Indeks 
Protokół
PDF 186kWORD 157k
Środa, 23 maja 2007 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (debata)
 4.Godna praca dla wszystkich (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***II (głosowanie)
  
5.2.Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (głosowanie)
  
5.3.Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE-Meksyk w kontekście przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE * (głosowanie)
  
5.4.Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)
  
5.5.Skład delegacji EUROLAT (głosowanie)
  
5.6.Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym (głosowanie)
  
5.7.Wpływ i skutki polityki strukturalnej w zakresie spójności UE (głosowanie)
  
5.8.Pomoc UE na rzecz handlu (głosowanie)
  
5.9.Umowy o partnerstwie gospodarczym (głosowanie)
  
5.10.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2005 (głosowanie)
  
5.11.Godna praca dla wszystkich (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Debata w sprawie przyszłości Europy (debata)
 10.Sytuacja w Nigerii (debata)
 11.Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Rady)
 13.Weryfikacja mandatu Beniamino Donnici (debata)
 14.Zastosowanie wiedzy w praktyce: rozszerzona strategia innowacyjna dla Europy (debata)
 15.Strategiczna koncepcja walki z przestępczością zorganizowaną (debata)
 16.Wspólna organizacja rynków rolnych * (debata)
 17.Wspólna organizacja rynku zbóż * (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Komisja JURI złożyła następujący dokument:

- sprawozdanie w sprawie weryfikacji mandatu Beniamino Donniciego (2007/2121(REG)) - komisja JURI - sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Głos zabrała Viviane Reding (członkini Komisji).

Paul Rübig przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joachim Wuermeling (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Andrea Losco (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Joseph Muscat (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Manolis Mavrommatis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Angelika Niebler w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Romano Maria La Russa w imieniu grupy UEN, David Hammerstein w imieniu grupy Verts/ALE, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf i Gunnar Hökmark.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog i Joachim Wuermeling.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Viviane Reding i Robert Goebbels.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 23 maja 2007 r.


4. Godna praca dla wszystkich (debata)

Sprawozdanie w sprawie upowszechniania godnej pracy dla wszystkich [2006/2240(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Feleknas Uca (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Harlem Désir (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Cristian Stănescu w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 23 maja 2007 r.


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


5.1. Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego określenia ogólnych zasad przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0198)


5.2. Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0199)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0199)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Martin Callanan i Roger Helmer poinformowali przed głosowaniem, zgodnie z postanowieniami ust. 1 art. 1 załącznika I do Regulaminu, o interesach finansowych zbieżnych z omawianą tematyką, a następnie zaznaczyli, że nie będą brali udziału w głosowaniu w sprawie.

- Richard Corbett w sprawie tychże wypowiedzi;

- Paul Rübig (sprawozdawca), po zakończeniu głosowania.


5.3. Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE-Meksyk w kontekście przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0200)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0200)


5.4. Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

Ponieważ Komisja nie wycofała projektu, kwestia została przekazana, w myśl postanowień art. 52 ust. 3 Regulaminu, komisji przedmiotowo właściwej.

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Ieke van den Burg i Astrid Lulling (sprawozdawczyni).


5.5. Skład delegacji EUROLAT (głosowanie)

Propozycje Konferencji Przewodniczących z zakresu ustanowienia i ilościowego składu delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

(zob. załącznik do protokołu z dnia 22 maja 2007r.)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROPOZYCJE KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH

Przyjęto

Przewodniczący zaznaczył, że grupa PPE-DE poinformowała o mianowaniu Antonio Tajaniego na stałego członka delegacji.


5.6. Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu i konsekwencji wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym [2006/2275(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0201)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Bernadette Vergnaud (sprawozdawczyni) zasygnalizowała zaistnienie erratum dotyczącego ust. 47 i 53 (Przewodniczący stwierdził, że właściwa wersja tekstu została uprzednio rozesłana).


5.7. Wpływ i skutki polityki strukturalnej w zakresie spójności UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu i skutków polityki strukturalnej dla spójności Unii Europejskiej [2006/2181(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0202)


5.8. Pomoc UE na rzecz handlu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pomocy UE na rzecz handlu [2006/2236(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A6-0088/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0203)


5.9. Umowy o partnerstwie gospodarczym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym [2005/2246(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0204)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Margrietus van den Berg przedstawił poprawkę ustną do poprawki 23.


5.10. Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2005 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, w tym konsekwencji finansowych dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej - 2005 r. [2006/2217(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0205)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Vittorio Agnoletto zaznaczył, że zamienił kolejność głosów oddawanych w odniesieniu do ust. 10 i 11.


5.11. Godna praca dla wszystkich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie upowszechniania godnej pracy dla wszystkich [2006/2240(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0206)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie - Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker i Andreas Mölzer

Sprawozdanie - Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi i Ivo Strejček

Sprawozdanie - Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė i Andreas Mölzer

Sprawozdanie - Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie - Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Sprawozdanie - Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker i John Attard-Montalto.


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Następujący posłowie zaznaczyli, że z powodów technicznych nie mogli wziąć udziału w głosowaniach nad:

sprawozdaniem Mario Mauro - A6-0169/2007:

- poprawka 2: Mario Mauro;

sprawozdaniem Astrid Lulling – A6-0148/2007: projekt zmieniony: Othmar Karas;

sprawozdaniem Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- ustęp 4: Guido Podestà

- poprawka 20: Bruno Gollnisch

- ustęp 71: Bernadette Vergnaud;

sprawozdaniem Francisci Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- poprawka 12: Bernadette Vergnaud

- poprawka 4: Roberta Angelilli;

sprawozdaniem Davida Martina – A6-0088/2007: głosowanie końcowe: Marie Anne Isler Béguin.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:10 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Maria Petre poinformowała, iż była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Debata w sprawie przyszłości Europy (debata)

Debata w sprawie przyszłości Europy z udziałem Jana Petera Balkenendego, premiera Królestwa Niderlandów, członka Rady Europejskiej

Przewodniczący dokonał krótkiego wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Jan Peter Balkenende, premier Królestwa Niderlandów.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys w imieniu grupy ITS, Jim Allister, niezrzeszony, Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin i Jan Peter Balkenende.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

10. Sytuacja w Nigerii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: sytuacja w Nigerii

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer w imieniu grupy ITS, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser i Benita Ferrero-Waldner.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Filip Kaczmarek i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto i Libor Rouček w imieniu grupy PSE, Toomas Savi, Thierry Cornillet i Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ostatnich wyborów w Nigerii (B6-0201/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 24.05.2007.


11. Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (debata)

Pytanie ustne (O-0018/2007) zadane przez Miroslava Ouzkiego, w imieniu komisji ENVI, do Rady: główne cele Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Hadze w dniach 3-15 czerwca 2007 r. (B6-0020/2007)

Pytanie ustne (O-0019/2007) zadane przez Miroslava Ouzkiego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: główne cele Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Hadze w dniach 3-15 czerwca 2007 r. (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (zastępczyni autora) przedstawiła pytania ustne.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie (B6-0121/2007).

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Mojca Drčar Murko w imieniu grupy ALDE, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Karin Scheele, Alfonso Andria i Benita Ferrero-Waldner.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, w sprawie strategicznych celów UE na 14. spotkanie Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), które odbędzie się w Hadze w dniach 3-15 czerwca 2007 r. (B6-0200/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 24.05.2007.


12. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0018/2007).

Pytanie 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Kryzys polityczny w Turcji i perspektywy przystąpienia do UE.

Günter Gloser (urzędujący Przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack i Andreas Mölzer.

Pytanie 2 (Manuel Medina Ortega): Działalność agencji Frontex w nadmorskich strefach granicznych.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil i Marie Anne Isler Béguin.

Pytanie 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Bezpieczeństwo a wolność europejskich obywateli na lotniskach.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 6 (Sarah Ludford): Parady „Gay Pride”.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Sarah Ludford.

Pytanie 7 (Bernd Posselt): Prawa człowieka w Czeczenii.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Pytanie 8 (Philip Bushill-Matthews): Cła na żarówki elektryczne.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Philip Bushill-Matthews.

Pytanie 9 (Marie Anne Isler Béguin): Umowa o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Anne Isler Béguin i Justas Vincas Paleckis.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.05, a wznowiono je o godzinie 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

13. Weryfikacja mandatu Beniamino Donnici (debata)

Sprawozdanie w sprawie weryfikacji mandatu Beniamino Donnici - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Salvatore Tatarella w imieniu grupy UEN i Nicola Zingaretti.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 24.05.2007.


14. Zastosowanie wiedzy w praktyce: rozszerzona strategia innowacyjna dla Europy (debata)

Sprawozdanie w sprawie komunikatu zatytułowanego „Zastosowanie wiedzy w praktyce: rozszerzona strategia innowacyjna dla Europy” [2006/2274(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Sharon Bowles (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Barbara Weiler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Christa Prets (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jaroslav Zvěřina (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Ján Hudacký w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Patrizia Toia w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, David Hammerstein w imieniu grupy Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis i Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 24.05.2007.


15. Strategiczna koncepcja walki z przestępczością zorganizowaną (debata)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie opracowania strategicznej koncepcji walki z przestępczością zorganizowaną [2006/2094(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Giuseppe Castiglione w imieniu grupy PPE-DE, Magda Kósáné Kovács w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Petre Popeangă w imieniu grupy ITS, Jim Allister, niezrzeszony, Carlos Coelho i Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 24.05.2007.


16. Wspólna organizacja rynków rolnych * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0171/2007)

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Niels Busk przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Agnes Schierhuber w imieniu grupy PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Witold Tomczak w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister, niezrzeszony, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 24.05.2007.


17. Wspólna organizacja rynku zbóż * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Béla Glattfelder przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: James Nicholson w imieniu grupy PPE-DE, Bogdan Golik w imieniu grupy PSE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 24.05.2007.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 389.455/OJJE).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24.00.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności