Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0194/2007

Debatter :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 17

Omröstningar :

PV 07/06/2007 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0227

Protokoll
Onsdagen den 6 juni 2007 - Bryssel

17. Prümfördraget: gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet * - Informationssystemet för viseringar (VIS) ***I - Tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) för konsultation * - Skydd av personuppgifter * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Konungariket Belgiens, Republiken Bulgariens, Förbundsrepubliken Tysklands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Storhertigdömet Luxemburgs, Konungariket Nederländernas, Republiken Österrikes, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Italiens, Republiken Finlands, Republiken Portugals, Rumäniens och Konungariket Sveriges initiativ om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet [06566/2007 - C6-0079/2007 - 2007/0804(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Fausto Correia (A6-0207/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse [KOM(2004)0835 - C6-0004/2005 - 2004/0287(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A6-0194/2007)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om möjlighet till sökningar i informationssystemet för viseringar (VIS) för medlemsstatsmyndigheter med ansvar för intern säkerhet och för Europol för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott [KOM(2005)0600 - C6-0053/2006 - 2005/0232(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A6-0195/2007)

Betänkande om förslaget till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete [07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martine Roure (A6-0205/2007)

Talare: Peter Altmaier (rådets tjänstgörande ordförande) och Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Fausto Correia redogjorde för sitt betänkande (A6-0207/2007).

°
° ° °

Talmannen välkomnade företrädarna för ”Niños de la guerra”, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Sarah Ludford redogjorde för sina betänkanden (A6-0194/2007 och A6-0195/2007).

Martine Roure redogjorde för sitt betänkande (A6-0205/2007).

Talare: Manuel Medina Ortega (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Herbert Reul för PPE-DE-gruppen, Michael Cashman för PSE-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för UEN-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Adina-Ioana Vălean, Adamos Adamou, Manfred Weber, Marianne Mikko, Sophia in 't Veld, Philip Bradbourn, Panayiotis Demetriou, Carlos Coelho och Barbara Kudrycka.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Marian-Jean Marinescu och Peter Altmaier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 07.06.2007, punkt 5.10 i protokollet av den 07.06.2007, punkt 5.11 i protokollet av den 07.06.2007 och punkt 5.12 i protokollet av den 07.06.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy