Indekss 
Protokols
PDF 202kWORD 202k
Ceturtdiena, 2007. gada 24. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Kašmira: pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas (debates)
 5.Via Baltica (debates)
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Lauksaimniecības tirgu kopīga organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  7.2.Labības tirgus kopīgā organizācija * (balsošana)
  7.3.Beniamino Donnici pilnvaru pārbaude (balsošana)
  7.4.Situācija Nigērijā (balsošana)
  7.5.Starptautiskā tirdzniecība ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) (balsošana)
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Zināšanu izmantošana praksē: plaša mēroga inovācijas stratēģija Eiropas Savienībā (balsošana)
  9.2.Stratēģiskas koncepcijas izstrāde organizētās noziedzības apkarošanai (balsošana)
  9.3.Kašmira: pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas (balsošana)
  9.4.Igaunija (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Darba kārtība
 14.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  14.1."Radio Caracas TV" lieta Venecuēlā
  14.2.Cilvēktiesības Sīrijā
  14.3.Cilvēktiesības Sudānā
  14.4.Lieta "Pasaules Bankas prezidents"
 15.Balsošanas laiks
  15.1."Radio Caracas TV" lieta Venecuēlā (balsošana)
  15.2.Cilvēktiesības Sīrijā (balsošana)
  15.3.Cilvēktiesības Sudānā (balsošana)
  15.4.Lieta "Pasaules Bankas prezidents" (balsošana)
 16.Pilnvaru pārbaude
 17.Parlamenta sastāvs
 18.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 21.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.00.

Uzstājās Richard Corbett, kas norādīja, ka Luis Herrero-Tejedor un Michael Henry Nattrass nav atjauninājuši savas finansiālo interešu deklarācijas, kaut arī tas jau vairākkārt ir aizrādīts protokolos (2007. gada 23. aprīļa protokola 14. punkts, 2007. gada 9. maija protokola 5. punkts un 2007. gada 21. maija protokola 12. punkts), un pieprasīja, lai priekšsēdētājs veiktu attiecīgos pasākumus saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 2. panta 5. daļu (sēdes vadītāja atbildēja, ka šo pieprasījumu nosūtīs Parlamenta priekšsēdētājam).


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 (COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: BUDG

- Priekšlikums Padomes regula par partnerattiecību nolīguma noslēgšanu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: PECH
atzinums: DEVE, BUDG

- Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas iniciatīva, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par nosacīti atliktu sodu, alternatīvu sodu un soda noteikšanas nosacītas atlikšanas atzīšanu un pārraudzību (06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Budžeta grozījumu projekts nr. 2 2007. gada budžetam - Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats - iii iedaļa — Komisija (09254/2007 - C6-0130/2007 - 2007/2069(BUD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: ITRE, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFCO, ENVI, BUDG, CONT

- Budžeta grozījumu projekts nr. 3 2007. gada budžetam - Vispārējs ieņēmumu pārskats (09256/2007 - C6-0133/2007 - 2007/2073(BUD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG


3. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559) par apropriāciju pārvietojumu DEC 13/2007.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atbilstīgi 2006. gada 13. decembra grozījumiem atļāva veikt pārvietojumu daļēji.


4. Kašmira: pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas (debates)

Ziņojums par pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvām Kašmirā [2005/2242(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007).

Baronese Nicholson of Winterbourne iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās: Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Jo Leinen PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Philip Claeys ITS grupas vārdā, James Elles, Richard Howitt, Sajjad Karim, Jean Lambert, David Casa, Neena Gill, Elizabeth Lynne, Bogusław Sonik, Inger Segelström un Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. maija protokola 9.3. punkts.


5. Via Baltica (debates)

Komisijas paziņojums: Via Baltica.

Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Thijs Berman PSE grupas vārdā, Paweł Bartłomiej Piskorski ALDE grupas vārdā un Roberts Zīle UEN grupas vārdā.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: David Hammerstein Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Danutė Budreikaitė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Stanisław Jałowiecki, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Barbara Kudrycka, Katrin Saks un Dalia Grybauskaitė.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

6. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Garry Kasparov, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Uzstājās Kyriacos Triantaphyllides, kurš pieprasīja, lai priekšsēdētājs nosoda vairāku Palestīnas Likumdošanas padomē ievēlēto locekļu, tostarp M. Abbas valdības ministra, arestu, ko iepriekšējā dienā bija veikušas Izraēlas varasiestādes (sēdes vadītājs atbildēja, ka ir paredzējis svētdien ierasties šajā reģionā).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


7.1. Lauksaimniecības tirgu kopīga organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopīgo lauksaimniecības tirgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus atsevišķiem lauksaimniecības produktiem [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Niels Busk (A6-0171/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0207).


7.2. Labības tirgus kopīgā organizācija * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Béla Glattfelder (A6-0141/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās AGRI komitejas priekšsēdētājs Neil Parish, kurš norādīja, ka referents, nevis AGRI komiteja ierosināja noraidīt Komisijas priekšlikumu.

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0208).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts.


7.3. Beniamino Donnici pilnvaru pārbaude (balsošana)

Ziņojums par Beniamino Donnici pilnvaru pārbaudi - Juridiskā komiteja. Referents: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Graham Watson ALDE grupas vārdā, kurš iebilda pret ziņojuma pieņemamību saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu 12. un 13. pantu (sēdes vadītājs atbildēja, ka viņš piekrīt JURI komitejas nostājai, un paziņoja, ka nevar atbalstīt runātāja iebildumus).

Pieņemts(P6_TA(2007)0209).

Par balsojumu uzstājās:

- Graham Watson, vairākkārt atkārtojot savu iebildumu, norādīja, ka viņš pieņem balsošanas rezultātus, taču uzskata, ka šis ziņojums ir nepieņemams.


7.4. Situācija Nigērijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0201/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0210).


7.5. Starptautiskā tirdzniecība ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0200/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0211).


8. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Kirgizstānas parlamenta delegāciju, kuru vadīja A. Matubraimov un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


9. Balsošanas laiks (turpinājums)

9.1. Zināšanu izmantošana praksē: plaša mēroga inovācijas stratēģija Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par paziņojumu "Zināšanu izmantošana praksē: plaša mēroga inovācijas stratēģija Eiropas Savienībā" (2006/2274(INI)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Adam Gierek (A6-0159/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0212).


9.2. Stratēģiskas koncepcijas izstrāde organizētās noziedzības apkarošanai (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par stratēģijas koncepcijas izstrādi cīņai pret organizēto noziedzību [2006/2094(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0213).


9.3. Kašmira: pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas (balsošana)

Ziņojums par pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvām Kašmirā [2005/2242(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0214).

Par balsojumu uzstājās:

- Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5, bet to neiekļāva, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā;

- Jo Leinen PSE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 11, un to iekļāva;

- Jo Leinen PSE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 13, bet to neiekļāva, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā;

- Sajjad Karim par grozījumu Nr. 52.


9.4. Igaunija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007, B6-0218/2007 un B6-0220/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0205/2007

(aizstāj B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 un B6-0220/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic un Bogdan Klich PPE-DE grupas vārdā,
Andres Tarand un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā,
Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė un Georgs Andrejevs ALDE grupas vārdā,
Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski un Marcin Libicki UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2007)0215).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0216/2007, B6-0217/2007 un B6-0218/2007 vairs nav spēkā.)


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Giuseppe Gargani ziņojums - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Starptautiskā tirdzniecība ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner.

Bill Newton Dunn ziņojums - A6-0152/2007: Zuzana Roithová.

Igaunija - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Turpmāk minētie deputāti inorādīja, ka tehnisku iemeslu dēļ nav varējuši piedalīties šādos balsojumos.

Baroneses Nicholson of Winterbourne ziņojums - A6-0158/2007

- grozījums Nr. 57: José Manuel García-Margallo y Marfil

- rezolūcija (kopumā): Karsten Friedrich Hoppenstedt


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Darba kārtība

Priekšsēdētāju konference savā šī rīta sanāksmē nolēma 2007. gada 6. un 7. jūnija darba kārtībā ierosināt turpmāk minētos grozījumus.

Trešdiena, 06.06.2007.

- KĀDP augstā pārstāvja paziņojums par Tuvajiem Austrumiem ir iekļauts pēc Enrique Barón Crespo un Elmar Brok ziņojuma par ceļvedi Eiropas Savienības konstitucionālajā procesā (darba kārtības 43. punkts).

Balsošana par rezolūcijas priekšlikumiem, kurus iesniegs pēc šī paziņojuma, notiks nākamajā sesijā Strasbūrā.

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl ziņojums par ES ekonomikas un tirdzniecības attiecībām ar Krieviju ir pārcelts uz jūnija sesiju Strasbūrā.

- María Isabel Salinas García ziņojums (A6-0183/2007) par īpašiem noteikumiem augļu un dārzeņu sektoram, par kuru bija paredzēts balsot 2007. gada 7. jūnijā, saskaņā ar Reglamenta 131. pantu ir iekļauts darba kārtības beigās un tam varēs iesniegt grozījumus.

Ceturtdiena, 07.06.2007.
(balsošanas laiks)

- Jacek Saryusz-Wolski ziņojums par protokola parakstīšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (A6-0192/2007), ir iekļauts saskaņā ar Reglamenta 43. panta 1. punktu.

- James Elles ziņojums par budžeta grozījuma Nr. 3/2007 (bij. Nr. 4) projektu, kas paredz 2006. finanšu gada budžeta pārpalikuma iekļaušanu budžetā (A6-0196/2007), ir iekļauts saskaņā ar Reglamenta 131. pantu.

- Carlos Coelho ziņojums par to Šengenas acquis noteikumu piemērošanu, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu, Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Ungārijas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā, Slovēnijas Republikā un Slovākijas Republikā (A6-0204/2007), ir iekļauts saskaņā ar Reglamenta 131. pantu.

Parlaments šīm izmaiņām piekrita.


14. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2007. gada 22. maija protokola 5. punktā.)


14.1. "Radio Caracas TV" lieta Venecuēlā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 un B6-0231/2007.

José Ribeiro e Castro, Giusto Catania, Marios Matsakis, Monica Frassoni un Marcin Libicki iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Daniel Hannan PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā, Bogusław Sonik, Georgios Toussas, Zuzana Roithová un Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. maija protokola 15.1. punkts.


14.2. Cilvēktiesības Sīrijā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 un B6-0232/2007.

Véronique De Keyser, Erik Meijer, Marios Matsakis, Bernd Posselt un Adam Bielan iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. maija protokola 15.2. punkts.


14.3. Cilvēktiesības Sudānā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 un B6-0228/2007.

Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda un Erik Meijer iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā, Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā un Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. maija protokola 15.3. punkts.


14.4. Lieta "Pasaules Bankas prezidents"

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 un B6-0230/2007.

Uzstājās: Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, kurš iebilda pret debašu par cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātiju un tiesisko situāciju iekļaušanu darba kārtībā ceturto reizi, jo, pēc viņa domām, šī iekļaušana bija pretrunā Reglamentam, un pieprasīja svītrot šīs debates no darba kārtības (sēdes vadītājs atbildēja, ka informēs Parlamenta priekšsēdētāju par šo piezīmi), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès un Michael Gahler - visi par šo pieprasījumu (sēdes vadītājs atgādināja atbilstīgos Reglamenta noteikumus un norādīja, ka Parlaments pirmdien ir apstiprinājis darba kārtību, neizdarot grozījumus), un Bernd Posselt, kurš atkārtoja savu pieprasījumu (sēdes vadītājs nolasīja Reglamenta 170. panta 1. punkta otro ievilkumu un konstatēja, ka noteiktajos termiņos neviens priekšlikums atlikt debates nav iesniegts).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis un Monica Frassoni iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Karin Scheele PSE grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā un Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle).

Sēdes vadītājs atkārtoti pievērsās pretrunīgajam jautājumam par šo debašu iekļaušanu darba kārtībā ceturto reizi un paziņoja, ka informēs Parlamenta priekšsēdētāju par šo jautājumu, lai turpmāk izvairītos no šādām problēmām.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. maija protokola 15.4. punkts.


15. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


15.1. "Radio Caracas TV" lieta Venecuēlā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 un B6-0231/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0206/2007

(aizstāj B6-0206/2007, B6-0223/2007 un B6-0231/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki un Bogusław Rogalski UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2007)0216).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0207/2007 un B6-0227/2007 vairs nav spēkā.)


15.2. Cilvēktiesības Sīrijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 un B6-0232/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0212/2007

(aizstāj B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 un B6-0232/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā,
Véronique De Keyser un Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā,
Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
Cristiana Muscardini un Roberta Angelilli UEN grupas vārdā,
Hélène Flautre un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā,
André Brie un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2007)0217).

Par balsojumu uzstājās:

- Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu 6. punktam;

- Véronique De Keyser uzstājās par procedūru saistībā ar mutiskajiem grozījumiem (sēdes vadītājs atgādināja attiecīgos Reglamenta noteikumus);

- Marios Matsakis par šo uzstāšanos.

Šo mutisko grozījumu iekļāva.


15.3. Cilvēktiesības Sudānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 un B6-0228/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0208/2007

(aizstāj B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 un B6-0228/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,
Fiona Hall un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,
Margrete Auken un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,
Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini un Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2007)0218).


15.4. Lieta "Pasaules Bankas prezidents" (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 un B6-*0230/2007

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0209/2007

(aizstāj B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 un B6-0230/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Pasqualina Napoletano un Pervenche Berès PSE grupas vārdā,
Fiona Hall un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken un Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā,
Miguel Portas un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0209/2007

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0213/2007

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0222/2007

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0230/2007

Noraidīts.


16. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments apstiprināja Esther De Lange un Vasile Puşcaş mandātus, sākot attiecīgi no 2007. gada 12. aprīļa un 2007. gada 9. marta.


17. Parlamenta sastāvs

Vasile Puşcaş ir paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot no 2007. gada 2. maija.

Bernat Joan i Marí ir paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot no 2007. gada 19. jūnija.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņo, ka ir radušās divas brīvas vietas, sākot no šiem datumiem, un informē attiecīgās dalībvalstis.

Rumānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Rovana Plumb ir iecelta par Parlamenta deputāti Vasile Puşcaş vietā, sākot no 2007. gada 2. maija.

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Elisabeth Morin ir iecelta par Parlamenta deputāti Roselyne Bachelot-Narquin vietā, sākot no 2007. gada 24. maija.

Ja Rovana Plumb un Elisabeth Morin ir iepriekš iesniegušas rakstisku deklarāciju par to, ka neieņem ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu nesavienojamu amatu, tad viņas saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu pilntiesīgi darbojas Parlamentā un tā struktūrās, kamēr viņu pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav izšķirtas iespējamās domstarpības.


18. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Witold Tomczak pieprasīja aizstāvēt viņa kā deputāta imunitāti Polijā notiekošajā tiesas procesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE grupas un ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

AFET komiteja: Cristian Silviu Buşoi un Samuli Pohjamo.

IMCO komiteja: Horia-Victor Toma.

Delegācija ES un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajā asamblejā: Ioannis Varvitsiotis aizstāj Antonios Trakatellis.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Erika Mann aizstāj Karin Jöns un Cristian Silviu Buşoi.

Delegācija attiecībām ar Andu Kopienu: Horia-Victor Toma.

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi: Samuli Pohjamo.


20. Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta Nr.

Autors

Paraksti

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti, Anna Záborská

60

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini, Caroline Lucas

97

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits, Csaba Sándor Tabajdi

39

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser, Mihael Brejc

165

25/2007

Etreas Mölzer

11

26/2007

Etreas Mölzer

14

27/2007

Aldo Patriciello

47

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior, Marco Pannella

99

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi, Jens Holm

125

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu, Alexetru-Ioan Morţun

17

31/2007

Etreas Mölzer

9

32/2007

Elizabeth Lynne

73

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

17

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

15

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

155

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

27

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, PatrickGaubert

103

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

17

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

63

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

43

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

56

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

94

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

198

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

132

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

32

47/2007

Georgs Andrejevs

39

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

19

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

6

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

47

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

35

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

110

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

31

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

65

55/2007

Jacky Henin

10

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

12


21. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Komiteju ciešāka sadarbība

ENVI komiteja

- Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))
(atzinums: ITRE, ECON, IMCO)
Komiteju ciešāka sadarbība ENVI, TRAN
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 16.05.2007).

IMCO komiteja

- Dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēja palīdzība un šo iestāžu un Komisijas sadarbība, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))
(atzinums: AGRI, BUDG, INTA)
Komiteju ciešāka sadarbība IMCO, CONT
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 16.05.2007).

Nodošana komitejām

EMPL komiteja

- Sporta loma izglītībā (2007/2086(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: FEMM, EMPL.

Lēmums sagatavot ziņojumu saskaņā ar Reglamenta 3. pantu

JURI komiteja

- Beniamino Donnici pilnvaru pārbaude (2007/2121(REG)).


22. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


23. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2007. gada 6. un 7. jūnijā.


24. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika