Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

5. Via Baltica (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Via Baltica

Η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Danutė Budreikaitė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Stanisław Jałowiecki, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Barbara Kudrycka, Katrin Saks και Dalia Grybauskaitė.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου