Seznam 
Zápis
PDF 200kWORD 201k
Čtvrtek, 24. května 2007 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Kašmír: současnost a budoucí perspektivy (rozprava)
 5.Via Baltica (rozprava)
 6.Přivítání
 7.Hlasování
  
7.1.Společná organizace zemědělských trhů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Společná organizace trhu s obilovinami * (hlasování)
  
7.3.Ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho (hlasování)
  
7.4.Situace v Nigérii (hlasování)
  
7.5.Mezinárodní obchod s ohroženými druhy divoké fauny a flóry (CITES) (hlasování)
 8.Přivítání
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU (hlasování)
  
9.2.Vypracování strategické koncepce boje proti organizovanému zločinu (hlasování)
  
9.3.Kašmír: současnost a budoucí perspektivy (hlasování)
  
9.4.Estonsko (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Pořad jednání
 14.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
14.1.Případ stanice „Radio Caracas TV“ ve Venezuele
  
14.2.Lidská práva v Sýrii
  
14.3.Lidská práva v Súdánu
  
14.4.Aféra „prezidenta Světové banky“
 15.Hlasování
  
15.1.Případ stanice „Radio Caracas TV“ ve Venezuele (hlasování)
  
15.2.Lidská práva v Sýrii (hlasování)
  
15.3.Lidská práva v Súdánu (hlasování)
  
15.4.Aféra „prezidenta Světové banky“ (hlasování)
 16.Ověření pověřovacích listin
 17.Složení Parlamentu
 18.Žádost o ochranu parlamentní imunity
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 21.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 22.Předání textů přijatých během zasedání
 23.Termíny příštích zasedání
 24.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:00.

Vystoupil: Richard Corbett, aby upozornil na skutečnost, že Luis Herrero-Tejedor a Michael Henry Nattrass neaktualizovali svá prohlášení o finančních zájmech, a to i přesto, že skutečnost, že nesplnili tuto svou povinnost a jejich jmény byly opakovaně zveřejněny v zápisu (bod 14 zápisu ze dne 23.04.2007, bod 5 zápisu ze dne 09.05.2007 a bod 12 zápisu ze dne 21.05.2007). Poslanec požádal, aby předseda přijal příslušná opatření podle přílohy I čl. 2 odst. 5 jednacího řádu (předsedající odpověděla, že žádost bude postoupena předsedovi Parlamentu).


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických zjišťováních o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: BUDG

- Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))
předáno příslušný výbor: PECH
stanovisko: DEVE, BUDG

- Podnět Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky k přijetí rámcového rozhodnutí Rady o uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a o dohledu nad nimi (06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))
předáno příslušný výbor: LIBE

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k rozpočtu na rok 2007 - Souhrnný výkaz příjmů a výdajů - Oddíl III – Komise (09254/2007 - C6-0130/2007 - 2007/2069(BUD))
předáno příslušný výbor: BUDG
stanovisko: ITRE, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))
předáno příslušný výbor: ITRE
stanovisko: AFCO, ENVI, BUDG, CONT

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k rozpočtu na rok 2007 - Souhrnný výkaz příjmů (09256/2007 - C6-0133/2007 - 2007/2073(BUD))
předáno příslušný výbor: BUDG


3. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 13/2007 Evropské komise (C6-0122/2007 -SEK(2007)0559).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil částečný převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.


4. Kašmír: současnost a budoucí perspektivy (rozprava)

Zpráva o současné situaci a budoucích perspektivách Kašmíru [2005/2242(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

Baroness Nicholson of Winterbourne uvedla zprávu.

Vystoupila Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Jo Leinen za skupinu PSE, István Szent-Iványi za skupinu ALDE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Philip Claeys za skupinu ITS, James Elles, Richard Howitt, Sajjad Karim, Jean Lambert, David Casa, Neena Gill, Elizabeth Lynne, Bogusław Sonik, Inger Segelström a Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 24.05.2007.


5. Via Baltica (rozprava)

Prohlášení Komise: Via Baltica

Dalia Grybauskaitė (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: John Bowis za skupinu PPE-DE, Thijs Berman za skupinu PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski za skupinu ALDE, a Roberts Zīle za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Danutė Budreikaitė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Stanisław Jałowiecki, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Barbara Kudrycka, Katrin Saks a Dalia Grybauskaitė.

Rozprava je uzavřena.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 11:35, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

6. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal Garryho Kasparova, který byl usazen na vyhrazené místo na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupil Kyriacos Triantaphyllides s žádostí, aby předseda odsoudil včerejší zatčení několika zvolených zástupců Legislativní palestinské rady, z nichž jeden je ministrem ve vládě premiéra Abbáse, izraelskými orgány (předseda odpověděl, že se v neděli chystá odcestovat do této oblasti).


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


7.1. Společná organizace zemědělských trhů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a
zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty [KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Niels Busk (A6-0171/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0207)


7.2. Společná organizace trhu s obilovinami * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [KOM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

Vystoupil Neil Parish, předseda výboru AGRI, aby upřesnil, že zamítnutí návrhu Komise doporučuje zpravodaj, nikoli výbor AGRI.

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0208)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat


7.3. Ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho (hlasování)

Zpráva o ověřování pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

Vystoupil Graham Watson za skupinu ALDE, který zpochybnil přípustnost zprávy na základě článků 12 a 13 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě poslanců Evropského parlamentu (předseda odpověděl, že se drží stanoviska výboru JURI a že nemůže souhlasit s výroky řečníka).

přijat(P6_TA(2007)0209)

K hlasování vystoupili:

- Graham Watson oznámil, že přijímá výsledek hlasování, a to i přesto, že on sám hlasoval proti. Uvedl nicméně, že zpráva je podle jeho názoru nepřípustná.


7.4. Situace v Nigérii (hlasování)

Návrh usnesení B6-0201/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0210)


7.5. Mezinárodní obchod s ohroženými druhy divoké fauny a flóry (CITES) (hlasování)

Návrh usnesení B6-0200/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0211)


8. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace parlamentu Kyrgyzstánu, kterou vede pan Matubrajmov. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


9. Hlasování (pokračování)

9.1. Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU (hlasování)

Zpráva o sdělení nazvaném „Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU“ (2006/2274(INI)) - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Adam Gierek (A6-0159/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0212)


9.2. Vypracování strategické koncepce boje proti organizovanému zločinu (hlasování)

Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Radě k vypracování strategické koncepce boje proti organizovanému zločinu [2006/2094(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2007)0213)


9.3. Kašmír: současnost a budoucí perspektivy (hlasování)

Zpráva o současné situaci a budoucích perspektivách Kašmíru [2005/2242(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0214)

K hlasování vystoupili:

- Charles Tannock za skupinu PPE-DE předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců;

- Jo Leinen za skupinu PSE předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11, který byl vzat v potaz;

- Jo Leinen za skupinu PSE předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 13, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců;

- Sajjad Karim k pozměňovacímu návrhu 52.


9.4. Estonsko (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007, B6-0218/2007 a B6-0220/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0205/2007

(nahrazující B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 a B6-0220/2007):

předložen těmito poslanci:

Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic a Bogdan Klich za skupinu PPE-DE;
Andres Tarand a Hannes Swoboda za skupinu PSE;
Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė a Georgs Andrejevs za skupinu ALDE;
Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski a Marcin Libicki za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2007)0215)

(Návrhy usnesení B6-0216/2007, B6-0217/2007 a B6-0218/2007 se neberou v potaz.)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Mezinárodní obchod s ohroženými druhy divoké fauny a flóry - B6-0200/2007: Michl Ebner

Zpráva Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Estonsko - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Níže uvedení poslanci oznámili, že se z technických důvodů nemohli zúčastnit těchto hlasování:

Zpráva Baroness Nicholson of Winterbourne - A6-0158/2007:

- pozměňovací návrh 57: José Manuel García-Margallo y Marfil

- usnesení (celé znění): Karsten Friedrich Hoppenstedt


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


13. Pořad jednání

Konference předsedů se na své dopolední schůzi rozhodla navrhnout následující změny pořadu jednání dílčích zasedání, která se budou konat ve dnech 6. a 7. června 2007:

ve středu 6. 6. 2007

- prohlášení vysokého představitele pro SZBP o Blízkém východě je zařazeno na pořad jednání za zprávu Enrique Barón Crespo a Elmar Brok o pokračování v ústavním procesu Evropské unie (bod 43 OJ);

O návrzích usnesení, které budou předloženy na ukončení rozpravy o tomto prohlášení, se bude hlasovat na nadcházejícím dílčím zasedání ve Štrasburku.

- zpráva Godelieve Quisthoudt-Rowohl o hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a Ruskem je odložena na červnové dílčí zasedání;

- zpráva María Isabel Salinas García (A6-0183/2007) o zvláštních pravidlech, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, o které mělo být hlasováno podle článku 131 ve čtvrtek 7. 6. 2007, je zařazena jako poslední bod na čtvrteční pořad jednání a budou k ní předloženy pozměňovací návrhy;

čtvrtek 7. 6. 2007 (hlasování)

- zpráva Jacek Saryusz-Wolski o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (A6-0192/2007) je zařazena podle čl. 43 odst. 1 jednacího řádu;

- zpráva James Elles o návrhu opravného rozpočtu č. 3/2007 (původně 4/2007) Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (A6-0196/2007) je zařazena podle článku 131 jednacího řádu;

- zpráva Carlos Coelho o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému na Českou republiku, Estonskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Maďarskou republiku, Republiku Malta, Polskou republiku, Republiku Slovinsko a Slovenskou republiku (A6-0204/2007) je zařazena podle článku 131 jednacího řádu.

Parlament vyslovil souhlas s těmito změnami.


14. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 5 zápisu ze dne 22.05.2007)


14.1. Případ stanice „Radio Caracas TV“ ve Venezuele

Návrhy usnesení B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 a B6-0231/2007

José Ribeiro e Castro, Giusto Catania, Marios Matsakis, Monica Frassoni a Marcin Libicki uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Daniel Hannan za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, Bogusław Sonik, Georgios Toussas, Zuzana Roithová a Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 15.1 zápisu ze dne 24.05.2007.


14.2. Lidská práva v Sýrii

Návrhy usnesení B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 a B6-0232/2007

Véronique De Keyser, Erik Meijer, Marios Matsakis, Bernd Posselt a Adam Bielan uvedli návrhy usnesení.

Vystoupila Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 15.2 zápisu ze dne 24.05.2007.


14.3. Lidská práva v Súdánu

Návrhy usnesení B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 a B6-0228/2007

Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda a Erik Meijer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Danutė Budreikaitė za skupinu ALDE, a Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 15.3 zápisu ze dne 24.05.2007.


14.4. Aféra „prezidenta Světové banky“

Návrhy usnesení B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 a B6-0230/2007

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, který vyjádřil nesouhlas se skutečností, že na pořad jednání rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu byl zařazen čtvrtý bod. Poslanec uvedl, že zařazení tohoto nového bodu je v rozporu s ustanoveními jednacího řádu a požádal, aby byla čtvrtá rozprava stažena z pořadu jednání (předsedající odpověděl, že postoupí stížnost předsedovi Parlamentu), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès a Michael Gahler k předcházející žádosti (předsedající připomněl odpovídající ustanovení jednacího řádu a oznámil, že plénum přijalo návrh pořadu jednání v pondělí, aniž by vyslovilo nesouhlas s některým z bodů) a Bernd Posselt, který zopakoval svou žádost (předsedající přečetl ustanovení čl. 170 odst. 1 druhého pododstavce jednacího řádu a uvedl, že ve stanovené lhůtě nebyla předložena žádná žádost o odložení rozpravy).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis a Monica Frassoni uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Karin Scheele za skupinu PSE, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, a Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Předsedající se vrátil k sporu, který vyvolalo zařazení této čtvrté rozpravy na pořad jednání, a oznámil, že věc postoupí předsedovi Parlamentu, aby bylo možné se v budoucnu obdobným sporům vyhnout.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 15.4 zápisu ze dne 24.05.2007.


15. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


15.1. Případ stanice „Radio Caracas TV“ ve Venezuele (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007a B6-0231/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0206/2007

(nahrazující B6-0206/2007, B6-0223/2007a B6-0231/2007):

předložen těmito poslanci:

Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE;
Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford a Marios Matsakis za skupinu ALDE;
Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki a Bogusław Rogalski za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2007)0216)

(Návrhy usnesení B6-0207/2007 a B6-0227/2007 se neberou v potaz.)


15.2. Lidská práva v Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 a B6-0232/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0212/2007

(nahrazující B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 a B6-0232/2007):

předložen těmito poslanci:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE
Véronique De Keyser a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE
Marios Matsakis za skupinu ALDE
Cristiana Muscardini a Roberta Angelilli za skupinu UEN
Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE
André Brie a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2007)0217)

K hlasování vystoupili:

- Bernd Posselt za skupinu PPE-DE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 6;

- Véronique De Keyser k postupu předkládání ústních pozměňovacích návrhů. Předsedající upozornil na odpovídající ustanovení jednacího řádu;

- Marios Matsakis k tomuto vystoupení;

Ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


15.3. Lidská práva v Súdánu (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 a B6-0228/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0208/2007

(nahrazující B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 a B6-0228/2007):

předložen těmito poslanci:

Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE
Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE
Ryszard Czarnecki za skupinu UEN
Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2007)0218)


15.4. Aféra „prezidenta Světové banky“ (hlasování)

Návrhy usnesení B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 a B6-0230/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0209/2007

(nahrazující B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 a B6-0230/2007):

předložen těmito poslanci:

Pasqualina Napoletano a Pervenche Berès za skupinu PSE
Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE
Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE
Miguel Portas a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0209/2007

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0213/2007

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0222/2007

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0230/2007

zamítnut


16. Ověření pověřovacích listin

Na návrh Výboru pro právní záležitosti Parlament potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: Esther De Lange a Vasile Puşcaş s účinností od 12. 4. 2007 resp. 9. 3. 2007.


17. Složení Parlamentu

Vasile Puşcaş oznámil své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 2. 5. 2007.

Bernat Joan i Marí oznámil své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 19. 6. 2007.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění těchto dvou mandátů s účinností od výše uvedených dat mandátu a informoval o této skutečnosti dotyčné členské státy.

Příslušné rumunské orgány oznámily jmenování Rovany Plumbové, kterou je nahrazen Vasile Puşcaş, poslankyní Parlamentu s účinností od 2. 5. 2007.

Příslušné francouzské orgány oznámily jmenování Elisabethy Morinové, kterou je nahrazena Roselyne Bachelot-Narquin, poslankyní Parlamentu s účinností od 24. 5. 2007.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Rovana Plumbová a Elisabeth Morinová v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


18. Žádost o ochranu parlamentní imunity

Witold Tomczak požádal o ochranu své parlamentní imunity v rámci soudního řízení probíhajícího v Polsku.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


19. Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politických skupin PSE a ALDE schválil Parlament tato jmenování:

Výbor AFET: Cristian Silviu Buşoi a Samuli Pohjamo

Výbor IMCO: Horia-Victor Toma

Delegace v Evropsko-středomořském parlamentním shromáždění: Ioannis Varvitsiotis, kterým je nahrazen Antonios Trakatellis

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými: Erika Mann, kterou jsou nahrazeni Karin Jöns a Cristian Silviu Buşoi

Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství: Horia-Victor Toma

Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem: Samuli Pohjamo.


20. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

No. Document

Auteur

Signatures

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti, Anna Záborská

60

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini, Caroline Lucas

97

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits, Csaba Sándor Tabajdi

39

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser, Mihael Brejc

165

25/2007

Etreas Mölzer

11

26/2007

Etreas Mölzer

14

27/2007

Aldo Patriciello

47

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior, Marco Pannella

99

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi, Jens Holm

125

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu , Alexetru-Ioan Morţun

17

31/2007

Etreas Mölzer

9

32/2007

Elizabeth Lynne

73

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

17

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

15

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

155

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

27

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

103

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

17

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

63

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

43

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

56

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

94

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

198

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

132

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

32

47/2007

Georgs Andrejevs

39

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

19

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

6

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

47

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

35

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

110

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

31

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

65

55/2007

Jacky Henin

10

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

12


21. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Užší spolupráce mezi výbory

výbor ENVI

- Změna směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))
(stanovisko: ITRE, ECON, IMCO)
Užší spolupráce mezi výbory ENVI, TRAN
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16.5.2007)

výbor IMCO

- Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))
(stanovisko: AGRI, BUDG, INTA)
Užší spolupráce mezi výbory IMCO, CONT
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16.5.2007)

Postoupeno výboru

výbor EMPL

- Úloha sportu při výchově (2007/2086(INI))
předáno příslušný výbor: CULT
stanovisko: FEMM, EMPL

Rozhodnutí vypracovat zprávu podle článku 3 jednacího řádu

výbor JURI

- Ověření pověřovacích listin pana Beniamina Donniciho (2007/2121(REG))


22. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


23. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat ve dnech 6. a 7. června 2007.


24. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí