Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0133(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0155/2007

Ingivna texter :

A6-0155/2007

Debatter :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Omröstningar :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0199

Protokoll
Onsdagen den 23 maj 2007 - Strasbourg

3. Roaming i allmänna mobilnät ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Paul Rübig redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joachim Wuermeling (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Andrea Losco (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Joseph Muscat (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Manolis Mavrommatis (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Angelika Niebler för PPE-DE-gruppen, Reino Paasilinna för PSE-gruppen, Šarūnas Birutis för ALDE-gruppen, Romano Maria La Russa för UEN-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf och Gunnar Hökmark.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog och Joachim Wuermeling.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Viviane Reding och Robert Goebbels

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 23.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy