Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 23 май 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи
 3.Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи ***I (разискване)
 4.Осигуряване на достоен труд за всички (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейската транспортна и енергийни мрежи ***II (гласуване)
  
5.2.Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи ***I (гласуване)
  
5.3.Втори допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки от една страна, и Съединените мексикански щати от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз * (гласуване)
  
5.4.Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки * (гласуване)
  
5.5.Състав на делегацията на EUROLAT (гласуване)
  
5.6.Влияние и последици от изключването на здравните услуги от директивата за услугите на вътрешния пазар (гласуване)
  
5.7.Въздействието и последиците от структурните политики върху кохезията на ЕС (гласуване)
  
5.8.Подпомагане на търговията от Европейския съюз (гласуване)
  
5.9.Споразумения за икономическо партньорство (гласуване)
  
5.10.Годишен доклад за 2005 г. за ОВППС (гласуване)
  
5.11.Осигуряване на достоен труд за всички (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Разискване относно бъдещето на Европа (разискване)
 10.Положението в Нигерия (разискване)
 11.Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 13.Проверка на пълномощията на Beniamino Donnici (разискване)
 14.Широкообхватна иновационна стратегия за Европа (разискване)
 15.Стратегическа концепция за борба с организираната престъпност (разискване)
 16.Обща организация на селскостопанските пазари * (разискване)
 17.Промяна на Регламент (ЕО) №1784/2003 относно общата организация на пазарите в областта на зърнените култури * (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (168 kb) Присъствен списък (62 kb)       
 
Протокол (162 kb) Присъствен списък (34 kb) Резултати от гласувания (541 kb) Резултати от поименно гласуване (2570 kb) 
 
Протокол (205 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (183 kb) Резултати от поименно гласуване (747 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност