Seznam 
Zápis
PDF 182kWORD 154k
Středa, 23. května 2007 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Roaming ve veřejných mobilních sítích ***I (rozprava)
 4.Podpora důstojné práce pro všechny (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***II (hlasování)
  
5.2.Roaming ve veřejných mobilních sítích ***I (hlasování)
  
5.3.Druhý dodatkový protokol k dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci ES/Mexiko s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU * (hlasování)
  
5.4.Sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů * (hlasování)
  
5.5.Složení delegace EUROLAT (hlasování)
  
5.6.Dopad a důsledky vyjmutí zdravotnických služeb z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu (hlasování)
  
5.7.Účinek a následky strukturálních politik na soudržnost Evropské unie (hlasování)
  
5.8.Pomoc EU v oblasti obchodu (hlasování)
  
5.9.Dohody o hospodářském partnerství (hlasování)
  
5.10.Výroční zpráva o SZBP za rok 2005 (hlasování)
  
5.11.Podpora důstojné práce pro všechny (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9.Rozprava o budoucnosti Evropy (rozprava)
 10.Situace v Nigérii (rozprava)
 11.Mezinárodní obchod s ohroženými druhy divoké fauny a flóry (CITES) (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 13.Ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho (rozprava)
 14.Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU (rozprava)
 15.Vypracování strategické koncepce boje proti organizovanému zločinu (rozprava)
 16.Společná organizace zemědělských trhů * (rozprava)
 17.Společná organizace trhu s obilovinami * (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Výbor JURI předložil tento dokument:

- Zpráva o ověřování pověřovacích listin Beniamina Donniciho (2007/2121(REG)) - výbor JURI - Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Roaming ve veřejných mobilních sítích ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Vystoupila Viviane Reding (členka Komise).

Paul Rübig uvedl zprávu.

Vystoupil Joachim Wuermeling (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Andrea Losco (navrhovatel výboru ECON), Joseph Muscat (navrhovatel výboru IMCO), Manolis Mavrommatis (navrhovatel výboru CULT), Angelika Niebler za skupinu PPE-DE, Reino Paasilinna za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Romano Maria La Russa za skupinu UEN, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf a Gunnar Hökmark.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog a Joachim Wuermeling.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Viviane Reding a Robert Goebbels.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 23.05.2007.


4. Podpora důstojné práce pro všechny (rozprava)

Zpráva o podpoře důstojné práce pro všechny [2006/2240(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou uvedla zprávu.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Feleknas Uca (navrhovatelka výboru DEVE), Harlem Désir (navrhovatel výboru INTA), Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Stephen Hughes za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Cristian Stănescu za skupinu ITS, Alessandro Battilocchio nezařazený, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen a Vladimír Špidla.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 23.05.2007.


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


5.1. Poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2007)0198)


5.2. Roaming ve veřejných mobilních sítích ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0199)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0199)

K hlasování vystoupili:

- Martin Callanan a Roger Helmer před hlasováním oznámili podle přílohy I čl. 1 odst. 1 jednacího řádu, že na projednávaném předmětu mají přímý finanční zájem a že se nezúčastní hlasování o této zprávě;

- Richard Corbett k těmto vystoupením;

- Paul Rübig (zpravodaj) po hlasování.


5.3. Druhý dodatkový protokol k dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci ES/Mexiko s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii [KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0200)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0200)


5.4. Sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

zamítnut

Jelikož Komise nevzala svůj návrh zpět, Parlament vrátil věc příslušnému výboru podle čl. 52 odst. 3 jednacího řádu.

K hlasování vystoupili:

- Ieke van den Burg a Astrid Lulling (zpravodajka).


5.5. Složení delegace EUROLAT (hlasování)

Návrhy Konference předsedů o zřízení a početním složení delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

(viz příloha zápisu ze dne 22. 5. 2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRHY KONFERENCE PŘEDSEDŮ

přijat

Předseda oznámil, že jej skupina PPE-DE informovala, že Antonio Tajani byl jmenován řádným členem této delegace.


5.6. Dopad a důsledky vyjmutí zdravotnických služeb z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu (hlasování)

Zpráva o dopadu a důsledcích vyjmutí zdravotnických služeb z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu [2006/2275(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0201)

K hlasování vystoupili:

- Bernadette Vergnaud (zpravodajka) před hlasováním upozornila na erratum týkající se pozměňovacích návrhů 47 a 53 (Předseda oznámil, že poslancům bylo rozdáno správné znění textu).


5.7. Účinek a následky strukturálních politik na soudržnost Evropské unie (hlasování)

Zpráva o účinku a následcích strukturálních politik na soudržnost Evropské unie [2006/2181(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0202)


5.8. Pomoc EU v oblasti obchodu (hlasování)

Zpráva o pomoci EU v oblasti obchodu [2006/2236(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A6-0088/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0203)


5.9. Dohody o hospodářském partnerství (hlasování)

Zpráva o dohodách o hospodářském partnerství [2005/2246(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0204)

K hlasování vystoupili:

- Margrietus van den Berg předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 23, který byl vzat v potaz.


5.10. Výroční zpráva o SZBP za rok 2005 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu za rok 2005 o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích SZBP, včetně finančních důsledků pro souhrnný rozpočet Evropské unie [2006/2217(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0205)

K hlasování vystoupili:

- Vittorio Agnoletto oznámil, že o bodech 10 a 11 hlasoval v opačném pořadí.


5.11. Podpora důstojné práce pro všechny (hlasování)

Zpráva o podpoře důstojné práce pro všechny [2006/2240(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0206)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker a Andreas Mölzer

Zpráva Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi a Ivo Strejček

Zpráva Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė a Andreas Mölzer

Zpráva Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Zpráva Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Zpráva Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker a John Attard-Montalto.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Následující poslanci uvedli, že se z technických důvodů nemohli zúčastnit těchto hlasování:

Zpráva Mario Mauro - A6-0169/2007:

- pozměňovací návrh 2: Mario Mauro

Zpráva Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- pozměněný návrh: Othmar Karas

Zpráva Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- bod 4: Guido Podestà

- pozměňovací návrh 20: Bruno Gollnisch

- bod 71: Bernadette Vergnaud

Zpráva Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- pozměňovací návrh 12: Bernadette Vergnaud

- pozměňovací návrh 4: Roberta Angelilli

Zpráva David Martin - A6-0088/2007:

- závěrečné hlasování: Marie Anne Isler Béguin.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

8. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Maria Petre informovala předsednictvo, že byla přítomna na zasedání, její jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


9. Rozprava o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava o budoucnosti Evropy, které se zúčastnil Jan Peter Balkenende, nizozemský ministerský předseda, člena Evropské rady.

Předseda krátce uvedl rozpravu.

Vystoupil Jan Peter Balkenende, nizozemský ministerský předseda.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Philip Claeys za skupinu ITS, Jim Allister nezařazený, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin a Jan Peter Balkenende.

Rozprava je uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

10. Situace v Nigérii (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Nigérii

Günter Gloser (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Margrietus van den Berg za skupinu PSE, Johan Van Hecke za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer za skupinu ITS, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser a Benita Ferrero-Waldner.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Filip Kaczmarek a Edward McMillan-Scott za skupinu PPE-DE, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto a Libor Rouček za skupinu PSE, Toomas Savi, Thierry Cornillet a Johan Van Hecke za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o nedávných volbách v Nigerii (B6-0201/2007).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 24.05.2007.


11. Mezinárodní obchod s ohroženými druhy divoké fauny a flóry (CITES) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0018/2007), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI, Radě: Hlavní cíle konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) v Haagu ve dnech 3. až 15. června 2007 (B6-0020/2007)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0019/2007), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI, Komisi: Hlavní cíle konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) v Haagu ve dnech 3. až 15. června 2007 (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (zástupce autora) rozvinula otázky k ústnímu zodpovězení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Günter Gloser (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) odpověděla na otázku (B6-0121/2007).

Vystoupili: John Bowis za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Karin Scheele, Alfonso Andria a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Miroslav Ouzký za výbor ENVI o strategických cílech EU pro 14. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 15. června 2007 v Haagu (B6-0200/2007).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 24.05.2007.


12. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0018/2007).

Otázka 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politická krize v Turecku a otázka přistoupení Turecka.

Otázka a a doplňující otázky od: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack a Andreas Mölzer. Odpověď: Günter Gloser (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Manuel Medina Ortega): Činnost Frontexu v oblasti mořských hranic.

Otázka a a doplňující otázky od: Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil a Marie Anne Isler Béguin. Odpověď: Günter Gloser.

Otázka 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Bezpečnost vs. svoboda občanů Evropy na letištích.

Otázka a a doplňující otázky od: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis a Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Günter Gloser.

Otázka 6 (Sarah Ludford): Přehlídky Gay Pride.

Otázka a doplňující otázka od: Sarah Ludford. Odpověď: Günter Gloser.

Otázka 7 (Bernd Posselt): Lidská práva v Čečensku.

Otázka a doplňující otázka od: Bernd Posselt. Odpověď: Günter Gloser.

Otázka 8 (Philip Bushill-Matthews): Clo na elektrické žárovky.

Otázka a doplňující otázka od: Philip Bushill-Matthews. Odpověď: Günter Gloser.

Otázka 9 (Marie Anne Isler Béguin): Dohoda o usnadnění vízové povinnosti pro státní příslušníky Ruské federace.

Otázka a a doplňující otázky od: Marie Anne Isler Béguin a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Günter Gloser.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:05, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

13. Ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho (rozprava)

Zpráva o ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani uvedl zprávu.

Vystoupili: Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Salvatore Tatarella za skupinu UEN, a Nicola Zingaretti.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 24.05.2007.


14. Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU (rozprava)

Zpráva o sdělení nazvaném „Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU“ (2006/2274(INI)) - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek uvedl zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Sharon Bowles (navrhovatelka výboru ECON), Barbara Weiler (navrhovatelka výboru IMCO), Christa Prets (navrhovatelka výboru REGI), Jaroslav Zvěřina (navrhovatel výboru JURI), Ján Hudacký za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Patrizia Toia za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis a Jerzy Buzek.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 24.05.2007.


15. Vypracování strategické koncepce boje proti organizovanému zločinu (rozprava)

Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Radě k vypracování strategické koncepce boje proti organizovanému zločinu [2006/2094(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn uvedl zprávu.

Vystoupil Franco Frattini (místopředseda Komise).

Vystoupili: Giuseppe Castiglione za skupinu PPE-DE, Magda Kósáné Kovács za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Petre Popeangă za skupinu ITS, Jim Allister nezařazený, Carlos Coelho a Adina-Ioana Vălean.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 24.05.2007.


16. Společná organizace zemědělských trhů * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a
zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty [KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Niels Busk (A6-0171/2007)

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Niels Busk uvedl zprávu.

Vystoupili: Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 24.05.2007.


17. Společná organizace trhu s obilovinami * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [KOM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Béla Glattfelder uvedl zprávu.

Vystoupili: James Nicholson za skupinu PPE-DE, Bogdan Golik za skupinu PSE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 24.05.2007.


18. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 389.455/OJJE)


19. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 24:00.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí