Indeks 
Protokol
PDF 183kWORD 135k
Onsdag den 23. maj 2007 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I (forhandling)
 4.Anstændigt arbejde for alle (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Transeuropæiske transport- og energinet ***II (afstemning)
  
5.2.Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I (afstemning)
  
5.3.Anden tillægsprotokol til aftale EF/Mexico * (afstemning)
  
5.4.Punktafgifter på alkohol * (afstemning)
  
5.5.Sammensætning af Eurolat-delegationen (afstemning)
  
5.6.Sundhedstjenester i det indre marked (afstemning)
  
5.7.Strukturpolitik og samhørighed (afstemning)
  
5.8.EU's handelsstøtte (afstemning)
  
5.9.Økonomiske partnerskabsaftaler (afstemning)
  
5.10.Årsrapport om FUSP (2005) (afstemning)
  
5.11.Anstændigt arbejde for alle (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Debat om fremtidens Europa (forhandling)
 10.Situationen i Nigeria (forhandling)
 11.International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 13.Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (forhandling)
 14.Innovationsstrategi for EU (forhandling)
 15.Organiseret kriminalitet (forhandling)
 16.Fælles markedsordning for landbrugsprodukter * (forhandling)
 17.Den fælles markedsordning for korn * (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra JURI-Udvalget modtaget følgende dokument:

- Betænkning om prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (2007/2121(REG)) - JURI udvalg - Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Paul Rübig forelagde sin betænkning.

Joachim Wuermeling (formand for Rådet) tog ordet.

Talere: Andrea Losco (ordfører for udtalelse fra ECON), Joseph Muscat (ordfører for udtalelse fra IMCO), Manolis Mavrommatis (ordfører for udtalelse fra CULT), Angelika Niebler for PPE-DE-Gruppen, Reino Paasilinna for PSE-Gruppen, Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen, Romano Maria La Russa for UEN-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf og Gunnar Hökmark.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog og Joachim Wuermeling.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Viviane Reding og Robert Goebbels

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 23.05.2007.


4. Anstændigt arbejde for alle (forhandling)

Betænkning: Fremme af anstændigt arbejde for alle [2006/2240(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Feleknas Uca (ordfører for udtalelse fra DEVE), Harlem Désir (ordfører for udtalelse fra INTA), Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Stephen Hughes for PSE-Gruppen, Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Cristian Stănescu for ITS-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 23.05.2007.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


5.1. Transeuropæiske transport- og energinet ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0198)


5.2. Roaming på offentlige mobiltelefonnet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0199)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0199)

Indlæg til afstemningen:

- Martin Callanan og Roger Helmer havde inden afstemningen gjort opmærksom på, at de i henhold til forretningsordenens bilag I, artikel 1, stk. 1, havde umiddelbar økonomisk interesse i det emne, der blev drøftet, og at de derfor ikke havde til hensigt at deltage i afstemningen om denne betænkning

- Richard Corbett om disse indlæg

- Paul Rübig (ordfører) efter afstemningen.


5.3. Anden tillægsprotokol til aftale EF/Mexico * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0200)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0200)


5.4. Punktafgifter på alkohol * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Da Kommissionen ikke havde taget sit forslag tilbage, blev spørgsmålet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 52, stk. 3, henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Indlæg til afstemningen:

- Ieke van den Burg og Astrid Lulling (ordfører).


5.5. Sammensætning af Eurolat-delegationen (afstemning)

Forslag fra Formandskonferencen om nedsættelsen og sammensætningen af Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

(voir annexe au PV du 22.05.2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Vedtaget

Formanden    meddelte, at PPE-DE-Gruppen havde gjort opmærksom på, at Antonio Tajani var blevet udnævnt til ordinært medlem af delegationen.


5.6. Sundhedstjenester i det indre marked (afstemning)

Betænkning: Virkninger og konsekvenser af udelukkelsen af sundhedstjenester fra direktivet om tjenesteydelser i det indre marked [2006/2275(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0201)

Indlæg til afstemningen:

- Bernadette Vergnaud (ordfører) havde inden afstemningen gjort opmærksom på en fejl i punkt 47 og 53 (formanden havde meddelt, at en korrigeret udgave af teksten var blevet omdelt).


5.7. Strukturpolitik og samhørighed (afstemning)

Betænkning: Strukturpolitikkernes virkninger og konsekvenser for samhørigheden i EU [2006/2181(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0202)


5.8. EU's handelsstøtte (afstemning)

Betænkning: EU's handelsstøtte [2006/2236(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A6-0088/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0203)


5.9. Økonomiske partnerskabsaftaler (afstemning)

Betænkning: Økonomiske partnerskabsaftaler [2005/2246(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0204)

Indlæg til afstemningen:

- Margrietus van den Berg havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 23, hvilket var blevet godtaget.


5.10. Årsrapport om FUSP (2005) (afstemning)

Betænkning: Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for FUSP, herunder deres finansielle virkninger for Den Europæiske Unions almindelige budget [2006/2217(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0205)

Indlæg til afstemningen:

- Vittorio Agnoletto havde meddelt, at han i forbindelse med afstemningen havde byttet om på punkt 10 og 11.


5.11. Anstændigt arbejde for alle (afstemning)

Betænkning: Fremme af anstændigt arbejde for alle [2006/2240(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0206)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker og Andreas Mölzer

Betænkning: Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi og Ivo Strejček

Betænkning: Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė og Andreas Mölzer

Betænkning: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Betænkning: Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Betænkning: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker og John Attard-Montalto.


7. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Følgende medlemmer havde meddelt, at de af tekniske årsager ikke havde været i stand til at deltage i følgende afstemninger:

Betænkning: Mario Mauro - A6-0169/2007:

- ændringsforslag 2: Mario Mauro

Betænkning: Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- ændret forslag: Othmar Karas

Betænkning: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- punkt 4: Guido Podestà

- ændringsforslag 20: Bruno Gollnisch

- punkt 71: Bernadette Vergnaud

Betænkning: Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- ændringsforslag 12: Bernadette Vergnaud

- ændringsforslag 4: Roberta Angelilli

Betænkning: David Martin - A6-0088/2007:

- vote final: Marie Anne Isler Béguin.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Maria Petre havde meddelt, at hun havde været til stede på mødet dagen før, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Debat om fremtidens Europa (forhandling)

Debat om fremtidens Europa med deltagelse af den nederlandske premierminister, Jan Peter Balkenende, medlem af Det Europæiske Råd

Formanden gav en kort indledning til forhandlingen.

Jan Peter Balkenende, nederlandsk premierminister, tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Philip Claeys for ITS-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin og Jan Peter Balkenende.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

10. Situationen i Nigeria (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Nigeria

Günter Gloser (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-DE-Gruppen, Margrietus van den Berg for PSE-Gruppen, Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen, Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen, Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Andreas Mölzer for ITS-Gruppen, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Filip Kaczmarek og Edward McMillan-Scott for PPE-DE-Gruppen, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto og Libor Rouček for PSE-Gruppen, Toomas Savi, Thierry Cornillet og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan og Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, og Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, om de nyligt afholdte valg i Nigeria (B6-0201/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 24.05.2007.


11. International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0018/2007) af Miroslav Ouzký for ENVI til Rådet: De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Haag den 3.-15. juni 2007 (B6-0020/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0019/2007) af Miroslav Ouzký for ENVI til Kommissionen: De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Haag den 3.-15. juni 2007 (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (for stilleren) begrundede de mundtlige forespørgsler.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Günter Gloser (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet (B6-0121/2007).

Talere: John Bowis for PPE-DE-Gruppen, Dorette Corbey for PSE-Gruppen, Mojca Drčar Murko for ALDE-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Karin Scheele, Alfonso Andria og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Miroslav Ouzký for ENVI om EU's strategiske mål for det 14. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Haag fra den 3. til den 15. juni 2007 (B6-0200/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 24.05.2007.


12. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0018/2007).

Spørgsmål nr. 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politisk krise i Tyrkiet og tiltrædelsesudsigterne.

Günter Gloser (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack og Andreas Mölzer.

Spørgsmål nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Frontex' aktiviteter ved søgrænserne.

Günter Gloser besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil og Marie Anne Isler Béguin.

Spørgsmål nr. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Sikkerhed eller frihed for de europæiske borgere i lufthavnene.

Günter Gloser besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis og Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 6 (Sarah Ludford): Parader for bøsser og lesbiske ("gay pride"-parader).

Günter Gloser besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 7 (Bernd Posselt): Menneskerettigheder i Tjetjenien.

Günter Gloser besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 8 (Philip Bushill-Matthews): Told på elektriske pærer.

Günter Gloser besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Philip Bushill-Matthews.

Spørgsmål nr. 9 (Marie Anne Isler Béguin): Aftale om lempelse af visumordningen for borgere fra Den Russiske Føderation.

Günter Gloser besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Anne Isler Béguin og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

13. Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (forhandling)

Betænkning: Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat - Retsudvalget. Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani forelagde sin betænkning.

Talere: Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Luigi Cocilovo for ALDE-Gruppen, Salvatore Tatarella for UEN-Gruppen, og Nicola Zingaretti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 24.05.2007.


14. Innovationsstrategi for EU (forhandling)

Betænkning: Viden i praksis: en bredt funderet innovationsstrategi for EU (2006/2274(INI)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Sharon Bowles (ordfører for udtalelse fra ECON), Barbara Weiler (ordfører for udtalelse fra IMCO), Christa Prets (ordfører for udtalelse fra REGI), Jaroslav Zvěřina (ordfører for udtalelse fra JURI), Ján Hudacký for PPE-DE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, Patrizia Toia for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis og Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis og Jerzy Buzek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 24.05.2007.


15. Organiseret kriminalitet (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om udvikling af et strategisk koncept for bekæmpelse af organiseret kriminalitet [2006/2094(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn forelagde sin betænkning.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Giuseppe Castiglione for PPE-DE-Gruppen, Magda Kósáné Kovács for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Petre Popeangă for ITS-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Carlos Coelho og Adina-Ioana Vălean.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 24.05.2007.


16. Fælles markedsordning for landbrugsprodukter * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter [KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Niels Busk (A6-0171/2007)

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Niels Busk forelagde sin betænkning.

Talere: Agnes Schierhuber for PPE-DE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for PSE-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Witold Tomczak for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 24.05.2007.


17. Den fælles markedsordning for korn * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2003 om den fælles markedsordning for korn [KOM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Béla Glattfelder forelagde sin betænkning.

Talere: James Nicholson for PPE-DE-Gruppen, Bogdan Golik for PSE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 24.05.2007.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 389.455/OJJE).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 24.00.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik