Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0133(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0155/2007

Внесени текстове :

A6-0155/2007

Разисквания :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Гласувания :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0199

Протокол
Сряда, 23 май 2007 г. - Страсбург

3. Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга по обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Изказа се Viviane Reding (член на Комисията).

Paul Rübig представи доклада.

Изказа се Joachim Wuermeling (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Andrea Losco (докладчик по становището на комисията ECON), Joseph Muscat (докладчик по становището на комисията IMCO), Manolis Mavrommatis (докладчик по становището на комисията CULT), Angelika Niebler, от името на групата PPE-DE, Reino Paasilinna, от името на групата PSE, Šarūnas Birutis, от името на групата ALDE, Romano Maria La Russa, от името на групата UEN, David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf и Gunnar Hökmark.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog и Joachim Wuermeling.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Viviane Reding (член на Комисията) и Robert Goebbels

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 23.05.2007.

Правна информация - Политика за поверителност