Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

3. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 13/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε εν μέρει τη μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002 όπως τροποποιήθηκε στις 13.12.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου