Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0206(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0227/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0227/2007

Συζήτηση :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0267

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

19. Απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδημούλης (A6-0227/2007)

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής)

Ο Δημήτριος Παπαδημούλης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jens Holm (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Manuel Medina Ortega (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso και Charlie McCreevy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.06.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου