Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 180kWORD 138k
Keskiviikko 23. toukokuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa ***I (keskustelu)
 4.Ihmisarvoinen työ kaikille (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Yleiset säännöt yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ***II (äänestys)
  
5.2.Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa ***I (äänestys)
  
5.3.EY:n ja Meksikon välinen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)
  
5.4.Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron lähentäminen * (äänestys)
  
5.5.Eurolatin valtuuskunnan kokoonpano (äänestys)
  
5.6.Terveyspalvelujen poistaminen sisämarkkinoilla tarjottavia palveluja koskevasta direktiivistä (äänestys)
  
5.7.Rakennepolitiikan vaikutukset ja seuraukset EU:n koheesion kannalta (äänestys)
  
5.8.EU:n apu kaupan kehittämiseksi (äänestys)
  
5.9.Talouskumppanuussopimukset (äänestys)
  
5.10.Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2005 (äänestys)
  
5.11.Ihmisarvoinen työ kaikille (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 10.Nigerian tilanne (keskustelu)
 11.Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 13.Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus (keskustelu)
 14.Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (keskustelu)
 15.Strategisen toimintaperiaatteen kehittäminen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (keskustelu)
 16.Maatalouden yhteinen markkinajärjestely * (keskustelu)
 17.Viljan yhteinen markkinajärjestely * (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

JURI-valiokunta on jättänyt käsiteltäväksi seuraavan asiakirjan:

- Mietintö Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastuksesta (2007/2121(REG)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa yhteisön alueella ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Viviane Reding (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Paul Rübig esitteli laatimansa mietinnön.

Joachim Wuermeling (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrea Losco (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joseph Muscat (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manolis Mavrommatis (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angelika Niebler PPE-DE-ryhmän puolesta, Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta, Šarūnas Birutis ALDE-ryhmän puolesta, Romano Maria La Russa UEN-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf ja Gunnar Hökmark.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puheenvuorot: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog ja Joachim Wuermeling.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Robert Goebbels.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2007, kohta 5.2.


4. Ihmisarvoinen työ kaikille (keskustelu)

Mietintö: Ihmisarvoinen työ kaikille [2006/2240(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Feleknas Uca (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Harlem Désir (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philip Bushill-Matthews PPE-DE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta, Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta, Cristian Stănescu ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen ja Vladimír Špidla.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2007, kohta 5.11.


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


5.1. Yleiset säännöt yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2007)0198)


5.2. Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa yhteisön alueella ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0199)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0199)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Martin Callanan ja Roger Helmer ilmoittivat ennen äänestystä työjärjestyksen liitteen I 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että heillä on taloudellisia etuja käsiteltävän asian suhteen ja että he eivät osallistu kyseisestä mietinnöstä toimitettavaan äänestykseen;

- Richard Corbett kyseisistä puheenvuoroista;

- Paul Rübig (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


5.3. EY:n ja Meksikon välinen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen välisen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0200)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0200)


5.4. Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron lähentäminen * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/84/ETY muuttamisesta [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Koska komissio ei peruuttanut ehdotustaan, asia palautettiin jälleen asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Ieke van den Burg ja Astrid Lulling (esittelijä).


5.5. Eurolatin valtuuskunnan kokoonpano (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotukset valtuuskunnan EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa kokoonpanoksi ja jäsenten lukumääräksi

(ks. pöytäkirjan 22.05.2007 liite)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUKSET

Hyväksyttiin

Puhemies ilmoitti PPE-DE-ryhmän ilmoittaneen, että Antonio Tajani oli nimitetty valtuuskuntaan varsinaiseksi jäseneksi.


5.6. Terveyspalvelujen poistaminen sisämarkkinoilla tarjottavia palveluja koskevasta direktiivistä (äänestys)

Mietintö: Terveyspalvelujen poistaminen sisämarkkinoilla tarjottavia palveluja koskevasta direktiivistä: vaikutus ja seuraukset [2006/2275(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0201)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Bernadette Vergnaud (esittelijä) ilmoitti ennen äänestystä 47 ja 53 kohtaa koskevasta oikaisusta (puhemies ilmoitti, että tekstin korjattu versio oli jaettu).


5.7. Rakennepolitiikan vaikutukset ja seuraukset EU:n koheesion kannalta (äänestys)

Mietintö: Rakennepolitiikan vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta [2006/2181(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0202)


5.8. EU:n apu kaupan kehittämiseksi (äänestys)

Mietintö: EU:n apu kaupan kehittämiseksi [2006/2236(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A6-0088/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0203)


5.9. Talouskumppanuussopimukset (äänestys)

Mietintö: Talouskumppanuussopimukset [2005/2246(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0204)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Margrietus van den Berg esitti tarkistukseen 23 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.10. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2005 (äänestys)

Mietintö: Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja niiden taloudellisista vaikutuksista Euroopan unionin yleiseen talousarvioon – 2005 [2006/2217(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0205)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Vittorio Agnoletto ilmoitti, että hän oli sekoittanut 10 ja 11 kohdan ja äänestänyt sen vuoksi väärin.


5.11. Ihmisarvoinen työ kaikille (äänestys)

Mietintö: Ihmisarvoinen työ kaikille [2006/2240(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0206)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker ja Andreas Mölzer

Mietintö: Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi ja Ivo Strejček

Mietintö: Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė ja Andreas Mölzer

Mietintö: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Mietintö: Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker ja John Attard-Montalto.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Seuraavat jäsenet ilmoittivat, että teknisistä syistä he eivät olleet voineet osallistua seuraaviin äänestyksiin:

Mietintö: Mario Mauro - A6-0169/2007:

- tarkistus 2: Mario Mauro

Mietintö: Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- muutettu ehdotus: Othmar Karas

Mietintö: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- kohta 4: Guido Podestà

- tarkistus 20: Bruno Gollnisch

- kohta 71: Bernadette Vergnaud

Mietintö: Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- tarkistus 12: Bernadette Vergnaud

- tarkistus 4: Roberta Angelilli

Mietintö: David Martin - A6-0088/2007:

- lopullinen äänestys: Marie Anne Isler Béguin.


(Istunto keskeytettiin klo 13.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Maria Petre on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta – Alankomaiden pääministeri, Eurooppa-neuvoston jäsen Jan Peter Balkenende osallistui keskusteluun.

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman esitelläkseen keskustelun aiheen.

Alankomaiden pääministeri Jan Peter Balkenende käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Philip Claeys ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin ja Jan Peter Balkenende.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

10. Nigerian tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Nigerian tilanne

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-DE-ryhmän puolesta, Margrietus van den Berg PSE-ryhmän puolesta, Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Filip Kaczmarek ja Edward McMillan-Scott PPE-DE-ryhmän puolesta Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto ja Libor Rouček PSE-ryhmän puolesta, Toomas Savi, Thierry Cornillet ja Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigerian äskettäisistä vaaleista (B6-0201/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 7.4.


11. Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (keskustelu)

Miroslav Ouzkýn ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0018/2007): Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten Haagissa 3.-15. kesäkuuta 2007 pidettävän konferenssin tärkeimmät tavoitteet (B6-0020/2007)

Miroslav Ouzkýn ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0019/2007): Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten Haagissa 3.-15. kesäkuuta 2007 pidettävän konferenssin tärkeimmät tavoitteet (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (laatijan sijainen) esitteli suulliset kysymykset.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) vastasi kysymykseen (B6-0121/2007).

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Mojca Drčar Murko ALDE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Karin Scheele, Alfonso Andria ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Miroslav Ouzký ENVI-valiokunnan puolesta EU:n strategisista tavoitteista Haagissa 3.–15. kesäkuuta 2007 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 14. kokouksessa (B6-0200/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 7.5.


12. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0018/2007).

Kysymys 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Turkin poliittinen kriisi ja liittymisnäkymät.

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack ja Andreas Mölzer.

Kysymys 2 (Manuel Medina Ortega): Frontexin toiminta merirajoilla.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil ja Marie Anne Isler Béguin.

Kysymys 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Euroopan unionin kansalaisten turvallisuus tai vapaus lentokentillä.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 6 (Sarah Ludford): Gay Pride -paraatit.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sarah Ludford.

Kysymys 7 (Bernd Posselt): Tšetšenian ihmisoikeudet.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 8 (Philip Bushill-Matthews): Lamppujen tuontitullit.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Philip Bushill-Matthews.

Kysymys 9 (Marie Anne Isler Béguin): Venäjän federaation kansalaisia koskevan viisumijärjestelmän yksinkertaistamista käsittelevä sopimus.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Anne Isler Béguin ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.05 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

13. Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus (keskustelu)

Mietintö: Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Luigi Cocilovo ALDE-ryhmän puolesta, Salvatore Tatarella UEN-ryhmän puolesta ja Nicola Zingaretti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 7.3.


14. Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (keskustelu)

Mietintö: Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (2006/2274(INI)) - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sharon Bowles (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Weiler (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christa Prets (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jaroslav Zvěřina (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ján Hudacký PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis ja Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 9.1.


15. Strategisen toimintaperiaatteen kehittäminen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle strategisen toimintaperiaatteen kehittämisestä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi [2006/2094(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn esitteli laatimansa mietinnön.

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giuseppe Castiglione PPE-DE-ryhmän puolesta, Magda Kósáné Kovács PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Petre Popeangă ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Carlos Coelho ja Adina-Ioana Vălean.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 9.2.


16. Maatalouden yhteinen markkinajärjestely * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä [KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Niels Busk (A6-0171/2007)

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Niels Busk esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Agnes Schierhuber PPE-DE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos PSE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Witold Tomczak IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 7.1.


17. Viljan yhteinen markkinajärjestely * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi viljan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1784/2003 muuttamisesta [KOM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Béla Glattfelder esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: James Nicholson PPE-DE-ryhmän puolesta, Bogdan Golik PSE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 7.2.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 389.455/OJJE).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 24.00.

Harald Rømer

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö