Rodyklė 
Protokolas
PDF 201kWORD 206k
Ketvirtadienis, 2007 m. gegužės 24 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Kašmyras: dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos (diskusijos)
 5.Via Baltica (diskusijos)
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Bendras grūdų rinkos organizavimas * (balsavimas)
  
7.3.Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimas (balsavimas)
  
7.4.Padėtis Nigerijoje (balsavimas)
  
7.5.Tarptautinė prekyba nykstančiomis laukinės faunos ir floros rūšimis (angl. CITES) (balsavimas)
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
9.1.Žinių taikymas praktikoje: įvairialypė ES naujovių strategija (balsavimas)
  
9.2.Strateginės koncepcijos kūrimaskovai su organizuotu nusikalstamumu (balsavimas)
  
9.3.Kašmyras: dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos (balsavimas)
  
9.4.Estija (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Darbotvarkė
 14. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
14.1.Kanalo "Radio Caracas TV" Venesueloje atvejis
  
14.2.Žmogaus teisės Sirijoje
  
14.3.Žmogaus teisės Sudane
  
14.4.Pasaulio banko prezidento byla
 15.Balsuoti skirtas laikas
  
15.1.Kanalo "Radio Caracas TV" Venesueloje atvejis (balsavimas)
  
15.2.Žmogaus teisės Sirijoje (balsavimas)
  
15.3.Žmogaus teisės Sudane (balsavimas)
  
15.4.Pasaulio banko prezidento byla (balsavimas)
 16.Įgaliojimų tikrinimas
 17.Parlamento sudėtis
 18.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 21.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 22.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 23.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 24.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.

Kalbėjo Richard Corbett, kuris pažymėjo, kad Luis Herrero-Tejedor ir Michael Henry Nattrass vis dar neatnaujino savo finansinių interesų deklaracijų, nors šis faktas jau kelis kartus buvo anksčiau paminėtas protokoluose (14 punktas 2007 4 23 protokolo, 5 punktas 2007 5 9 protokolo ir 12 punktas 2007 5 21 protokolo), ir paragino Pirmininką imtis atitinkamų veiksmų vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio 5 dalimi (Pirmininkė atsakė, kad jo prašymas bus perduotas Parlamento Pirmininkui).


2. Pateikti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekių nustatymo gyvulinės kilmės maisto produktuose tvarką ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 571/88 (COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))
perduota atsakingam komitetui: PECH
nuomonė: DEVE, BUDG

- Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos iniciatyva siekiant priimti tarybos pamatinį sprendimą dėl nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimo ir priežiūros (06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- 2007 m. taisomojo biudžeto nr. 2 projektas - Bendroji pajamų ir išlaidų suvestinė - III skirsnis – Komisija (09254/2007 - C6-0130/2007 - 2007/2069(BUD))
perduota atsakingam komitetui: BUDG
nuomonė: ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo priimami Euratomo tiekimo agentūros įstatai (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: AFCO, ENVI, BUDG, CONT

- 2007 m. biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas - Bendroji pajamų suvestinė (09256/2007 - C6-0133/2007 - 2007/2073(BUD))
perduota atsakingam komitetui: BUDG


3. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 13/2007.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti dalį asignavimų pagal 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento, pakeisto 2006 m. gruodžio 13 d., 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.


4. Kašmyras: dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos (diskusijos)

Pranešimas dėl dabartinės padėties ir ateities perspektyvų Kašmyre [2005/2242(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

Baronienė Nicholson of Winterbourne pristatė pranešimą.

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Jo Leinen PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Philip Claeys ITS frakcijos vardu, James Elles, Richard Howitt, Sajjad Karim, Jean Lambert, David Casa, Neena Gill, Elizabeth Lynne, Bogusław Sonik, Inger Segelström ir Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.3 protokolo 24.05.2007.


5. Via Baltica (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Via Baltica

Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Thijs Berman PSE frakcijos vardu, Paweł Bartłomiej Piskorski ALDE frakcijos vardu, ir Roberts Zīle UEN frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: David Hammerstein Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Danutė Budreikaitė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Stanisław Jałowiecki, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Barbara Kudrycka, Katrin Saks ir Dalia Grybauskaitė.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 11.35 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

6. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdintį Garry Kasparov.

°
° ° °

Kalbėjo Kyriacos Triantaphyllides, kuris paragino Pirmininką pasmerkti vakar dieną Izraelio valdžios atstovų įvykdytą kelių išrinktų Palestinos teisėkūros tarybos narių, įskaitant Abbas vyriausybės ministro, suėmimą (Pirmininkas atsakė, kad jis ketino apsilankyti šiame regione sekmadienį).


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


7.1. Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir specialiąsias tam tikriems šio sektoriaus produktams taikomas nuostatas [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Niels Busk (A6-0171/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0207).


7.2. Bendras grūdų rinkos organizavimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Kalbėjo Neil Parish, AGRI komiteto pirmininkas, kuris pažymėjo, kad Komisijos pasiūlymą atmesti rekomendavo ne AGRI komitetas, o pranešėjas.

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0208)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta.


7.3. Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimas (balsavimas)

Pranešimas Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimas - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Kalbėjo Graham Watson ALDE frakcijos vardu, kuris abejojo, ar pranešimas gali būti priimtinas pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 12 ir 13 straipsniais (Pirmininkas atsakė, kad jis palaiko JURI komiteto nuomonę ir pareiškė, kad jis negali elgtis priešingai.)

Priimta(P6_TA(2007)0209)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Graham Watson, dar kartą pakartojęs savo nesutikimą, pažymėjo, kad jis visgi priims balsavimo rezultatus, tačiau pakartojo, kad, jo manymu, pranešimas nepriimtinas.


7.4. Padėtis Nigerijoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0201/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0210).


7.5. Tarptautinė prekyba nykstančiomis laukinės faunos ir floros rūšimis (angl. CITES) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0200/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0211).


8. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius A. Matubraimovo vadovaujamos delegacijos narius iš Kirgizijos parlamento.


9. Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

9.1. Žinių taikymas praktikoje: įvairialypė ES naujovių strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl komunikato pavadinimu "Žinių taikymas praktikoje: įvairialypė ES naujovių strategija" (2006/2274(INI)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Adam Gierek (A6-0159/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0212)


9.2. Strateginės koncepcijos kūrimas
kovai su organizuotu nusikalstamumu (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl kovos su organizuotu
nusikalstamumu strateginės koncepcijos kūrimo [2006/2094(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0213).


9.3. Kašmyras: dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos (balsavimas)

Pranešimas dėl dabartinės padėties ir ateities perspektyvų Kašmyre [2005/2242(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0214)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu pateikė 5 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 narių jam nepritarė.

- Jo Leinen PSE frakcijos vardu pateikė 11 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

- Jo Leinen PSE frakcijos vardu pateikė 13 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 narių jam nepritarė.

- Sajjad Karim dėl 52 pakeitimo.


9.4. Estija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007, B6-0218/2007 ir B6-0220/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0205/2007

(keičiama B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 ir B6-0220/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic ir Bogdan Klich PPE-DE frakcijos vardu;
Andres Tarand ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu;
Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė ir Georgs Andrejevs ALDE frakcijos vardu;
Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski ir Marcin Libicki UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2007)0215).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0216/2007, B6-0217/2007 ir B6-0218/2007 yra anuliuojami.)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Tarptautinė prekyba nykstančiomis laukinės faunos ir floros rūšimis (angl. CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Pranešimas: Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Estija - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Toliau nurodyti nariai pranešė, kad dėl techninių priežasčių jie negalėjo dalyvauti balsuojant dėl šio pranešimo:

Pranešimas: Nicholson of Winterbourne - A6-0158/2007:

- 57 pakeitimas: José Manuel García-Margallo y Marfil,

- rezoliucija (visa): Karsten Friedrich Hoppenstedt.


(Posėdis sustabdytas 12.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Darbotvarkė

Pirmininkų sueiga per posėdį, vykusį ryte, nusprendė pasiūlyti šiuos 2007 6 6 ir 2007 6 7 posėdžių darbotvarkės pakeitimus.

trečiadienis, 2007 6 6

- BUSP Vyriausiojo įgaliotinio pareiškimas įtrauktas į darbotvarkę po Enrique Barón Crespo ir Elmar Brok pranešimo dėl Europos Sąjungos konstitucinio proceso gairių (darbotvarkės 43 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti po šio pareiškimo, teikiami balsuoti per kitą plenarinę sesiją Strasbūre.

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl pranešimas dėl ES ir Rusijos ekonominių ir prekybinių ryšių atidedamas birželio plenarinei sesijai Strasbūre,

- María Isabel Salinas García pranešimas (A6-0183/2007) dėl konkrečių taisyklių vaisių ir daržovių sektoriui, dėl kurio buvo ketinama balsuoti ketvirtadienį, 2007 6 7, pagal DTT 131 straipsnį, perkeliamas į trečiadienio darbotvarkės galą kartu su pakeitimų pateikimu.

ketvirtadienis, 2007 6 7 (balsuoti skirtas laikas)

- Jacek Saryusz-Wolski pranešimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (A6-0192/2007) įtraukiamas į darbotvarkę pagal DTT 43 straipsnio 1 dalį,

- James Elles pranešimas dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2007 (buvusio 4) projekto dėl 2006 finansinių metų biudžeto perviršio (A6-0196/2007) įtraukiamas į darbotvarkę pagal DTT 131 straipsnį,

- Carlos Coelho pranešimas dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje (A6-0204/2007) įtraukiamas į darbotvarkę pagal DTT 131 straipsnį.

Parlamentas pritarė pakeitimams.


14.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 5 protokolo 22.05.2007)


14.1. Kanalo "Radio Caracas TV" Venesueloje atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 ir B6-0231/2007.

José Ribeiro e Castro, Giusto Catania, Marios Matsakis, Monica Frassoni ir Marcin Libicki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Daniel Hannan PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Sahra Wagenknecht GUE/NGL frakcijos vardu, Bogusław Sonik, Georgios Toussas, Zuzana Roithová ir Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 15.1 protokolo 24.05.2007.


14.2. Žmogaus teisės Sirijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 ir B6-0232/2007

Véronique De Keyser, Erik Meijer, Marios Matsakis, Bernd Posselt ir Adam Bielan pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 15.2 protokolo 24.05.2007.


14.3. Žmogaus teisės Sudane

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 ir B6-0228/2007.

Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda ir Erik Meijer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE frakcijos vardu, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, ir Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 15.3 protokolo 24.05.2007.


14.4. Pasaulio banko prezidento byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 ir B6-0230/2007

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, kuris paprieštaravo tam, kad į darbotvarkę buvo įtrauktos ketvirtos diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo, nes tai, jo manymu, neatitinka Darbo tvarkos taisyklių, ir paprašė, kad šios diskusijos būtų išbrauktos iš darbotvarkės (Pirmininkas atsakė, kad jis perduos šią pastabą Parlamento Pirmininkui), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès ir Michael Gahler dėl pirmiau minėtosios pastabos (Pirmininkas priminė susijusias DTT nuostatas ir pažymėjo, kad Parlamentas pirmadienį patvirtino darbotvarkę be prieštaravimų), ir Bernd Posselt, kuris pakartojo savo prašymą (Pirmininkas perskaitė DTT 170 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir pažymėjo, kad per nustatytą terminą nebuvo pateikta prašymų atidėti diskusijas).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis ir Monica Frassoni pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Karin Scheele PSE frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, ir Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė).

Pirmininkas dar kartą grįžo prie nesutarimų sukėlusio klausimo dėl ketvirtųjų diskusijų įtraukimo į darbotvarkę ir pareiškė, kad perduos šį klausimą Parlamento Pirmininkui siekdamas, kad ši problema daugiau neiškiltų ateityje.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 15.4 protokolo 24.05.2007.


15. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


15.1. Kanalo "Radio Caracas TV" Venesueloje atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 ir B6-0231/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0206/2007

(keičiama B6-0206/2007, B6-0223/2007 ir B6-0231/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu;
Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu;
Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki ir Bogusław Rogalski UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2007)0216)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0207/2007 ir B6-0227/2007 yra anuliuojami.)


15.2. Žmogaus teisės Sirijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 ir B6-0232/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0212/2007

(keičiama B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 ir B6-0232/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu
Véronique De Keyser ir Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu
Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu
Cristiana Muscardini ir Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu
Hélène Flautre ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu
André Brie ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2007)0217)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu pateikė 6 dalies žodinį pakeitimą.

- Véronique De Keyser kalbėjo dėl su žodiniais pakeitimais susijusios tvarkos. (Pirmininkas priminė atitinkamas Darbo tvarkos taisyklių nuostatas);

- Marios Matsakis dėl pastarosios pastabos.

Žodinis pakeitimas buvo priimtas.


15.3. Žmogaus teisės Sudane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 ir B6-0228/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0208/2007

(keičiama B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 ir B6-0228/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu
Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock ir Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu
Fiona Hall ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu
Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu
Margrete Auken ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2007)0218)


15.4. Pasaulio banko prezidento byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 ir B6-0230/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0209/2007

(keičiama B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 ir B6-0230/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Pasqualina Napoletano ir Pervenche Berès PSE frakcijos vardu
Fiona Hall ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu
Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken ir Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu
Miguel Portas ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0209/2007

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0213/2007

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0222/2007

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0230/2007

Atmesta.


16. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Esther De Lange ir Vasile Puşcaş mandatus, kurie pradėjo galioti nuo 2007 04 12 ir 2007 03 09.


17. Parlamento sudėtis

Vasile Puşcaş pranešė apie tai, kad nuo 2007 5 2 atsisakė EP nario mandato.

Bernat Joan i Marí pranešė apie tai, kad nuo 2007 6 19 atsisako EP nario mandato.

Remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad atsirado laisvos vietos nuo minėtųjų datų ir pranešė apie tai atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Kompetentingos Rumunijos valdžios institucijos pranešė apie Rovana Plumb, kuri pakeis Vasile Puşcaş, paskyrimą Parlamento nare nuo 2007 5 2.

Kompetentingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Elisabeth Morin, kuri pakeis Roselyne Bachelot-Narquin, paskyrimą Parlamento nare nuo 2007 5 24.

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalimi, Rovana Plumb ir Elisabeth Morin dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamosi visomis joms priklausančiomis teisėmis, kol tikrinami jų Parlamento nario įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, su sąlyga, kad jos prieš tai pasirašė raštišką deklaraciją, kad neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu.


18. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Witold Tomczak paprašė ginti jo Parlamento nario imunitetą Lenkijoje vykstančiame teismo procese.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PSE ir ALDE frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

AFET komitetas: Cristian Silviu Buşoi ir Samuli Pohjamo.

IMCO komitetas: Horia-Victor Toma.

Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje: Ioannis Varvitsiotis vietoj Antonios Trakatellis.

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Erika Mann vietoj Karin Jöns ir Cristian Silviu Buşoi.

Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis: Horia-Victor Toma.

Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija: Samuli Pohjamo.


20. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento Nr.

Autorius

Parašai

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti, Anna Záborská

60

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini, Caroline Lucas

97

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits, Csaba Sándor Tabajdi

39

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser, Mihael Brejc

165

25/2007

Etreas Mölzer

11

26/2007

Etreas Mölzer

14

27/2007

Aldo Patriciello

47

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior, Marco Pannella

99

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi, Jens Holm

125

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu , Alexetru-Ioan Morţun

17

31/2007

Etreas Mölzer

9

32/2007

Elizabeth Lynne

73

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

17

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

15

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

155

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

27

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, PatrickGaubert

103

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

17

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

63

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

43

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

56

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

94

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

198

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

132

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

32

47/2007

Georgs Andrejevs

39

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

19

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

6

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

47

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

35

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

110

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

31

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

65

55/2007

Jacky Henin

10

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

12


21. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas

ENVI komitetas

- Direktyvos 2003/87/EB pakeitimas siekiant įtraukti oro eismą į Bendrijos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))
(nuomonė: ITRE, ECON, IMCO)
Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas ENVI, TRAN
(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą 2007 05 16)

IMCO komitetas

- Valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalba ir pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))
(nuomonė: AGRI, BUDG, INTA)
Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas IMCO, CONT
(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą 2007 05 16)

Perdavimas komitetams

EMPL komitetas

- Sporto vaidmuo švietimui (2007/2086(INI))
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: FEMM, EMPL

Sprendimas parengti pranešimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnį

JURI komitetas

- Beniamino Donnici įgaliojimų tikrinimas (2007/2121(REG)).


22. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


23. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks 2007 m. birželio 6 ir 7 d.


24. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.25 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika