Index 
Notulen
PDF 187kWORD 147k
Woensdag 23 mei 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Roaming op publieke mobiele netwerken ***I (debat)
 4.Bevordering van waardig werk voor iedereen (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***II (stemming)
  
5.2.Roaming op publieke mobiele netwerken ***I (stemming)
  
5.3.Tweede aanvullend protocol bij de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking EG/Mexico, om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (stemming)
  
5.4.Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (stemming)
  
5.5.Samenstelling van de delegatie EUROLAT (stemming)
  
5.6.Impact en gevolgen van uitsluiting van gezondheidsdiensten uit de richtlijn betreffende diensten op de interne markt (stemming)
  
5.7.Impact en gevolgen van het structuurbeleid voor de samenhang in de EU (stemming)
  
5.8.Handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie (stemming)
  
5.9.Economische partnerschapsovereenkomsten (stemming)
  
5.10.Jaarverslag 2005 over het GBVB (stemming)
  
5.11.Bevordering van waardig werk voor iedereen (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Debat over de toekomst van Europa (debat)
 10.Situatie in Nigeria (debat)
 11.Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici (debat)
 14.Kennis in praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU (debat)
 15.Ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (debat)
 16.Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten * (debat)
 17.Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen * (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

Het volgende document is ontvangen van de Commissie JURI:

- Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Beniamino Donnici (2007/2121(REG)) - Commissie JURI - Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007).


3. Roaming op publieke mobiele netwerken ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op publieke mobiele netwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Paul Rübig leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Wuermeling (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Andrea Losco (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Joseph Muscat (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Manolis Mavrommatis (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie, Romano Maria La Russa, namens de UEN-Fractie, David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf en Gunnar Hökmark.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog en Joachim Wuermeling.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Robert Goebbels.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 23.05.2007.


4. Bevordering van waardig werk voor iedereen (debat)

Verslag over bevordering van waardig werk voor iedereen [2006/2240(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Feleknas Uca (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Harlem Désir (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie, Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Cristian Stănescu, namens de ITS-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen en Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 23.05.2007.


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


5.1. Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0198)


5.2. Roaming op publieke mobiele netwerken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op publieke mobiele netwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0199)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0199)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Martin Callanan en Roger Helmer deden, overeenkomstig bijlage I, artikel 1, lid 1 van het Reglement, vóór de stemming opgave van financiële belangen en deelden mede niet aan de stemming over dit verslag te zullen deelnemen;

- Richard Corbett over deze woorden;

- Paul Rübig (rapporteur), na de stemming.


5.3. Tweede aanvullend protocol bij de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking EG/Mexico, om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een tweede aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie [COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0200)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0200)


5.4. Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Aangezien de Commissie haar voorstel niet intrekt, wordt de zaak overeenkomstig artikel 52, lid 3 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Ieke van den Burg en Astrid Lulling (rapporteur).


5.5. Samenstelling van de delegatie EUROLAT (stemming)

Voorstellen van de Conferentie van voorzitters betreffende de oprichting en samenstelling van de delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

(zie bijlage bij de Notulen van 22.05.2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTELLEN VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

Aangenomen

De Voorzitter deelt mede dat de PPE-DE-Fractie heeft laten weten dat Antonio Tajani werd benoemd tot lid van de delegatie.


5.6. Impact en gevolgen van uitsluiting van gezondheidsdiensten uit de richtlijn betreffende diensten op de interne markt (stemming)

Verslag over de impact en gevolgen van uitsluiting van gezondheidsdiensten uit de richtlijn betreffende diensten op de interne markt [2006/2275(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0201)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Bernadette Vergnaud (rapporteur) wees, vóór de stemming, op een erratum betreffende de paragrafen 47 en 53 (de Voorzitter wees erop dat de juiste versie van de tekst was rondgedeeld).


5.7. Impact en gevolgen van het structuurbeleid voor de samenhang in de EU (stemming)

Verslag over de impact en gevolgen van de verschillende vormen van structuurbeleid voor de samenhang in de Europese Unie [2006/2181(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0202)


5.8. Handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie (stemming)

Verslag over de handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie [2006/2236(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A6-0088/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0203)


5.9. Economische partnerschapsovereenkomsten (stemming)

Verslag over economische partnerschapsovereenkomsten [2005/2246(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0204)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Margrietus van den Berg diende een mondeling amendement in op amendement 23, dat in aanmerking werd genomen.


5.10. Jaarverslag 2005 over het GBVB (stemming)

Verslag over het jaarlijkse verslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzes van het GBVB, met inbegrip van de financiële gevolgen ervan voor de algemene begroting van de Europese Unie - 2005 [2006/2217(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0205)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Vittorio Agnoletto deelde mede dat hij bij de stemming over de paragrafen 10 en 11 in de verkeerde volgorde had gestemd.


5.11. Bevordering van waardig werk voor iedereen (stemming)

Verslag over bevordering van waardig werk voor iedereen [2006/2240(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0206)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker en Andreas Mölzer

Verslag Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi en Ivo Strejček

Verslag Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė en Andreas Mölzer

Verslag Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Verslag Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Verslag Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker en John Attard-Montalto.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

De volgende leden hebben laten weten dat zij om technische redenen niet hebben kunnen deelnemen aan de volgende stemmingen:

Verslag Mario Mauro - A6-0169/2007:

- amendement 2: Mario Mauro

Verslag Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- gewijzigd voorstel: Othmar Karas

Verslag Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- paragraaf 4: Guido Podestà

- amendement 20: Bruno Gollnisch

- paragraaf 71: Bernadette Vergnaud

Verslag Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- amendement 12: Bernadette Vergnaud

- amendement 4: Roberta Angelilli

Verslag David Martin - A6-0088/2007:

- eindstemming: Marie Anne Isler Béguin.


(De vergadering wordt om 13.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Maria Petre heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Debat over de toekomst van Europa (debat)

Debat over de toekomst van Europa met deelname van de minister-president van Nederland, lid van de Europese Raad

De Voorzitter legt een korte verklaring af tot inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Jan Jan Peter Balkenende, minister-president van Nederland.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin en Jan Peter Balkenende.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

10. Situatie in Nigeria (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Nigeria

Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie, Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie, Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, namens de ITS-Fractie, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Filip Kaczmarek en Edward McMillan-Scott, namens de PPE-DE-Fractie, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto en Libor Rouček, namens de PSE-Fractie, Toomas Savi, Thierry Cornillet en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de onlangs in Nigeria gehouden verkiezingen (B6-0201/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 24.05.2007.


11. Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (debat)

Mondelinge vraag (O-0018/2007) van Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Centrale doelstellingen op de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) van 3 tot 15 juni 2007 in Den Haag (B6-0020/2007)

Mondelinge vraag (O-0019/2007) van Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Centrale doelstellingen op de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) van 3 tot 15 juni 2007 in Den Haag (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vragen toe.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag (B6-0121/2007).

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Mojca Drčar Murko, namens de ALDE-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Karin Scheele, Alfonso Andria en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, over de strategische doelstellingen van de EU voor de veertiende vergadering van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) van 3 tot 15 juni 2007 in Den Haag (B6-0200/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 24.05.2007.


12. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0018/2007).

Vraag 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politieke crisis in Turkije en vooruitzichten op toetreding.

Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack en Andreas Mölzer.

Vraag 2 (Manuel Medina Ortega): Activiteiten van Frontex aan de zeegrenzen.

Günter Gloser beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil en Marie Anne Isler Béguin.

Vraag 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Veiligheid of vrijheid voor Europese burgers op vliegvelden.

Günter Gloser beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 6 (Sarah Ludford): Gay parades.

Günter Gloser beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sarah Ludford.

Vraag 7 (Bernd Posselt): Mensenrechten in Tsjetsjenië.

Günter Gloser beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 8 (Philip Bushill-Matthews): Tarieven gloeilampen.

Günter Gloser beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Philip Bushill-Matthews.

Vraag 9 (Marie Anne Isler Béguin): Overeenkomst inzake de versoepeling van de visaregeling voor onderdanen van de Russische Federatie.

Günter Gloser beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Anne Isler Béguin en Justas Vincas Paleckis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.05 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

13. Onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici (debat)

Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Luigi Cocilovo, namens de ALDE-Fractie, Salvatore Tatarella, namens de UEN-Fractie, en Nicola Zingaretti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 24.05.2007.


14. Kennis in praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU (debat)

Verslag over "kennis in de praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU" (2006/2274(INI)) - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sharon Bowles (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Barbara Weiler (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Christa Prets (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Jaroslav Zvěřina (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Ján Hudacký, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, Patrizia Toia, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis en Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis en Jerzy Buzek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 24.05.2007.


15. Ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (debat)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit [2006/2094(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Giuseppe Castiglione, namens de PPE-DE-Fractie, Magda Kósáné Kovács, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Petre Popeangă, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Carlos Coelho en Adina-Ioana Vălean.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 24.05.2007.


16. Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten
en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Niels Busk (A6-0171/2007)

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Niels Busk leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, Luis Manuel Capoulas Santos, namens de PSE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Witold Tomczak, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 24.05.2007.


17. Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1784/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Béla Glattfelder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door James Nicholson, namens de PPE-DE-Fractie, Bogdan Golik, namens de PSE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 24.05.2007.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 389.455/OJJE).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 24.00 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid