Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Διεθνές εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Έκθεση Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Εσθονία - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου