Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 19 юни 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Положението в Палестина (разискване)
 5.Криза в застрахователната компания „Equitable Life“ - Доклад на анкетната комисия по кризата в застрахователната компания „Equitable Life“ (разискване)
 6.Съвместяване на семейния живот с периода на обучение за младите жени в Европейския съюз (разискване)
 7.Срок за внасяне на изменения
 8.Време за гласуване
  8.1.Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Символи за разпознаване на устройствата за управление, контролните сигнални устройства и индикаторите при двуколесни и триколесни моторни превозни средства ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Искове за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Кормилна уредба на колесните селскостопански или горски трактори ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Mаксимална проектна скорост и товарни платформи на колесните селскостопански или горски трактори ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Определени компоненти и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Зрителното поле и чистачките на челното стъкло за колесни селскостопански и горски трактори ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.9.Минимални изисквания за безопасност и здраве на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.10.Сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на търговските марки (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.11.Защита на работниците от рисковете, свързани с азбест (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.12.Предоставяне на гаранция от Общността на ЕИБ (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.13.Защита на свинете (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.14.Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.15.Предложението за регламент на Съвета относно търговска марка на Общността (кодифицирана версия)я) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.16.Производство и търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.17.Контролиране на операциите, които са част от системата за финансиране от Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.18.Взаимопомощ при събирането на вземания, свързани с определени налози, мита, данъци и други мерки (кодифицирана редакция) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.19.Сключване на споразумение за партньорство в областта на риболова между Европейската общност от една страна и Сао Томе и Принсипе от друга страна * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.20.Сключване на споразумение за партньорство в областта на риболова между Европейската общност от една страна и Република Кирибати от друга страна * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.21.Запазване на имунитета и привилегиите на Mario Borghezio (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.22.Определяне, описание, представяне и етикетиране на спиртните напитки ***I (гласуване)
  8.23.Котешка и кучешка кожа ***I (гласуване)
  8.24.Широколентови мрежи (гласуване)
  8.25.Икономически и търговски отношения на Общността с Русия (гласуване)
  8.26.Политиката в областта на конкуренцията за 2005 г. (гласуване)
  8.27.Доклад на анкетната комисия по кризата в застрахователната компания „Equitable Life“ (гласуване)
  8.28.Съвместяване на семейния живот с периода на обучение за младите жени в Европейския съюз (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Състав на Парламента
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Заключения от срещата на Г8 - Целите на Хилядолетието за развитие – междинна равносметка (разискване)
 14.Работата на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2006 г. (разискване)
 15.Проучвателна мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Специфични проблеми при транспонирането и прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и неговата връзка с Лисабонската програма (разискване)
 18.Дерогация на правилата за вътрешния пазар за обществените поръчки на основание член 296 от Договора ЕО (разискване)
 19.Забраната за износ и безопасното складиране на метален живак (разискване)
 20.Помощи за земеделски производители, чийто насаждения са пострадали от слани (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (265 kb) Списък на присъствалите (64 kb)       
 
Протокол (252 kb) Списък на присъствалите (35 kb) Резултати от различните гласувания (441 kb) Поименни гласувания (575 kb) 
 
Протокол (253 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (180 kb) Поименни гласувания (229 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност