Index 
Notulen
PDF 204kWORD 180k
Donderdag 24 mei 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten (debat)
 5.Via Baltica (debat)
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen
  7.1.Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen * (stemming)
  7.3.Onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici (stemming)
  7.4.Situatie in Nigeria (stemming)
  7.5.Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (stemming)
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Kennis in praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU (stemming)
  9.2.Ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (stemming)
  9.3.Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten (stemming)
  9.4.Estland (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Agenda
 14.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  14.1.Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela
  14.2.Mensenrechten in Syrië
  14.3.Mensenrechten in Sudan
  14.4.Zaak "Voorzitter van de Wereldbank"
 15.Stemmingen
  15.1.Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela (stemming)
  15.2.Mensenrechten in Syrië (stemming)
  15.3.Mensenrechten in Sudan (stemming)
  15.4.Zaak "Voorzitter van de Wereldbank" (stemming)
 16.Onderzoek geloofsbrieven
 17.Samenstelling Parlement
 18.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 21.Besluiten inzake bepaalde documenten
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, die erop wijst dat Luis Herrero-Tejedor en Michael Henry Nattrass nog steeds geen opgave hebben gedaan van hun financiële belangen, hoewel deze overtreding al herhaaldelijk in de notulen is gepubliceerd (punt 14 van de notulen van 23.04.2007, punt 5 van de notulen van 09.05.2007 en punt 12 van de notulen van 21.05.2007), en de Voorzitter verzoekt, overeenkomstig bijlage I, artikel 2, vijfde alinea van het Reglement, passende maatregelen te nemen (de Voorzitter antwoordt dat zijn verzoek aan de Voorzitter van het Parlement zal worden overgebracht).


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 571/88 (COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kiribati (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))
verwezen naar ten principale: PECH
advies: DEVE, BUDG

- Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de erkenning en tenuitvoer¬legging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen (06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))
verwezen naar ten principale: LIBE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting voor 2007 - Algemene staat van ontvangsten en uitgaven - Afdeling III - Commissie (09254/2007 - C6-0130/2007 - 2007/2069(BUD))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: ITRE, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: AFCO, ENVI, BUDG, CONT

- Ontwerp van gewijzigde begroting Nr. 3 bij de begroting voor 2007 - algemene staat van ontvangsten (09256/2007 - C6-0133/2007 - 2007/2073(BUD))
verwezen naar ten principale: BUDG


3. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 13/2007 van de Commissie (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan een deel van de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.


4. Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten (debat)

Verslag over Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten [2005/2242(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

Baroness Nicholson of Winterbourne leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Jo Leinen, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, namens de ITS-Fractie, James Elles, Richard Howitt, Sajjad Karim, Jean Lambert, David Casa, Neena Gill, Elizabeth Lynne, Bogusław Sonik, Inger Segelström en Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 24.05.2007.


5. Via Baltica (debat)

Verklaring van de Commissie: Via Baltica

Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Thijs Berman, namens de PSE-Fractie, Paweł Bartłomiej Piskorski, namens de ALDE-Fractie, en Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Danutė Budreikaitė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Stanisław Jałowiecki, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Barbara Kudrycka, Katrin Saks en Dalia Grybauskaitė.

Het debat wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

6. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement Garry Kasparov, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Kyriacos Triantaphyllides, die de Voorzitter verzoekt de arrestatie gisteren door de Israëlische autoriteiten van meerdere verkozen vertegenwoordigers van de Palestijnse Wetgevende Raad, waaronder een minister van de regering-Abbas, te veroordelen (de Voorzitter antwoordt van plan te zijn zondag de regio te bezoeken).


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


7.1. Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten
en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Niels Busk (A6-0171/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0207)


7.2. Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1784/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het woord wordt gevoerd door Neil Parish, voorzitter van de Commissie AGRI, die erop wijst dat de rapporteur en niet de Commissie AGRI aanbeveelt het voorstel van de Commissie te verwerpen.

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0208)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen


7.3. Onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici (stemming)

Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, die de ontvankelijkheid van het verslag aanvecht op grond van de artikelen 12 en 13 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers van het Europees Parlement (de Voorzitter antwoordt dat hij zich houdt aan het standpunt van de Commissie JURI, en verklaart de woorden van de spreker niet te kunnen onderschrijven).

Aangenomen(P6_TA(2007)0209)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Graham Watson blijft wel bij zijn bezwaar, maar zegt het resultaat van de stemming te accepteren, hoewel het verslag, volgens hem, onontvankelijk is.


7.4. Situatie in Nigeria (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0201/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0210)


7.5. Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0200/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0211)


8. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door de heer Matubraimov geleide delegatie van het parlement van Kirgizië, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


9. Stemmingen (voortzetting)

9.1. Kennis in praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU (stemming)

Verslag over "kennis in de praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU" (2006/2274(INI)) - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Adam Gierek (A6-0159/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0212)


9.2. Ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit [2006/2094(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2007)0213)


9.3. Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten (stemming)

Verslag over Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten [2005/2242(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0214)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Charles Tannock diende, namens de PPE-DE-Fractie, een mondeling amendement in op amendement 5, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

- Jo Leinen diende, namens de PSE-Fractie, een mondeling amendement in op amendement 11, dat in aanmerking werd genomen;

- Jo Leinen diende, namens de PSE-Fractie, een mondeling amendement in op amendement 13, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

- Sajjad Karim over amendement 52.


9.4. Estland (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007, B6-0218/2007 en B6-0220/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0205/2007

(ter vervanging van B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 en B6-0220/2007):

ingediend door de volgende leden:

Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic en Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie;
Andres Tarand en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie;
Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė en Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie;
Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski en Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2007)0215)

(Ontwerpresoluties B6-0216/2007, B6-0217/2007 en B6-0218/2007 komen te vervallen.)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Verslag Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Estland - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

De volgende leden hebben medegedeeld dat zij om technische redenen niet hadden kunnen deelnemen aan de stemming over:

Verslag Nicholson of Winterbourne - A6-0158/2007:

- amendement 57: José Manuel García-Margallo y Marfil

- resolutie (als geheel): Karsten Friedrich Hoppenstedt


(De vergadering wordt om 12.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Agenda

In haar vergadering van hedenochtend heeft de Conferentie van voorzitters besloten de volgende wijzigingen voor te stellen op de agenda van de vergaderingen van 6 en 7.06.2007.

woensdag 06.06.2007

- een verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB over het Midden-Oosten wordt ingeschreven na het verslag van Enrique Barón Crespo en Elmar Brok over het stappenplan voor het grondwettelijk proces van de Unie (punt 43 van de OJ)

De ontwerpresoluties die tot besluit van deze verklaring worden ingediend, worden tijdens de volgende vergaderperiode in Straatsburg in stemming gebracht.

- het verslag-Godelieve Quisthoudt-Rowohl over de economische en handelsbetrekkingen EU-Rusland wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van juni in Straatsburg;

- het verslag-María Isabel Salinas García (A6-0183/2007) over specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit, waarover de stemming overeenkomstig artikel 131 was gepland op donderdag 07.06.2007, wordt ingeschreven aan het einde van de agenda; hierop kunnen amendementen worden ingediend.

donderdag 07.06.2007 (stemmingen)

- het verslag-Jacek Saryusz-Wolski betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (A6-0192/2007) wordt op de agenda geplaatst overeenkomstig artikel 43, lid 1 van het Reglement;

- het verslag-James Elles over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 (A6-0196/2007) wordt op de agenda ingeschreven overeenkomstig artikel 131 van het Reglement;

- het verslag-Carlos Coelho over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (A6-0204/2007) wordt op de agenda ingeschreven overeenkomstig artikel 131 van het Reglement.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze wijzigingen.


14. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 5 van de notulen van 22.05.2007 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


14.1. Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela

Ontwerpresoluties B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 en B6-0231/2007

José Ribeiro e Castro, Giusto Catania, Marios Matsakis, Monica Frassoni en Marcin Libicki lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Hannan, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie, Bogusław Sonik, Georgios Toussas, Zuzana Roithová en Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.1 van de notulen van 24.05.2007.


14.2. Mensenrechten in Syrië

Ontwerpresoluties B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 en B6-0232/2007

Véronique De Keyser, Erik Meijer, Marios Matsakis, Bernd Posselt en Adam Bielan lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.2 van de notulen van 24.05.2007.


14.3. Mensenrechten in Sudan

Ontwerpresoluties B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 en B6-0228/2007

Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda en Erik Meijer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie, Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie, en Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.3 van de notulen van 24.05.2007.


14.4. Zaak "Voorzitter van de Wereldbank"

Ontwerpresoluties B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 en B6-0230/2007

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, die bezwaar maakt tegen de inschrijving op de agenda van een vierde debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, hetgeen volgens hem indruist tegen het Reglement, en wenst dat dit debat van de agenda wordt geschrapt (de Voorzitter antwoordt dat hij zijn opmerking zal doorgeven aan de Voorzitter van het Parlement), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès en Michael Gahler, over dit verzoek (de Voorzitter wijst op de desbetreffende bepalingen van het Reglement en op het feit dat het Parlement de agenda maandag jl. heeft vastgesteld en er op dat moment geen bezwaren werden gemaakt), en Bernd Posselt die zijn verzoek herhaalt (de Voorzitter leest artikel 170, lid 1, tweede alinea van het Reglement voor en stelt vast dat geen enkel verzoek om uitstel van het debat binnen de voorgeschreven termijnen is ingediend).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis en Monica Frassoni lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Karin Scheele, namens de PSE-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, en Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

De Voorzitter komt terug op de controverse als gevolg van de inschrijving van een vierde debat op de agenda en verklaart dat hij deze kwestie aanhangig zal maken bij de Voorzitter van het Parlement om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst nog eens zal voordoen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.4 van de notulen van 24.05.2007.


15. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


15.1. Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 en B6-0231/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0206/2007

(ter vervanging van B6-0206/2007, B6-0223/2007 en B6-0231/2007):

ingediend door de volgende leden:

Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie;
Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie;
Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki en Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2007)0216)

(Ontwerpresoluties B6-0207/2007 en B6-0227/2007 komen te vervallen.)


15.2. Mensenrechten in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 en B6-0232/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0212/2007

(ter vervanging van B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 en B6-0232/2007):

ingediend door de volgende leden:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie
Véronique De Keyser en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie
Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
Cristiana Muscardini en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie
Hélène Flautre en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie
André Brie en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0217)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, diende een mondeling amendement in op paragraaf 6;

- Véronique De Keyser over de procedure betreffende mondelinge amendementen; de Voorzitter wees op de desbetreffende bepalingen van het Reglement;

- Marios Matsakis over deze woorden;

het mondeling amendement werd in aanmerking genomen.


15.3. Mensenrechten in Sudan (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 en B6-0228/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0208/2007

(ter vervanging van B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 en B6-0228/2007):

ingediend door de volgende leden:

Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie
Fiona Hall en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie
Margrete Auken en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie
Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0218)


15.4. Zaak "Voorzitter van de Wereldbank" (stemming)

Ontwerpresoluties B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 en B6-0230/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0209/2007

(ter vervanging van B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 en B6-0230/2007):

ingediend door de volgende leden:

Pasqualina Napoletano en Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie
Fiona Hall en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken en Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie
Miguel Portas en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0209/2007

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0213/2007

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0222/2007

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0230/2007

Verworpen


16. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden __[A14544]__ en __[A26510]__, met ingang van 12.04.2007 respectievelijk 09.03.2007.


17. Samenstelling Parlement

Vasile Puşcaş heeft zijn mandaat als lid van het Europees Parlement neergelegd met ingang van 2.05.2007.

Bernat Joan i Marí heeft zijn mandaat als lid van het Europees Parlement neergelegd met ingang van 19.06.2007.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement, constateert het Parlement dat deze twee zetels vanaf die data vacant zijn en stelt de betrokken autoriteiten hiervan in kennis.

De bevoegde Roemeense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Rovana Plumb tot lid van het Parlement, in de plaats van Vasile Puşcaş, met ingang van 02.05.2007.

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Elisabeth Morin tot lid van het Parlement, in de plaats van Roselyne Bachelot-Narquin, met ingang van 24.05.2007.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Rovana Plumb en Elisabeth Morin, overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


18. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Witold Tomczak heeft verzocht om verdediging van zijn immuniteit in het kader van een in Polen lopende gerechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


19. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie en de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AFET: Cristian Silviu Buşoi en Samuli Pohjamo

Commissie IMCO: Horia-Victor Toma

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering : Ioannis Varvitsiotis in de plaats van Antonios Trakatellis

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Erika Mann in de plaats van Karin Jöns et Cristian Silviu Buşoi

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Horia-Victor Toma

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland: Samuli Pohjamo.


20. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3 van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti, Anna Záborská

60

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini, Caroline Lucas

97

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits, Csaba Sándor Tabajdi

39

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser, Mihael Brejc

165

25/2007

Etreas Mölzer

11

26/2007

Etreas Mölzer

14

27/2007

Aldo Patriciello

47

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior, Marco Pannella

99

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi, Jens Holm

125

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu , Alexetru-Ioan Morţun

17

31/2007

Etreas Mölzer

9

32/2007

Elizabeth Lynne

73

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

17

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

15

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

155

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

27

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, PatrickGaubert

103

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

17

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

63

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

43

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

56

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

94

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

198

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

132

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

32

47/2007

Georgs Andrejevs

39

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

19

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

6

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

47

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

35

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

110

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

31

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

65

55/2007

Jacky Henin

10

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

12


21. Besluiten inzake bepaalde documenten

Nauwere samenwerking tussen commissies

Commissie ENVI

- Wijziging richtlijn 2003/87/EG ter integratie van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))
(advies: ITRE, ECON, IMCO)
Nauwere samenwerking tussen commissies ENVI, TRAN
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.05.2007)

Commissie IMCO

- Wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))
(advies: AGRI, BUDG, INTA)
Nauwere samenwerking tussen commissies IMCO, CONT
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.05.2007)

Aanwijzing commissies

Commissie EMPL

- De rol van sport in het onderwijs (2007/2086(INI))
verwezen naar ten principale: CULT
advies: FEMM, EMPL

Besluit om overeenkomstig artikel 3 van het Reglement een verslag op te stellen

Commissie JURI

- Onderzoek geloofsbrieven Beniamino Donnici (2007/2121(REG)).


22. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


23. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 6 en 7 juni 2007.


24. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid