

Fråga 42 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 43 (Bernd Posselt): Läget i Vojvodina.

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Reinhard Rack och Zsolt László Becsey.

Fråga 44 (Dimitrios Papadimoulis): Turkiets genomförande av havsrättskonventionen.

Olli Rehn besvarade frågan samt en följdfråga från Dimitrios Papadimoulis.

Fråga 45 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politisk kris i Turkiet och utsikterna till medlemskap.

Olli Rehn besvarade frågan samt följdfrågor från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Konstantinos Hatzidakis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.05 och återupptogs kl. 21.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

16. Sammansättning av delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Talmannen meddelade att han från talmanskonferensen hade erhållit ett förslag till utnämning av en delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, vilket hade skickats ut till ledamöterna via e-post och bifogats protokollet.

Tidsfrist för inlämning av ändringsförslag: 23.05.2007 kl. 9.00

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 23.05.2007.


17. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antagit under sammanträdesperioderna januari I och II hade delats ut.


18. Estland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Estland

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Toomas Savi för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Christopher Beazley, Andres Tarand, Georgs Andrejevs, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Georgios Toussas, Charles Tannock, Katrin Saks, Henrik Lax, Wojciech Roszkowski, Anna Ibrisagic, Roberts Zīle, Ģirts Valdis Kristovskis och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda och Andres Tarand för PSE-gruppen, om Estland (B6-0205/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om situationen i Estland (B6-0214/2007);

- Tunne Kelam, Charles Tannock, Christopher Beazley, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich och Anna Ibrisagic för PPE-DE-gruppen, om situationen i Estland (B6-0215/2007);

- André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om flytten av monumentet i Tallinn till minne av andra världskriget och om förbindelserna mellan Estland och Ryssland (B6-0216/2007);

- Monica Frassoni och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen om situationen i Estland (B6-0217/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen och Ashley Mote för ITS-gruppen, om våldsamheterna i Estland och förhållandet mellan Ryssland och Estland (B6-0218/2007);

- Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė och Georgs Andrejevs för ALDE-gruppen, om Estland (B6-0220/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 24.05.2007.


19. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (debatt)

Betänkande om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska unionens allmänna budget 2005 [2006/2217(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0130/2007)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Antonis Samaras (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen, Helmut Kuhne för PSE-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin, Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen, Helmut Kuhne för PSE-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Roberta Alma Anastase, Libor Rouček, Nils Lundgren, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marianne Mikko, Hélène Goudin om debatten, Jamila Madeira och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 23.05.2007.


20. Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen)

Astrid Lulling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Pervenche Berès för PSE-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez för ITS-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Martin Dimitrov, Ieke van den Burg, Margarita Starkevičiūtė, Hélène Goudin, Petre Popeangă, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Jan Andersson, László Kovács, Astrid Lulling, för att svara László Kovács (Talmannen tog ifrån henne ordet).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 23.05.2007.


21. Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Mario Mauro (A6-0169/2007)

Mario Mauro redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Herbert Bösch för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Janusz Lewandowski, Gilles Savary, Paolo Costa, Silvia-Adriana Ţicău och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 23.05.2007.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 389.455/OJME).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.55.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy