Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0133(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0155/2007

Teksty złożone :

A6-0155/2007

Debaty :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Głosowanie :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0199

Protokół
Środa, 23 maja 2007 r. - Strasburg

3. Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Głos zabrała Viviane Reding (członkini Komisji).

Paul Rübig przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joachim Wuermeling (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Andrea Losco (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Joseph Muscat (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Manolis Mavrommatis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Angelika Niebler w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Romano Maria La Russa w imieniu grupy UEN, David Hammerstein w imieniu grupy Verts/ALE, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf i Gunnar Hökmark.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog i Joachim Wuermeling.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Viviane Reding i Robert Goebbels.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 23 maja 2007 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności