Kazalo 
Zapisnik
PDF 179kWORD 156k
Sreda, 23. maj 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Gostovanje v javnih mobilnih omrežjih ***I (razprava)
 4.Dostojno delo (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij ***II (glasovanje)
  
5.2.Gostovanje v javnih mobilnih omrežjih ***I (glasovanje)
  
5.3.Sporazum o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med ES in Mehiko * (glasovanje)
  
5.4.Trošarinske stopnje za alkohol * (glasovanje)
  
5.5.Sestava delegacije EUROLAT (glasovanje)
  
5.6.Vpliv in posledice izključitve zdravstvenih storitev iz Direktive o storitvah na notranjem trgu (glasovanje)
  
5.7.Strukturne politike in kohezija EU (glasovanje)
  
5.8.Pomoč EU za trgovino (glasovanje)
  
5.9.Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (glasovanje)
  
5.10.Letno poročilo 2005 o SZVP (glasovanje)
  
5.11.Dostojno delo (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)
 10.Razmere v Nigeriji (razprava)
 11.Mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 13.Preverjanje mandata poslanca Beniamina Donnicija (razprava)
 14.Prenos znanja v prakso: široko zastavljena inovacijska strategija za EU (razprava)
 15.Razvoj strateškega koncepta za boj proti organiziranemu kriminalu (razprava)
 16.Skupna ureditev kmetijskih trgov * (razprava)
 17.Skupna ureditev trga za žita * (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Odbor JURI je predložil naslednji dokument:

- Poročilo o preverjanju veljavnosti mandata poslanca Beniamina Donnicija (2007/2121(REG)) - Odbor JURI - Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Gostovanje v javnih mobilnih omrežjih ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembi Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Govorila je Viviane Reding (članica Komisije).

Paul Rübig je predstavil poročilo.

Govoril je Joachim Wuermeling (predsedujoči Svetu).

Govorili so Andrea Losco (pripravljalec mnenja odbora ECON), Joseph Muscat (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Manolis Mavrommatis (pripravljalec mnenja odbora CULT), Angelika Niebler v imenu skupine PPE-DE, Reino Paasilinna v imenu skupine PSE, Šarūnas Birutis v imenu skupine ALDE, Romano Maria La Russa v imenu skupine UEN, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Umberto Guidoni v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf in Gunnar Hökmark.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorili so Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog in Joachim Wuermeling.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorila sta Viviane Reding in Robert Goebbels.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


4. Dostojno delo (razprava)

Poročilo: Spodbujanje dostojnega dela za vse [2006/2240(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou je predstavila poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Feleknas Uca (pripravljalka mnenja odbora DEVE), Harlem Désir (pripravljalec mnenja odbora INTA), Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE, Stephen Hughes v imenu skupine PSE, Ona Juknevičienė v imenu skupine ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, Cristian Stănescu v imenu skupine ITS, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen in Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.11 , Zapisnik z dne 23.05.2007.


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


5.1. Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0198)


5.2. Gostovanje v javnih mobilnih omrežjih ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembi Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve [COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0199)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0199)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Martin Callanan in Roger Helmer sta pred glasovanjem sporočila, da zaradi finančnega interesa v skladu s členom 1(1)Priloge I Poslovnika ne bosta glasovala o tem poročilu;

- Richard Corbett o teh dveh govorih;

- Paul Rübig (poročevalec), po glasovanju.


5.3. Sporazum o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med ES in Mehiko * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Drugega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0200)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0200)


5.4. Trošarinske stopnje za alkohol * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/84/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Zavrnjeno

Ker Komisija ni umaknila svojega predloga, je bila zadeva vrnjena pristojnemu odboru v skladu s členom 52(3) Poslovnika.

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Ieke van den Burg in Astrid Lulling (poročevalka).


5.5. Sestava delegacije EUROLAT (glasovanje)

Predlogi konference predsednikov za ustanovitev in številčno sestavo delegacije pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini.

(glej prilogo Zapisnika z dne 22.5.2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KONFERENCE PREDSEDNIKOV

Sprejeto

Predsednik je sporočil, da je skupina PPE-DE za polnopravnega člana delegacije imenovala Antonia Tajanija.


5.6. Vpliv in posledice izključitve zdravstvenih storitev iz Direktive o storitvah na notranjem trgu (glasovanje)

Poročilo: Vpliv in posledice izključitve zdravstvenih storitev iz Direktive o storitvah na notranjem trgu [2006/2275(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0201)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Bernadette Vergnaud (poročevalka) je pred glasovanjem sporočila napako v odstavkih 47 in 53 (predsednik je povedal, da je bila razdeljena pravilna različica besedila).


5.7. Strukturne politike in kohezija EU (glasovanje)

Poročilo: Vpliv in posledice strukturnih politik na kohezijo EU [2006/2181(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0202)


5.8. Pomoč EU za trgovino (glasovanje)

Poročilo: Pomoč EU za trgovino [2006/2236(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A6-0088/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0203)


5.9. Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (glasovanje)

Poročilo: Sporazumi o gospodarskem partnerstvu [2005/2246(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0204)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Margrietus van den Berg je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 23, ki je bil upoštevan.


5.10. Letno poročilo 2005 o SZVP (glasovanje)

Poročilo: Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah SZVP, vključno s finančnimi posledicami za splošni proračun Evropske unije – 2005 [2006/2217(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0205)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Vittorio Agnoletto je povedal, da je po pomoti zamenjal glasove pri glasovanju za odstavek 10 in 11.


5.11. Dostojno delo (glasovanje)

Poročilo: Spodbujanje dostojnega dela za vse [2006/2240(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0206)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker in Andreas Mölzer

Poročilo Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi in Ivo Strejček

Poročilo Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė in Andreas Mölzer

Poročilo Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Poročilo Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Poročilo Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker in John Attard-Montalto.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Naslednji poslanci so sporočili, da zaradi tehničnih težav niso mogli glasovati v naslednjih primerih:

Poročilo: Mario Mauro - A6-0169/2007:

- predlog spremembe 2: Mario Mauro

Poročilo: Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- spremenjen predlog: Othmar Karas

Poročilo: Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- odstavek 4: Guido Podestà

- predlog spremembe 20: Bruno Gollnisch

- odstavek 71: Bernadette Vergnaud

Poročilo: Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- predlog spremembe 12: Bernadette Vergnaud

- predlog spremembe 4: Roberta Angelilli.

Poročilo: David Martin - A6-0088/2007:

- končno glasovanje: Marie Anne Isler Béguin


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.10,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Maria Petre je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava o prihodnosti Evrope ob prisotnosti predsednika nizozemske vlade Jana Petera Balkenendeja, člana Evropskega sveta

Predsednik je s kratko izjavo predstavil razpravo.

Govoril je predsednik nizozemske vlade Jan Peter Balkenende.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin in Jan Peter Balkenende.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

10. Razmere v Nigeriji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v Nigeriji

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE, Margrietus van den Berg v imenu skupine PSE, Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE, Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Filip Kaczmarek in Edward McMillan-Scott v imenu skupine PPE-DE, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto in Libor Rouček v imenu skupine PSE, Toomas Savi, Thierry Cornillet in Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan in Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine UEN, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o nedavnih volitvah v Nigeriji (B6-0201/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


11. Mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0018/2007), ki ga je postavil Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Svetu: Ključni cilji za konferenco pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) v Haagu od 3. do 15. junija 2007 (B6-0020/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0019/2007), ki ga je postavil Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Komisiji: Ključni cilji za konferenco pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) v Haagu od 3. do 15. junija 2007 (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (namesto vlagatelja) je predstavila vprašanji za ustni odgovor.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje (B6-0121/2007).

Govorili so John Bowis v imenu skupine PPE-DE, Dorette Corbey v imenu skupine PSE, Mojca Drčar Murko v imenu skupine ALDE, Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Karin Scheele, Alfonso Andria in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI o strateških ciljih EU za 14. konferenco pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 3. do 15. junija 2007 v Haagu (B6-0200/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


12. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0018/2007).

Vprašanje 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politična kriza v Turčiji in obeti za pristop

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack in Andreas Mölzer.

Vprašanje 2 (Manuel Medina Ortega): Dejavnosti agencije Frontex v morskih obmejnih območjih

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil in Marie Anne Isler Béguin.

Vprašanje 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Varnost v primerjavi s svobodo evropskih državljanov na letališčih

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 6 (Sarah Ludford): Parade Gay Pride

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Sarah Ludford.

Vprašanje 7 (Bernd Posselt): Človekove pravice v Čečeniji

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 8 (Philip Bushill-Matthews): Carinske dajatve za električne žarnice

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Philip Bushill-Matthews.

Vprašanje 9 (Marie Anne Isler Béguin): Sporazum o sprostitvi vizumske ureditve za državljane Ruske federacije

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Marie Anne Isler Béguin in Justas Vincas Paleckis.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.05,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

13. Preverjanje mandata poslanca Beniamina Donnicija (razprava)

Poročilo: Preverjanje mandata poslanca Beniamina Donnicija - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani je predstavil poročilo.

Govorili so Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Luigi Cocilovo v imenu skupine ALDE, Salvatore Tatarella v imenu skupine UEN, in Nicola Zingaretti.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


14. Prenos znanja v prakso: široko zastavljena inovacijska strategija za EU (razprava)

Poročilo: Prenos znanja v prakso: široko zastavljena inovacijska strategija za EU (2006/2274(INI)) - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek je predstavil poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Sharon Bowles (pripravljalka mnenja odbora ECON), Barbara Weiler (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Christa Prets (pripravljalka mnenja odbora REGI), Jaroslav Zvěřina (pripravljalec mnenja odbora JURI), Ján Hudacký v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, Patrizia Toia v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis in Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis in Jerzy Buzek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


15. Razvoj strateškega koncepta za boj proti organiziranemu kriminalu (razprava)

Poročilo: Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o razvoju strateškega koncepta za boj proti organiziranemu kriminalu [2006/2094(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn je predstavil poročilo.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Giuseppe Castiglione v imenu skupine PPE-DE, Magda Kósáné Kovács v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Petre Popeangă v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Carlos Coelho in Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


16. Skupna ureditev kmetijskih trgov * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Niels Busk (A6-0171/2007)

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Niels Busk je predstavil poročilo.

Govorili so Agnes Schierhuber v imenu skupine PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Witold Tomczak v imenu skupine IND/DEM, Jim Allister samostojni poslanec, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


17. Skupna ureditev trga za žita * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1784/2003 o skupni ureditvi trga za žita [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Béla Glattfelder je predstavil poročilo.

Govorili so James Nicholson v imenu skupine PPE-DE, Bogdan Golik v imenu skupine PSE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 , Zapisnik z dne 24.05.2007.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 389.455/OJJE).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 24.00.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov