Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker και Andreas Mölzer

Έκθεση Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi και Ivo Strejček

Έκθεση Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė και Andreas Mölzer

Έκθεση Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Έκθεση Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Έκθεση Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου - A6-0068/2007: Hubert Pirker και John Attard-Montalto.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου