Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 196kWORD 183k
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)
 5.Via Baltica (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Äänestykset
  
7.1.Maatalouden yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Viljan yhteinen markkinajärjestely * (äänestys)
  
7.3.Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus (äänestys)
  
7.4.Nigerian tilanne (äänestys)
  
7.5.Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (äänestys)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (äänestys)
  
9.2.Strategisen toimintaperiaatteen kehittäminen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (äänestys)
  
9.3.Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät (äänestys)
  
9.4.Viro (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Esityslista
 14.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
14.1.Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa
  
14.2.Ihmisoikeudet Syyriassa
  
14.3.Ihmisoikeudet Sudanissa
  
14.4.Maailmanpankin pääjohtajan tapaus
 15.Äänestykset
  
15.1.Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa (äänestys)
  
15.2.Ihmisoikeudet Syyriassa (äänestys)
  
15.3.Ihmisoikeudet Sudanissa (äänestys)
  
15.4.Maailmanpankin pääjohtajan tapaus (äänestys)
 16.Valtakirjojen tarkastus
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 21.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.

Richard Corbett käytti puheenvuoron, jossa hän totesi, että Luis Herrero-Tejedor ja Michael Henry Nattrass eivät olleet vieläkään saattaneet ajan tasalle taloudellisia etuja koskevia ilmoituksiaan, vaikka kyseinen laiminlyönti on jo useaan kertaan julkaistu pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 23.4.2007, kohta 14, istunnon pöytäkirja 9.5.2007, kohta 5 ja istunnon pöytäkirja 21.5.2007, kohta 12), ja pyysi puhemiestä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin työjärjestyksen liitteen I 2 artiklan 5 alakohdan mukaisesti (puhemies vastasi, että kyseinen pyyntö välitetään parlamentin puhemiehelle).


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön menettelyjen vahvistamisesta eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta (KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 kumoamisesta (KOM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH
lausuntoa varten: DEVE, BUDG

- Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan aloite neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistuksen määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustamisesta ja valvonnasta (06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Esitys lisätalousarvioksi nro 2 vuoden 2007 talousarvioon - Yleinen tulo- ja menotaulukko - Pääluokka III – Komissio (09254/2007 - C6-0130/2007 - 2007/2069(BUD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: ITRE, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä (KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFCO, ENVI, BUDG, CONT

- Esitys lisätalousarvioksi nro 3 vuoden 2007 talousarvioon - Yleinen tulotaulukko (09256/2007 - C6-0133/2007 - 2007/2073(BUD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG


3. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 13/2007 (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25.6.2002 annetun varainhoitoasetuksen, sellaisena kuin se on 13.12.2006 muutettuna, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron osittain.


4. Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)

Mietintö: Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät [2005/2242(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

Baroness Nicholson of Winterbourne esitteli laatimansa mietinnön.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Jo Leinen PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Philip Claeys ITS-ryhmän puolesta, James Elles, Richard Howitt, Sajjad Karim, Jean Lambert, David Casa, Neena Gill, Elizabeth Lynne, Bogusław Sonik, Inger Segelström ja Dalia Grybauskaitė (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 9.3.


5. Via Baltica (keskustelu)

Komission julkilausuma: Via Baltica

Dalia Grybauskaitė (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Thijs Berman PSE-ryhmän puolesta, Paweł Bartłomiej Piskorski ALDE-ryhmän puolesta ja Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Danutė Budreikaitė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Stanisław Jałowiecki, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Barbara Kudrycka, Katrin Saks ja Dalia Grybauskaitė.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 11.35 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Garry Kasparovin.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi puhemiestä tuomitsemaan Israelin viranomaisten eilen suorittaman Palestiinan lakiasäätävän neuvoston useiden vaaleilla valittujen edustajien, joiden joukossa oli myös Abbasin hallituksen ministeri, pidätyksen (puhemies vastasi, että hän aikoi matkustaa sunnuntaina kyseiselle alueelle).


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


7.1. Maatalouden yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä [KOM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Niels Busk (A6-0171/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0207)


7.2. Viljan yhteinen markkinajärjestely * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi viljan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1784/2003 muuttamisesta [KOM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

AGRI-valiokunnan puheenjohtaja Neil Parish käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että esittelijä, eikä AGRI-valiokunta, suosittelee komission ehdotuksen hylkäämistä.

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0208)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin


7.3. Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus (äänestys)

Mietintö: Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Graham Watson käytti ALDE-ryhmän puolesta puheenvuoron, jossa hän ilmoitti vastustavansa mietinnön käsiteltäväksi ottamista Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 12 ja 13 artiklan nojalla (puhemies vastasi pitäytyvänsä JURI-valiokunnan kannassa ja totesi, ettei hän voinut yhtyä puhujan näkemykseen).

Hyväksyttiin(P6_TA(2007)0209)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Graham Watson ilmaisi edelleen vastustavansa asiaa, mutta totesi hyväksyvänsä äänestyksen tuloksen painottaen kuitenkin, että kyseinen mietintö oli hänen mielestään luonteeltaan sellainen, ettei sitä pitäisi ottaa käsiteltäväksi.


7.4. Nigerian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0201/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0210)


7.5. Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0200/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0211)


8. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Kirgisian parlamentin valtuuskunnan, jota johti Almanbet Matubraimov.


9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (äänestys)

Mietintö: Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (2006/2274(INI)) - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adam Gierek (A6-0159/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0212)


9.2. Strategisen toimintaperiaatteen kehittäminen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle strategisen toimintaperiaatteen kehittämisestä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi [2006/2094(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0213)


9.3. Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät (äänestys)

Mietintö: Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät [2005/2242(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0214)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Charles Tannock, joka esitti PPE-DE-ryhmän puolesta tarkistukseen 5 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen huomioon ottamista;

- Jo Leinen, joka esitti PSE-ryhmän puolesta tarkistukseen 11 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

- Jo Leinen, joka esitti PSE-ryhmän puolesta tarkistukseen 13 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen huomioon ottamista;

- Sajjad Karim tarkistuksesta 52.


9.4. Viro (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007, B6-0218/2007 ja B6-0220/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0205/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 et B6-0220/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic ja Bogdan Klich PPE-DE-ryhmän puolesta;
Andres Tarand ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta;
Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė ja Georgs Andrejevs ALDE-ryhmän puolesta;
Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0215)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0216/2007, B6-0217/2007 ja B6-0218/2007 raukesivat.)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälinen kauppa (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Mietintö: Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Viro - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Seuraavat jäsenet ilmoittivat, että teknisistä syistä he eivät olleet voineet osallistua seuraaviin äänestyksiin:

Mietintö: Baroness Nicholson of Winterbourne - A6-0158/2007:

- tarkistus 57: José Manuel García-Margallo y Marfil

- päätöslauselma (kokonaisuudessaan): Karsten Friedrich Hoppenstedt.


(Istunto keskeytettiin klo 12.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Esityslista

Puheenjohtakokous päätti tämänaamuisessa kokouksessaan ehdottaa jäljempänä esitettyjä muutoksia 6. ja 7. kesäkuuta 2007 pidettävien istuntojen esityslistaan.

Keskiviikko 6.6.2007

- yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Lähi-idästä on lisätty esityslistalle Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemistä koskevan Enrique Barón Crespon ja Elmar Brokin mietinnön jälkeen (esityslistan kohta 43)

Julkilausuman johdosta esitettävistä päätöslauselmaesityksistä äänestetään seuraavan Strasbourgissa pidettävän istuntojakson aikana.

-Godelieve Quisthoudt-Rowohlin mietintö Euroopan unionin ja Venäjän välisistä talous- ja kauppasuhteista on siirretty käsiteltäväksi kesäkuussa Strasbourgissa pidettävälle istuntojaksolle;

- María Isabel Salinas Garcían mietintö (A6-0183/2007) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä ja eräiden asetusten muuttamisesta, josta oli tarkoitus äänestää torstaina 7.6.2007 työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti, on kirjattu esityslistan loppuun, ja siihen esitetään tarkistuksia.

Torstai 7.6.2007 (äänestys)

- Jacek Saryusz-Wolskin mietintö ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (A6-0192/2007) on otettu esityslistalle työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

- James Ellesin mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2007 (ex-4) koskien varainhoitovuoden 2006 ylijäämän ottamista talousarvioon (A6-0196/2007) on otettu esityslistalle työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti;

- Carlos Coelhon mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Tšekin tasavallassa, Viron tasavallassa, Latvian tasavallassa, Liettuan tasavallassa, Unkarin tasavallassa, Maltan tasavallassa, Puolan tasavallassa, Slovenian tasavallassa ja Slovakian tasavallassa (A6-0204/2007) on otettu esityslistalle työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotukset.


14. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 22.5.2007, kohta 5)


14.1. Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 ja B6-0231/2007

José Ribeiro e Castro, Giusto Catania, Marios Matsakis, Monica Frassoni ja Marcin Libicki esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Daniel Hannan PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bogusław Sonik, Georgios Toussas, Zuzana Roithová ja Dalia Grybauskaitė (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 15.1.


14.2. Ihmisoikeudet Syyriassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 ja B6-0232/2007

Véronique De Keyser, Erik Meijer, Marios Matsakis, Bernd Posselt ja Adam Bielan esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Dalia Grybauskaitė (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 15.2.


14.3. Ihmisoikeudet Sudanissa

Päätöslauselmaesitykset B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 ja B6-0228/2007

Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda ja Erik Meijer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta, Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta ja Dalia Grybauskaitė (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 15.3.


14.4. Maailmanpankin pääjohtajan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 ja B6-0230/2007

Puheenvuorot: Bernd Posselt, joka vastusti PPE-DE-ryhmän puolesta neljännen ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun ottamista esityslistalle, koska se oli hänen mielestään vastoin työjärjestystä, ja joka pyysi kyseisen keskustelun poistamista esityslistalta (puhemies vastasi, että hän välittää kyseisen huomautuksen parlamentin puhemiehelle), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès ja Michael Gahler kyseisestä pyynnöstä (puhemies muistutti työjärjestyksen asiaa koskevista määräyksistä ja totesi parlamentin vahvistaneen esityslistan maanantaina ilman vastalauseita) ja Bernd Posselt, joka toisti pyyntönsä (puhemies luki ääneen työjärjestyksen 170 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja totesi, että vahvistettujen määräaikojen puitteissa ei oltu esitetty pyyntöjä keskustelun siirtämiseksi).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis ja Monica Frassoni esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Karin Scheele PSE-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta ja Dalia Grybauskaitė (komission jäsen).

Puhemies palasi neljännen keskustelun esityslistalle ottamisen herättämään kiistaan ja ilmoitti ottavansa kyseisen asian esille parlamentin puhemiehen kanssa, jotta kyseinen ongelma ei toistuisi vastaisuudessa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.5.2007, kohta 15.4.


15. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


15.1. Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 ja B6-0231/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0206/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0206/2007, B6-0223/2007 ja B6-0231/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta;
Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta;
Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki ja Bogusław Rogalski UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0216)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0207/2007 ja B6-0227/2007 raukesivat.)


15.2. Ihmisoikeudet Syyriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 ja B6-0232/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0212/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 ja B6-0232/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta
Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
Cristiana Muscardini ja Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta
Hélène Flautre ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta
André Brie ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0217)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Bernd Posselt esitti PPE-DE-ryhmän puolesta 6 kohtaan suullisen tarkistuksen;

- Véronique De Keyser käytti puheenvuoron suullisiin tarkistuksiin liittyvästä menettelystä; puhemies muistutti asiaan liittyvistä työjärjestyksen määräyksistä;

- Marios Matsakis edellä mainitusta puheenvuorosta;

suullinen tarkistus hyväksyttiin.


15.3. Ihmisoikeudet Sudanissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 ja B6-0228/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0208/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 ja B6-0228/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta
Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta
Fiona Hall ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta
Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0218)


15.4. Maailmanpankin pääjohtajan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 ja B6-0230/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0209/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 ja B6-0230/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Pasqualina Napoletano ja Pervenche Berès PSE-ryhmän puolesta
Fiona Hall ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta
Miguel Portas ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0209/2007

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0213/2007

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0222/2007

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0230/2007

Hylättiin.


16. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Esther De Lange ja Vasile Puşcaş. Kyseiset valtakirjat ovat voimassa 12. huhtikuuta 2007 ja 9. maaliskuuta 2007 alkaen.


17. Parlamentin kokoonpano

Vasile Puşcaş ilmoitti luopuvansa Euroopan parlamentin jäsenen toimestaan 2.5.2007 alkaen.

Bernat Joan i Marí ilmoitti luopuvansa Euroopan parlamentin jäsenen toimestaan 19.6.2007 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisten edustajantointen vapautuneen edellä mainituista päivämääristä alkaen ja päätti antaa siitä tiedon asianomaisille kansallisille viranomaisille.

Romanian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Rovana Plumb on nimitetty parlamentin jäseneksi Vasile Puşcaşin tilalle 2.5.2007 alkaen.

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Elisabeth Morin on nimitetty parlamentin jäseneksi Roselyne Bachelot-Narquinin tilalle 24.5.2007 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Rovana Plumb ja Elisabeth Morin osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, että eivät harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.


18. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Witold Tomczak on pyytänyt puolustamaan parlamentaarista koskemattomuuttaan puolalaisessa tuomioistuimessa käynnissä olevaan oikeuskäsittelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PSE- ja ALDE-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

AFET-valiokunta: Cristian Silviu Buşoi ja Samuli Pohjamo

IMCO-valiokunta: Horia-Victor Toma

Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa: Ioannis Varvitsiotis Antonios Trakatellisin tilalle

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Erika Mann Karin Jönsin tilalle ja Cristian Silviu Buşoi

Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta: Horia-Victor Toma

Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta: Samuli Pohjamo.


20. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti, Anna Záborská

60

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini, Caroline Lucas

97

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits, Csaba Sándor Tabajdi

39

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser, Mihael Brejc

165

25/2007

Etreas Mölzer

11

26/2007

Etreas Mölzer

14

27/2007

Aldo Patriciello

47

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior, Marco Pannella

99

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi, Jens Holm

125

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu , Alexetru-Ioan Morţun

17

31/2007

Etreas Mölzer

9

32/2007

Elizabeth Lynne

73

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

17

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

15

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

155

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

27

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, PatrickGaubert

103

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

17

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

63

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

43

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

56

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

94

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

198

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

132

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

32

47/2007

Georgs Andrejevs

39

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

19

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

6

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

47

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

35

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

110

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

31

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

65

55/2007

Jacky Henin

10

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

12


21. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien tehostettu yhteistyö

ENVI-valiokunta

- Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen lentoliikenteen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, ECON, IMCO)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö ENVI, TRAN
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.5.2007)

IMCO-valiokunta

- Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa (KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))
(lausuntoa varten: AGRI, BUDG, INTA)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö IMCO, CONT
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.5.2007)

Valiokuntaan lähettäminen

EMPL-valiokunta

- Urheilun asema opetuksessa (2007/2086(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

Päätös laatia mietintö työjärjestyksen 3 artiklan mukaisesti

JURI-valiokunta

- Beniamino Donnicin valtakirjojen tarkastus (2007/2121(REG))


22. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


23. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 6. ja 7. kesäkuuta 2007.


24. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö