Index 
Protokoll
PDF 182kWORD 140k
Onsdagen den 23 maj 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Roaming i allmänna mobilnät ***I (debatt)
 4.Anständigt arbete för alla (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet ***II (omröstning)
  
5.2.Roaming i allmänna mobilnät ***I (omröstning)
  
5.3.Avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete EG/Mexiko * (omröstning)
  
5.4.Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (omröstning)
  
5.5.Sammansättning av delegationen till EUROLAT (omröstning)
  
5.6.Effekterna och konsekvenserna av att undanta vårdtjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden (omröstning)
  
5.7.Strukturpolitikens effekter på sammanhållningen i EU (omröstning)
  
5.8.EU:s handelsrelaterade bistånd (omröstning)
  
5.9.Avtal om ekonomiskt partnerskap (omröstning)
  
5.10.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (omröstning)
  
5.11.Anständigt arbete för alla (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Débat sur le futur de l'Europe (debatt)
 10.Situationen i Nigeria (debatt)
 11.Internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Valprövning av Beniamino Donnici (debatt)
 14.Innovationsstrategi (debatt)
 15.Bekämpande av organiserad brottslighet (debatt)
 16.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna * (debatt)
 17.Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål * (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Följande dokument hade kommit in från utskottet JURI:

- Betänkande om valprövning av Beniamino Donnici (2007/2121(REG)) - utskottet JURI - Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)


3. Roaming i allmänna mobilnät ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paul Rübig (A6-0155/2007)

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Paul Rübig redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joachim Wuermeling (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Andrea Losco (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Joseph Muscat (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Manolis Mavrommatis (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Angelika Niebler för PPE-DE-gruppen, Reino Paasilinna för PSE-gruppen, Šarūnas Birutis för ALDE-gruppen, Romano Maria La Russa för UEN-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Giles Chichester, Robert Goebbels, Toine Manders, Adam Bielan, Gisela Kallenbach, Miloslav Ransdorf och Gunnar Hökmark.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog och Joachim Wuermeling.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Viviane Reding och Robert Goebbels

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 23.05.2007.


4. Anständigt arbete för alla (debatt)

Betänkande om anständigt arbete för alla [2006/2240(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Feleknas Uca (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Harlem Désir (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Stephen Hughes för PSE-gruppen, Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Cristian Stănescu för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 23.05.2007.


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


5.1. Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet [17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Mario Mauro (A6-0169/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0198)


5.2. Roaming i allmänna mobilnät ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paul Rübig (A6-0155/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0199)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0199)

Inlägg om omröstningen:

- Martin Callanan och Roger Helmer meddelade före omröstningen att eftersom de hade ekonomiska intressen så skulle de i enlighet med artikel 1.1 i bilaga I till arbetsordningen inte delta i omröstningen om betänkandet.

- Richard Corbett om dessa inlägg.

- Paul Rübig (föredragande), efter omröstningen.


5.3. Avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete EG/Mexiko * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0200)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0200)


5.4. Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Eftersom kommissionen inte hade dragit tillbaka förslaget återförvisades ärendet på nytt till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 52.3 i arbetsordningen.

Inlägg om omröstningen:

- Ieke van den Burg och Astrid Lulling (föredragande).


5.5. Sammansättning av delegationen till EUROLAT (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen om tillsättning av delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika och antalet ledamöter i delegationen

(se bilaga till protokollet från 22.05.2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

Antogs

Talmannen meddelade att PPE-DE-gruppen hade meddelat att den hade utsett Antonio Tajani till ordinarie ledamot av delegationen.


5.6. Effekterna och konsekvenserna av att undanta vårdtjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om effekterna och konsekvenserna av att undanta vårdtjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden [2006/2275(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Bernadette Vergnaud (A6-0173/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0201)

Inlägg om omröstningen:

- Bernadette Vergnaud (föredragande) meddelade för omröstningen att det förelåg ett fel som rörde punkterna 47 och3 (talmannen meddelade att en korrekt version av texten hade delats ut).


5.7. Strukturpolitikens effekter på sammanhållningen i EU (omröstning)

Betänkande om strukturpolitikens effekter på sammanhållningen i EU [2006/2181(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0202)


5.8. EU:s handelsrelaterade bistånd (omröstning)

Betänkande om EU:s handelsrelaterade bistånd [2006/2236(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A6-0088/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0203)


5.9. Avtal om ekonomiskt partnerskap (omröstning)

Betänkande om avtal om ekonomiskt partnerskap [2005/2246(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Robert Sturdy (A6-0084/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0204)

Inlägg om omröstningen:

- Margrietus van den Berg lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 23, vilket beaktades.


5.10. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (omröstning)

Betänkande om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska unionens allmänna budget 2005 [2006/2217(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0130/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0205)

Inlägg om omröstningen:

- Vittorio Agnoletto meddelade att han hade blandat ihop punkt 10 och punkt 11 och därför röstat fel.


5.11. Anständigt arbete för alla (omröstning)

Betänkande om anständigt arbete för alla [2006/2240(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0206)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Mario Mauro - A6-0169/2007: Hubert Pirker och Andreas Mölzer

Betänkande Paul Rübig - A6-0155/2007: Gyula Hegyi och Ivo Strejček

Betänkande Astrid Lulling - A6-0148/2007: Danutė Budreikaitė och Andreas Mölzer

Betänkande Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007: Miroslav Mikolášik

Betänkande Elmar Brok - A6-0130/2007: Hubert Pirker

Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0068/2007: Hubert Pirker och John Attard-Montalto.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Följande ledamöter meddelade att de av tekniska skäl inte hade kunnat delta i följande omröstningar:

Betänkande Mario Mauro - A6-0169/2007:

- ändringsförslag 2: Mario Mauro

Betänkande Astrid Lulling - A6-0148/2007:

- ändrat förslag: Othmar Karas

Rapport Bernadette Vergnaud - A6-0173/2007:

- punkt 4: Guido Podestà

- ändringsförslag 20: Bruno Gollnisch

- punkt 71: Bernadette Vergnaud

Betänkande Francisca Pleguezuelos Aguilar - A6-0150/2007:

- ändringsförslag 12: Bernadette Vergnaud

- ändringsförslag 4: Roberta Angelilli

Betänkande David Martin - A6-0088/2007:

- slutomröstning: Marie Anne Isler Béguin


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Maria Petre hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte förekom på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Débat sur le futur de l'Europe (debatt)

Debatt om Europas framtid, med deltagande av Jan Peter Balkenende, Nederländernas premiärminister, medlem av Europeiska rådet

Talmannen gjorde ett kort inlägg som inledning på debatten.

Talare: Jan Peter Balkenende, Nederländernas premiärminister.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys för ITS-gruppen, Jim Allister, grupplös, Jan Peter Balkenende, Maria Martens, Margrietus van den Berg, Andrew Duff, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Richard Corbett, Jules Maaten, Guntars Krasts, Vladimír Remek, Nils Lundgren, Jean-Luc Dehaene, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Hanna Foltyn-Kubicka, Adrian Severin och Jan Peter Balkenende.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

10. Situationen i Nigeria (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Nigeria

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-DE-gruppen, Margrietus van den Berg för PSE-gruppen, Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer för ITS-gruppen, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Filip Kaczmarek och Edward McMillan-Scott för PPE-DE-gruppen, Margrietus van den Berg, John Attard-Montalto och Libor Rouček för PSE-gruppen, Toomas Savi, Thierry Cornillet och Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om de nyligen hållna valen i Nigeria (B6-0201/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 24.05.2007.


11. Internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (debatt)

Muntlig fråga (O-0018/2007) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till rådet: Huvudmålen för konferensen för parterna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) i Haag den 3-15 juni 2007 (B6-0020/2007)

Muntlig fråga (O-0019/2007) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till kommissionen: Huvudmålen för konferensen för parterna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) i Haag den 3-15 juni 2007 (B6-0121/2007)

Marie Anne Isler Béguin (ersättare för frågeställaren) utvecklade de muntliga frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan (B6-0020/2007).

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan (B6-0121/2007).

Talare: John Bowis för PPE-DE-gruppen, Dorette Corbey för PSE-gruppen, Mojca Drčar Murko för ALDE-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Karin Scheele, Alfonso Andria och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, om EU:s strategiska mål för det fjortonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES-konventionen), avsedd att hållas i Haag den 3-15 juni 2007 (B6-0200/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 24.05.2007.


12. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0018/2007).

Fråga 1 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Politisk kris i Turkiet och utsikterna till medlemskap.

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Reinhard Rack och Andreas Mölzer.

Fråga 2 (Manuel Medina Ortega): Frontex verksamhet vid sjögränserna.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Simon Busuttil och Marie Anne Isler Béguin.

Fråga 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Säkerhet kontra frihet för europeiska medborgare på flygplatser.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Robert Evans, Justas Vincas Paleckis och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 6 (Sarah Ludford): Gay Prideparader.

Günter Gloser besvarade frågan samt en följdfråga från Sarah Ludford.

Fråga 7 (Bernd Posselt): Mänskliga rättigheter i Tjetjenien.

Günter Gloser besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 8 (Philip Bushill-Matthews): Tullar på glödlampor.

Günter Gloser besvarade frågan samt en följdfråga från Philip Bushill-Matthews.

Fråga 9 (Marie Anne Isler Béguin): Avtal om förenklade visumregler för medborgare av Ryska federationen.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Anne Isler Béguin och Justas Vincas Paleckis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.05 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

13. Valprövning av Beniamino Donnici (debatt)

Betänkande om valprövning av Beniamino Donnici - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

Giuseppe Gargani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Salvatore Tatarella för UEN-gruppen, och Nicola Zingaretti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 24.05.2007.


14. Innovationsstrategi (debatt)

Betänkande om meddelandet "Kunskap i praktiken: en brett upplagd innovationsstrategi för EU" (2006/2274(INI)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Adam Gierek (A6-0159/2007)

Adam Gierek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Sharon Bowles (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Barbara Weiler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Christa Prets (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jaroslav Zvěřina (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ján Hudacký för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Patrizia Toia för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Šarūnas Birutis och Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Zita Pleštinská, Jorgo Chatzimarkakis och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 24.05.2007.


15. Bekämpande av organiserad brottslighet (debatt)

Betänkande om rekommendationen till rådet om utarbetande av ett strategiskt koncept för bekämpande av organiserad brottslighet [2006/2094(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

Bill Newton Dunn redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Giuseppe Castiglione för PPE-DE-gruppen, Magda Kósáné Kovács för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Petre Popeangă för ITS-gruppen, Jim Allister, grupplös, Carlos Coelho och Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 24.05.2007.


16. Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter [KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Niels Busk (A6-0171/2007)

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Niels Busk redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Agnes Schierhuber för PPE-DE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för PSE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Witold Tomczak för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Czesław Adam Siekierski, James Nicholson, Bogdan Golik och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 24.05.2007.


17. Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål [KOM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Béla Glattfelder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: James Nicholson för PPE-DE-gruppen, Bogdan Golik för PSE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Czesław Adam Siekierski, Monica Maria Iacob-Ridzi och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 24.05.2007.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 389.455/OJJE).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 24.00.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy